Quyết định số 122/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 122/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2001/QĐ-BNN về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Bộ trưởng ban hành năm 2002 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2001/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 122/2001/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH NĂM 2002 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2002”. Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ ban hành theo thẩm quyền đúng kế hoạch về số lượng, thời gian và lập dự trù kinh phí xây dựng văn bản trình Bộ phê duyệt (thực hiện theo Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính và Thông tư số 36/TT- BNN-TCKT ngày 4/4/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. K.T BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Nơi nhận: VÀ PTNT - Như Điều 3; THỨ TRUỞNG - Lãnh đạo Bộ (b/c); - Lưu VT, PC.
  2. Nguyễn Văn Đẳng KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬTCỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ T PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2002 (Ban hành kèm theo Quyết định số /2001/QĐ-BNN-VP ngày /12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Tên văn bản Chủ trì Phối hợp Thời gian trình 1 Quyết định về ban hành quy định Cục BVTV Quý I các thao tác kỹ thuật và thủ tục lập hồ sơ kiểm dịch thực vật. 2 Quyết định ban hành quy định Cục BVTV Quý I kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu. 3 Quyết định Ban hành danh mục Cục BVTV Quý I thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam. 4 Quyết định về việc ban hành Danh Cục BVTV Quý II mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Nước CHXHCN Việt Nam 5 Quyết định về Ban hành quy định Cục BVTV Quý II quản lý nhà nước về hoạt động khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. 6 Thông tư về hướng dẫn thực hiện Cục BVTV Quý II công tác kiểm dịch thực vật nội địa. 7 Quyết định về thời gian theo dõi Cục BVTV Quý II sau nhập khẩu đối với từng nhóm cây. 8 Quyết định về chức năng, nhiệm Cục BVTV Quý II vụ, quyền hạn cụ thể và tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật. 9 Quyết định về Ban hành Quy định Cục BVTV Quý II tổ chức và hoạt động của thanh tra
  3. chuyên ngành Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 10 Quyết định về chức năng, nhiệm Cục BVTV Quý II vụ, tổ chức bộ máy của 17 đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật 11 Quyết định ban hành Quy định Cục BVTV Quý III kiểm định chất lượng, kiểm định dư lượng và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật mới nhằm đăng ký sử dụng tại Việt Nam. 11 Quyết định về Ban hành quy định Cục BVTV Quý III thủ tục đăng ký, cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán; lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói, hội thảo, quảng cáo và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 12 Quyết định về Quy định Công tác Cục BVTV Quý IV điều tra, phát hiện sâu bệnh trên cây trồng. 13 Quyết định quy định về thủ tục Cục Quý I đăng ký thử nghiệm thuốc thú y Thú y 14 Quyết định ban hành danh mục Cục Quý III thuốc thú y 2002 Thú y 15 Quyết định triển khai áp dụng Cục Quý III GMP ASEAN Thú y 16 Quyết định ban hành quy định xây Cục Quý IV dựng vùng an toàn dịch bệnh. Thú y 17 Quyết định ban hành quy định Cục Quý IV phòng, chống bệnh dịch tả lợn. Thú y 18 Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn Cục Quý IV và tổ chức bộ máy của các Trung tâm thú y vùng trực thuộc Cục Thú y 19 Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn Cục Quý IV
  4. và tổ chức bộ máy của các Trung tâm chuyên ngành trực thuộc Cục Thú y 20 Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn Cục Quý IV và tổ chức bộ máy của các Trạm kiểm dịch động vật trực thuộc Cục Thú y 21 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Cục Quý III Nghị định về quản lý động vật, thực vật rừng quý hiếm Kiểm lâm 22 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Cục Quý IV Nghị định của Chính phủ về thực thi Công ước CITES Kiểm lâm 23 Thông tư hướng dẫn thực hiện Cục Cục Kiểm Quý III Quyết định 08/2001/QĐ-TTg ngày lâm, Ban 11/1/2001 của Thủ tưóng Chính Phát triển TCCB CP, phủ về quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất lâm nghiệp Bộ là rừng tự nhiên Tài chính 24 Thông tư Hướng dẫn xây dựng cơ Cục Quý II bản lâm sinh Phát triển lâm nghiệp 25 Quyết định về điều chế rừng, thiết Cục Kiểm lâm Quý III kế khai thác, khai thác gỗ và lâm sản Phát triển lâm nghiệp 26 Thông tư hướng dẫn chức năng, Cục Vụ TCCB, Quý IV nhiệm vụ, quyền hạn của các Chi Ban TCCB cục Phát triển lâm nghiệp Phát triển Chính phủ lâm nghiệp 27 Thông tư liên tịch về cơ chế quản Cục Bộ Quý I lý tài chính của doanh nghiệp khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi Quản lý nước Tài chính và CTTL 28 Thông tư hướng dẫn tổ chức quản Cục Qúy I lý khai thác công trình thuỷ lợi Quản lý nước
  5. và CTTL 29 Thông tư hướng dẫn về tổ chức Cục Qúy I thuỷ nông cơ sở Quản lý nước và CTTL 30 Quyết định về ban hành Quy định Cục Quý II xây dựng điều lệ hoạt động của công ty khai thác công trình thuỷ Quản lý nước lợi và CTTL 31 Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp, Cục Quý III sửa đổi, gia hạn, đình chỉ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Quản lý nước và CTTL 32 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc Cục Bộ Quý III thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác nước dưới đất Quản lý nước Tài chính và CTTL 33 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc Cục Bộ Quý IV thu lệ phí cấp giấy phép hành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác Quản lý nước Tài chính nước dưới đất và CTTL 34 Thông tư Hướng dẫn việc cấp giấy Cục Qúy IV phép khai thác, sử dụng nước mặt Quản lý nước và CTTL 35 Quyết định ban hành quy chế hoạt Cục Qúy IV động của Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Quản lý nước và CTTL 36 Quyết định về việc ban hành Danh Cục Khuyến Quý II mục hàng hoá giống vật nuôi bắt nông và KL buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng 37 Quyết định về việc ban hành Danh Cục Khuyến Quý II mục hàng hoá giống cây trồng bắt nông và KL buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng 38 Quyết định về việc ban hành Danh Cục Khuyến Quý II mục hàng hoá phân bón bắt buộc nông và KL
  6. phải công bố tiêu chuẩn chất lượng 39 Quyết định ban hành Quy định về Cục Khuyến Quý III khảo nghiệm và công nhận phân nông và KL bón mới 40 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc Cục Khuyến Bộ Tài Quý III quản lý và sử dụng đàn giống gốc nông và KL chính, Bộ vật nuôi kế hoạch và đầu tư, Bộ KHCN và môi trường 41 Quyết định về việc ban hành Quy Cục Khuyến Quý III định về khảo nghiệm, công nhận nông và KL giống cây trồng mới, công nhận giống gốc, cây mẹ 42 Thông tư hướng dẫn thực hiện Cục Khuyến Sau khi Nghị định quản lý phân bón nông và KL Chính phủ ban hành Nghị định 43 Quyết định thành lập Văn phòng Cục Định Quý I Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân tái canh định cư định cư dự án nhà máy thuỷ điện và Vùng Sơn La KTM 44 Thông tư hướng dẫn thực hiện Cục Định Quý I Quyết định 138/2000/QĐ-TTg canh định cư và Vùng KTM 45 Thông tư liên bộ hướng dẫn thực Cục Định Quý I hiện Quyết định 71/2001/QĐ-TTg canh định cư và Vùng KTM 46 Thông tư hướng dẫn thực hiện dự Cục Định Quý I án xoá bỏ thay thế cây có chứa chất canh định cư ma tuý và Vùng KTM 47 Thông tư hướng dẫn thực hiện Cục Định Qúy I Quyết định của Chính phủ về chính canh định cư sách di dân kinh tế mới và Vùng KTM
  7. 48 Thông tư hướng dẫn sơ kết Chỉ thị Cục Định Quý I 660 về di dân tự do của Chính phủ canh định cư và Vùng KTM 49 Thông tư hướng dẫn thực hiện kế Cục Định Quý I hoạch 2002 canh định cư và Vùng KTM 50 Quyế định về chức năng, nhiệm vụ, Cục Định Quý II quyền hạn và tổ chức của Cục Định canh định cư canh định cư và Vùng kinh tế mới và Vùng KTM 51 Quyết định về việc sửa đổi, bổ Cục Định Quý II sung quy trình di dân canh định cư và Vùng KTM 52 Thông tư hướng dẫn chức năng, Cục Định Quý II nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các canh định cư Chi cục Định canh định cư và và Vùng Vùng kinh tế mới KTM 53 Quyết định ban hành tiêu chuẩn Vụ Cục Quý IV phân cấp hạn hán. Khoa học Quản lý công nghệ và nước và CLSP CTTL 54 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực Vụ Chính Bộ Tài Quý IV hiện Quyết định của Thủ tướng sách Nông chính Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghiệp và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân PTNT được giao, thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp 55 Thông tư Hướng dẫn xây dựng Vụ Chính Quý IV điều lệ các hiệp hội ngành hàng sách Nông trong nông nghiệp. nghiệp và PTNT 56 Quyết định về việc ban hành Suất Vụ Đầu tư Cục Phát Quý I đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh XDCB triển lâm nghiệp 57 Quyết định ban hành định mức đơn Vụ Đầu tư Quý IV giá đào kênh, đắp đường (hoặc nền XDCB
  8. dân cư) bằng máy đào 58 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Vụ Đầu tư Quý IV ngành: Hướng dẫn trình tự lập, XDCB thẩm định, phê duyệt NCTKT, NCKT các dự án thủy lợi và Hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, phê duyệt TKKT – TDT các dự án thủy lợi 59 Thông tư về định mức chi cho các Vụ Tài chính Quý II ban quản lý dự án kế toán 60 Quyết định ban hành Quy chế tổ Thanh tra Bộ Quý I chức và hoạt động của Thanh tra Bộ 61 Quyết định về việc Sửa đổi, bổ Văn phòng Quý II sung Quy chế làm việc của Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đồng bộ tài khoản