Quyết định số 122/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 122/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2001/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 2: Đoạn Nhật Tân – Bưởi, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 122/2001/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH "V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG VÀNH AI 2: O N NH T TÂN – BƯ I, T L 1/500” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29/5/1999 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t QHCT qu n C u Gi y, t l : 1:2000; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -UB ngày 29/6/2001 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t QHCT qu n Tây H , t l 1:2000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 215/KTST-QH ngày 24 th¸ng 4 n¨m 2001 vµ c«ng v¨n sè 571/KTST-QH ngµy 5/11/2001. QUY T NNH i u 1: Phê duy t h sơ ch gi i tuy n ư ng Vành ai 2: o n Nh t Tân - Bư i, t l 1/500 (có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i l p tháng 01 năm 2001 ư c Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch p thu n ngày 05/11/2001, v i các n i dung chính như sau: 1- a i m Tuy n ư ng i qua ư ng Phú Thư ng, Nh t Tân, Xuân La, Bư i - qu n Tây H và phư ng Nghĩa ô - qu n C u Gi y. 2- C p h ng, tuy n: 2.1. C p h ng ư ng: ư ng chính Thành ph 2.2. Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 4500m. - i m u: Nút giai thông u c u Nh t Tân theo quy ho ch. - i m cu i: Nút giao thông Bư i – Hoàng Qu c Vi t.
  2. V trí tuy n ư c xác nh trên cơ s hư ng tuy n trong i u ch nh qui ho ch chung th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, trong ó o n qua làng Bái Ân theo phương án 2. 2.3. Qui mô: a. o n t ngã ba Xuân La n nút giao thông Bư i (t i m 5 n i m 10) không có tuy n ư ng s t ô th , b r ng m t c t ngang B=57,5m bao g m: 2 lòng ư ng xe cơ gi i: 2x11,25m=22,5m 2 lòng ư ng xe a phương: 2x7,0m=14,0m V a hè 2 bên: 2x8,0m=16,0m D i phân cách trung tâm: = 3,0m D i phân cách 2 bên: 2x1,0m=2,0m b. o n t nút giao thông u c u Nh t Tân n nút Xuân La (t i m 1 n i m 5) có thêm tuy n ư ng s t ô th ch y song hành, b r ng m t c t ngang B=64,0m. M t c t ngang i n hình cơ b n tương t như o n t nút giao thông Xuân La n nút giao thông Bư i nhưng d i phân cách phÝa ông ư c m r ng thêm làm hành lang b trí tuy n ư ng s t ô th . 2.4. Các nút giao thông - Các nút giao thông hai u o n tuy n g m nút giao thông u c u Nh t Tân và nút giao thông Bư i t ch c giao khác m c. Ch gi i ư ng chính th c trong ph m vi 2 nút giao thông này s ư c xác nh theo d án riêng v xây d ng nút giao thông, trong h sơ này ch xác nh gi i h n ph m vi nghiên c u thi t k nút. - Các i m giao c t khác trên o n tuy n t ch c giao b ng. i u 2: Giao Ki n trúc Sư trư ng Thành ph t ch c c m móc ch gi i ư ng theo h sơ ư c duy t, bàn giao cho UBND các qu n, phư ng s t i và t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n C u Gi y và Ch t ch UBND qu n Tây H ch u trách nhi m t ch c qu n lý m c gi i, qu n lý vi c xây d ng theo ch gi i ư ng và qui ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc Sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính Nhà t, Tài chính V t giá; Ch t ch UBND các qu n: C u Gi y, Tây H ; Ch t ch UBND các phư ng: Phú Thư ng, Nh t Tân, Xuân la, Bư i, Nghĩa ô; c¸c tæ chøc, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./.
  3. TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản