Quyết định số 122/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 122/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2000/QĐ-BNN-TCCBvề chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Chuẩn bị đầu tư Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 122/2000/Q -BNN- Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2000 TCCB QUY T NNH V CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C C A BAN CHU N B Đ U TƯ THU L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01-11-1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/ 7/ 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/ 5/ 2000 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP; Xét ngh c a V trư ng V u tư xây d ng cơ b n và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1.- Ban ChuNn b u tư xây d ng các công trình thu l i g i t t là Ban ChuNn b u tư Thu l i thành l p theo quy t nh s 63-Q /TCCB ngày 4/ 2/ 1985 c a B trư ng B Thu l i cũ, là cơ quan c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý và s d ng v n c a Nhà nư c t ch c th c hi n giai o n chuNn b u tư các d án thu l i do B qu n lý n khi d án ư c duy t. i u 2.- Ban ChuNn b u tư Thu l i có nhi m v ch y u như sau: 1/- Căn c vào nh hư ng k ho ch dài h n c a B và quy ho ch thu l i ã ư c duy t ( ho c thông qua) xu t k ho ch chuNn b u tư các d án thu l i thu c ngu n v n do B qu n lý ( và các ngu n v n khác n u có) t ng h p, cân i trong k ho ch chung c a B . 2/- Căn c k ho ch ư c B giao, t ch c u th u ho c tuy n ch n tư v n l p d án u tư; ký h p ng l p d án ( báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi) v i t ch c tư v n có tư cách pháp nhân ã ư c ch n, th c hi n công vi c l p d án u tư. 3/- Theo dõi quá trình l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, nghiên c u kh thi, ti p nh n h sơ, nghi m thu n i b , t ch c nghiên c u, so sánh l a ch n phương án, th ng nh t v i t ch c tư v n trình B xét duy t.
  2. 4/- Sau khi có quy t nh u tư c a d án, chuy n giao h sơ và bàn giao th c a cho Ban Qu n lý d án tri n khai th c hi n u tư theo quy t nh c a B . Qu n lý h sơ d án chưa ư c duy t ho c chưa có k ho ch th c hi n u tư khai thác s d ng khi có yêu c u. 5/- Qu n lý v n chuNn b u tư ư c giao theo úng m c ích, k ho ch và ch tài chính c a Nhà nư c. Nghi m thu, thanh lý h p ng, thanh quy t toán v n chuNn b u tư t ng d án v i ơn v l p d án và v i cơ quan c p v n. 6/- Th c hi n ch báo cáo th ng kê, thông tin kinh t , t ng k t rút kinh nghi m v công tác chuNn b u tư, xu t v i B nh ng quy nh v công tác chuNn b u tư. 7/- Qu n lý cán b , công ch c và tài s n c a Ban theo quy nh c a Nhà nư c và c a B . i u 3.- Ban ChuNn b u tư Thu l i là ơn v s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng, ư c ti p nh n v n chuNn b u tư tr c ti p t cơ quan c p v n thanh toán cho ơn v l p d án u tư theo ch , quy nh c a Nhà nư c. Chi phí ho t ng c a Ban ChuNn b u tư Thu l i theo d toán do B duy t, l y trong kinh phí chuNn b u tư, ư c phân b vào t ng d án theo quy nh c a Nhà nư c. Cán b công ch c Ban ChuNn b u tư Thu l i ư c x p ng ch và x p lương theo Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 30/ 9/ 1999 c a Th tư ng Chính ph . Ban ChuNn b u tư Thu l i làm vi c theo ch th trư ng tr c ti p v i chuyên viên, cán b . Trư ng Ban ChuNn b u tư Thu l i ban hành n i quy ho t ng và s p x p b trí cán b c a Ban theo thNm quy n. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v ch c năng, nhi m v và t ch c Ban ChuNn b u tư Thu l i trái v i quy t nh này u bãi b . Các cơ quan ch c năng c a B có liên quan giúp B qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a Ban ChuNn b u tư Thu l i theo ch c năng c a mình. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan ơn v thu c B có liên quan và Trư ng Ban ChuNn b u tư Thu l i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  3. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N Nơi nh n: NÔNG THÔN - Như i u 4 - Lưu: VP - TCCB Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản