Quyết định số 122/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 122/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2002/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu vực Tây sân bay Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 (phần đất do Cục Hàng không dân dụng VN đang quản lý) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :122/2002/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C TÂY SÂN BAY GIA LÂM, T L 1/2000 (PH N T DO C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VN ANG QU N LÝ) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 121/2002/Q -UB, ngày 5 tháng 9 năm 2002 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t khu v c Tây sân bay Gia Lâm, t l 1/2000 (ph n t do C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam qu n lý). Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph (nay là Giám c S Quy ho ch ki n trúc) t i văn b n s 302/KTST-DA ngày 28 tháng 6 năm 2002, QUY T NNH iêu I: Ban hành kèm theo Quy t nh này " i u l Qu n lý Xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu v c Tây sân bay Gia Lâm, t l 1/2000 (ph n t do C c hàng không dân d ng Vi t Nam ang qu n lý)". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài chính v t giá, Khoa h c công ngh và môi trư ng, a chính nhà t; Ch t ch UBND huy n Gia Lâm; C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Giám c, Th trư ng các S , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU V C TÂY SÂN BAY GIA LÂM, T L 1/2000 (PH N T DO C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM ANG QU N LÝ) Ban hành kèm theo Quy t nh s 122/2002/Q -UB ngày 05 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v và s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t khu v c Tây sân bay Gia Lâm, t l 1/2000 ã ư c phê duy t. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu v c quy ho ch còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i d a trên cơ s i u ch nh án qui ho ch chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 4: UBND Thành ph giao Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Giám c S Quy ho ch ki n trúc và Giám c S Xây d ng làm u m i qu n lý xây d ng và x lý vi ph m theo thNm quy n; hư ng d n các ch u tư và nhân dân th c hi n u tư, xây d ng theo úng quy ho ch ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và quy mô V trí, ranh gi i: Khu v c Tây Sân bay Gia Lâm hi n do C c Hàng Không Dân d ng Vi t Nam qu n lý n m T ng n Sông H ng, phía ông B c Thành ph Hà N i, thu c a bàn huy n Gia Lâm. - Phía B c giáp ư ng Nguy n Văn C và khu dân cư xã Gia Th y. - Phía Nam giáp h Lâm Du. - Phía ông giáp sân bay Gia Lâm.
  3. - Phía Tây m t ph n ti p giáp v i t ru ng thu c xã B và m t ph n ti p giáp ư ng Nguy n Văn C . Quy mô: Khu v c Tây sân bay Gia Lâm có di n tích kho ng 91,77 ha; quy mô dân s theo quy ho ch kho ng 6.300 ngư i. i u 6. Ch c năng s d ng t: Khu v c quy ho ch ư c chia thành 22 ô t v i các ch c năng s d ng như sau: TT Lo i t Di n tích (ha) T l chi m t Ghi chú (%) 1 t công trình công c ng 2,21 2,41 d ch v 1.1 t trư ng h c 0,76 0,83 1.2 t nhà tr 0,73 0,80 1.3 Trung tâm TDTT 0,72 0,78 2 t cơ quan 21,11 23,00 3 t 17,69 19,28 3.1 t hi n có 13,7 14,93 3.2 t d ki n 3,99 4,35 4. t cây xanh, m t nư c 25,07 27,32 4.1 t công viên ô th 10,51 11,54 4.2 t cây xanh vư n d o 7,76 8,46 4.3 t cây xanh cách ly 6,80 7,41 5 Ga Hàng không 6,98 7,61 6 t d tr cho C ng 1,63 1,78 HKDDVN 7 t d án riêng 1,99 2,17 Khu Ăng ten 8 t giao thông 14,55 15,85 9 Tr m c p nư c Gia Lâm 0,54 0,59 T ng 91,77 100,00 i u 7: Các ô t xây d ng các công trình công c ng, d ch v : 7.1 t xây d ng các công trình công c ng, d ch v có di n tích 2,21ha; bao g m các ô t 1.2; 10; 17 và 18.2 v i ch c năng ch y u là nhà tr , trư ng h c và sân th thao (xem b n v QH-05A).
  4. 7.2 Các ch tiêu chính qu n lý, xây d ng các ô t ư c quy nh trong b ng sau: Ô Ch c năng nh T ng DT M T ng H s T ng DT t s d ng hư ng DT XD XD cao SD DT sàn phát (ha) (ha) (%) TB sàn LV tri n (m2) (m2) 1.2 Nhà tr C it o 0,24 0,14 60 2 1,20 2880 2880 Chim én 10 Sân th thao XD m i 0,72 0,11 15 1 0,15 1080 1080 17 Trư ng XD m i 0,76 0,30 40 3 1,20 9120 9120 THCS 18.2 Nhà tr XD m i 0,49 0,15 30 2 0,60 2940 2940 7.3 Nh ng quy nh khác: Riêng ô t n m c nh tr c ư ng Nguy n Văn C nên các quy nh qu n lý quy ho ch s ư c i u ch nh phù h p v i quy ho ch chi ti t c a tr c ư ng. Ô t 17 d ki n b trí trư ng ti u h c ho c THCS trong trư ng h p h th ng các trư ng h c ngoài ranh gi i quy ho ch quá t i. N u không có nhu c u, khu t ư c s d ng cho m c ích công c ng khác như tr ng cây xanh ho c thương m i d ch v . Nhà tr trong ô t 18.2 có kho ng cách ly t i thi u 50m n các công trình nhà kho, xư ng t i phía ông khu t. Cao n n trung bình: Ô t 1.2: 6,75m; Ô t 10: 6,7m; Ô t 17 và 18.2: 6,6m. i u 8: Các ô t xây d ng cơ quan 8.1 t xây d ng cơ quan có di n tích 21,11ha, ư c phân b trong các ô ts 1,2,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16 (xem b n v QH-05A) 8.2 Các ch tiêu chính qu n lý, xây d ng trong các ô t ư c quy nh trong b ng sau: Ô Ch c năng s d ng nh T ng DT M T ng H T ng t t hư ng DT XD XD cao s DT sàn phát tri n (ha) (ha) (%) TB SD (m2) 1.3 C c hàng không dân C it o 0,78 0,16 20 9 1,80 14040 d ng 2.2 t cơ quan - oàn C. t o, 1,85 0,56 30 3 0,90 16650 bay 919 XD m i 5.1 Công ty xu t nh p C it o 0,35 0,13 36 7 2,52 8820 khNu HK 5.2 Kho hàng t ng công C it o 0,35 0,18 50 1,5 0,75 2625 ty HK
  5. 7.1 B o tàng Văn hóa Gi 1,33 0,27 20 4 0,80 10640 HK nguyên 7.2 T ng Cty HKDD C it o 2,58 0,77 30 3 0,90 23220 Vi t Nam 8.2 t cơ quan - T.tâm C it o 1,02 0,31 30 3 0,90 9180 QL bay 9.1 Cty cung ng d ch v C it o 0,48 0,12 25 2,5 0,63 3000 HK 9.2 Cty Tư v n kh o sát C it o 0,18 0,05 30 3 0,90 1620 HK 11.1 Cty công trình HK XD m i 0,39 0,12 32 3 0,96 3744 11.2 H c vi n hàng không XD m i 0,39 0,12 32 3 0,96 3744 12.1 Cty v n t i ô tô HK C it o 1,11 0,33 30 3 0,90 9990 13.1 ACC Vi t Nam XD m i 0,77 0,25 32 3 0,96 7392 13.2 Công ty in Hàng C it o 0,59 0,18 30 2 0,60 3540 không 13.3 Công ty nh a cao c p C i t o 1,32 0,26 20 1 0,20 2640 14.1 Công ty xăng d u C it o 0,34 0,07 20 4 0,80 2720 HK 14.2 VASCO C it o 0,29 0,06 20 2 0,40 1160 14.3 oàn ti p viên HK C it o 1,01 0,32 32 3 0,96 9696 15.1 Trung tâm y t HK C it o 1,16 0,23 20 3 0,60 6960 20.1 TT d ch v k thu t C it o 2,06 0,41 20 1 0,20 4120 QL Bay 20.2 Kho xăng d u XD m i 0,98 0,20 20 1 0,20 1960 20.3 Kho, xư ng Cty cung XD m i 1,78 0,36 20 1 0,20 3560 ng DV 8.3 Nh ng quy nh khác: Cao n n trung bình: ô t 1 và 15: 6,75m, ô t 2: 6,57m, ô t 5: 6,55m; ô t 7 và 11: 6,7m; ô t 8, 12 và 13: 6,6m; ô t 9: 6,67m; ô t 14: 6,5m; ô t 20: 6,23m i u 9: Các ô t xây d ng nhà : 9.1 t xây d ng nhà có di n tích 17,69ha; ư c phân b trong các ô t 1,2,5,6,9,12,13,16,18,19 v i t ng s dân d ki n kho ng 6300 ngư i. M t ph n di n tích trong các ô t 6.2 và 16.2 dành cho vi c di dân m r ng ư ng Nguy n Sơn (xem b n v QH-05A). 9.2: Các ch tiêu chính qu n lý xây d ng trong các ô t ư c quy nh như sau:
  6. Ô Ch c năng nh T ng DT M T ng H DT Dân s t s d ng hư ng DT XD XD cao s sàn (ngư i) ph.tri n (ha) (ha) (%) tr.bình SD (ha) 1.1 t C it o 5,59 2,80 50 2,5 1,25 69875 2000 2.1 t C it o 0,68 0,34 50 2,5 1,25 8500 220 5.3 t C it o 0,38 0,21 55 2,5 1,38 5225 150 6.1 t hi n C it o 2,90 1,45 50 2,5 1,52 36250 1050 có 6.2 t d XD m i 0,79 0,42 53 3 1,59 12561 315 ki n 9.3 t C it o 1,94 0,97 50 2.5 1,25 24250 700 12.2 t C it o 0,51 0,26 50 2.5 1,25 6375 180 13.4 t C it o 0,21 0,11 50 2.5 1,25 2625 75 16.1 t hi n C it o 0,58 0,29 50 3 1,50 8700 250 có 16.2 t d XD m i 0,64 0,32 50 3 1,50 9600 240 ki n 18.1 t XD m i 1,51 0,76 50 2.5 1,25 18875 470 19.1 t hi n C it o 0,91 0,46 50 2.5 1,25 11375 325 có 19.2 t d XD m i 1,05 0,53 50 2.5 1,25 13152 330 ki n 9.3 Nh ng quy nh khác: Cao n n trung bình: Ô t 1: 6,75m, ô t 2: 6,57m; ô t 5: 6,55m; ô t 6: 6,80m; ô t 9: 6,67m; ô t 11: 6,7m; ô t 12,13,18 và 19: 6,6m; ô t 16: 6,75m. i u 10: Các ô t dành cho cây xanh, m t nư c 10.1: t cây xanh, m t nư c có di n tích 25,07ha phân b trong các ô t 4,5,8,13,14,20 và 22. t cây xanh bao g m t công viên ô th , vư n d o và cây xanh cách ly (xem b n v QH-05A). 10.2 Các ch tiêu chính qu n lý xây d ng công viên và cây xanh ư c quy nh trong b ng sau: Ô t Ch c năng s d ng nh hư ng phát tri n DT(ha) 4 Công viên ô th XD m i 10,51 5.5 Vư n d o XD m i 0,11 8.1 Vư n d o XD m i 2,49
  7. 13.5 Vư n d o XD m i 2,26 14.4 Vư n d o XD m i 2,85 20.4 Cây xanh cách ly XD m i 6,80 22 Vư n d o XD m i 0,05 10.3 Nh ng quy nh khác Cao n n trung bình: Ô t 4: 6,3m; ô t 5:6,55m; ô t 8 và 13: 6,6m; ô t 14: 6,5m; ô t 20: 6,23m; ô t 22: 6,7m Cây xanh trong cùng khu công viên ph i ư c b trí có t ch c, k t h p cùng v i cây xanh tr ng ven ư ng t o thành h th ng cây xanh th ng nh t trong toàn khu v c quy ho ch. T i d i cây xanh cách ly v i ư ng băng sân bay ch tr ng cây c và cây b i, c m xây d ng công trình t i khu v c này. C m thoát nư c th i tr c ti p vào các h nư c trong công viên, vư n d o. i u 11: Ô t xây d ng nhà ga Hàng không 11.1 Khu v c nhà ga Hàng không c a c ng Hàng không Gia Lâm Hà N i có di n tích 6,98ha ư c b trí trong ô t 21 (xem b n v QH-05A). 11.2 Quy nh v qu n lý xây d ng nhà ga Hàng không ư c th ng kê trong b ng sau: Ô t Ch c năng s nh T ng DT M T ng H DT sàn d ng hư ng DT XD XD cao s (ha) ph.tri n (ha) (ha) (%) tr.bình SD 21 Ga hàng không XD m i 6,98 1,40 20,0 1,0 0,20 13960 11.3 Nh ng quy nh khác: Ph i m b o di n tích b trí các bãi xe ưa ón hành khách. Hình th c ki n trúc c a công trình nhà ga ph i óng góp tích c c cho c nh quan chung c a khu v c và ô th . Cao n n xây d ng: 6,7m. i u 12: Ô t d tr xây nhà làm vi c C c hàng không dân d ng Vi t Nam Khu t d tr cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có diên tích 1,63 ha, phân b trong các ô t s 2 và 3 (xem b n v QH-05A) có m t xây d ng: 30%; t ng cao trung bình: 3 t ng; h s s d ng 0,9. Trong giai o n u ư c s d ng làm cây xanh, vư n hoa. Cao n n trung bình: Ô t 2: 6,57m, ô t 3: 6,5m. i u 13: Các ô t xây d ng theo d án riêng Các ô t dành xây d ng theo d án riêng là ô t s 5.4 và 6.3, hi n ang là bãi Ăng ten, có di n tích 1,99 ha (xem b n v QH-05A).
  8. i u 14: Tr m c p nư c Gia Lâm Ô t s 15.2 có di n tích 0,54ha hi n là khu t tr m c p nư c Gia Lâm (xem b n v QH-05A). i u 15: t giao thông 15.1 t dành cho giao thông trong khu t quy ho ch có di n tích 14,55ha. 15.2 Các ch tiêu v tuy n ư ng ư c xác nh theo b ng sau: TT Lo i ư ng Ký Dài R ng (m) Di n hi u (m) tích Lòng Phân V a hè T ng (ha) ư ng cách 1 ư ng r ng 30m 1--1 855 15 7,5x2 30 2,7 2 ư ng r ng 25m 5--5 160 5,5x2 8 3x2 25 0,45 3 ư ng r ng 22m 2--2 2355 12 5x2 22 5,48 4 ư ng r ng 3--3 785 7,5 5x2 17,5 1,67 17,5m 5 ư ng r ng 4--4 2920 7,5 3x2 13,5 4,25 13,5m T ng c ng 7105 14,55 T ng c ng chi u dài ư ng trong khu t quy ho ch (không k ư ng 5,5m) 7,105km. M t ư ng 7,74km/km2. 15.3 M t s quy nh khác Các ngõ xóm hi n có trong các khu nhà cũ s ư c c i t o, m b o có chi u r ng t i thi u là 5,5m, xe c u h a có th ra vào và là hành lang cho các tuy n h t ng k thu t và các xe thu gom rác. H th ng bãi xe ư c b trí phân tán trong t ng ô t, quy mô c a các bãi xe s căn c vào nhu c u c a t ng lo i h ng m c công trình b trí trong ô t. T i các khu v c vư n d o và công viên có th b trí b xung các bãi xe cho khách vãng lai, nhưng v i m t xây d ng không vư t quá 5% di n tích vư n d o. H th ng giao thông khi xây d ng ph i ti n hành ng b v i vi c xây d ng các công trình h t ng k thu t khác. i u 16: Quy nh v h th ng các công trình h t ng k thu t 16.1 V c p nư c: i v i các công trình có chi u cao hơn 5 t ng ph i xây d ng tr m bơm và b ch a riêng.
  9. Chi u sâu t ng tính t m t n n thi t k nh nh t 0,6m. Các tuy n ng có ư ng kính 150mm tr lên u b trí các h ng c u h a. 16.2 V thoát nư c mưa: Vi c san n n và t ch c thoát nư c mưa trong t ng ô t ph i phù h p v i vi c phân chia lưu v c và hư ng tư i tiêu nư c. Các tuy n mương, c ng và h th ng rãnh h ph i tuân th theo các quy nh v m b o môi trư ng, hư ng tuy n, kích thư c và cao . H Sen v a là h c nh quan v a óng vai trò là h i u hòa s ư c m r ng lên 7ha, s ư c kè và làm ư ng d o cùng h th ng h t ng k thu t quanh h . 16.3 V thoát nư c và v sinh môi trư ng Ph i tuân th v trí và các yêu c u v hư ng tuy n, cao c a các m ng lư i thoát nư c bNn. H th ng nư c bNn ư c thi t k tách riêng. Kho ng cách cách ly c a tr m bơm chuy n b c t i các công trình dân d ng là 25m. Khi chưa có h th ng nư c th i riêng, nư c th i s ư c thoát chung v i h th ng thoát nư c mưa, nhưng trư c khi x vào h th ng c ng thoát nư c mưa, nư c th i ph i ư c x lý sơ b thông qua các b bán t ho i. Nư c th i và rác th i c a Trung tâm y t Hàng không ph i ư c x lý c bi t theo yêu c u i v i nư c th i và rác th i b nh vi n. 16.4 C p i n và Thông tin bưu i n Tuân th v trí và các yêu c u v hư ng tuy n, v trí tuy n c a các m ng lư i c p i n và thông tin bưu i n. ư ng cáp ng m 22KV ư c b trí cách mép bó v a v a hè 1,5m. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 17: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i các quy nh trong i u l này u bãi b . i u 18: M i hành vi vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: án quy ho ch chi ti t khu v c Tây sân bay Gia Lâm, t l 1/2000 ư c lưu tr t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t ki m tra, giám sát và th c hi n:
  10. + UBND Thành ph Hà N i + S Quy ho ch ki n trúc + S Xây d ng +S a chính nhà t + y ban nhân dân huy n Gia Lâm + C c Hàng không dân d ng Vi t Nam
Đồng bộ tài khoản