Quyết định số 122/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 122/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/QĐ-BGTVT về việc duyệt kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng tuyến đường nam Sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------- S : 122/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH V VI C DUY T K HO CH U TH U D ÁN XÂY D NG TUY N Ư NG NAM SÔNG H U THU C NA PH N CÁC T NH, THÀNH PH C N THƠ, H U GIANG, SÓC TRĂNG VÀ B C LIÊU B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và ư c s a i, b sung m t s i u b ng Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003; Căn c Quy t nh s 3560/Q -BGTVT ngày 22/11/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c u tư xây d ng tuy n ư ng Nam Sông H u thu c a ph n các t nh, Thành ph C n Thơ, H u Giang, Sóc Trăng và B c Liêu; Xét các t trình c a Ban QLDA M Thu n: S 2516/QLDA1 ngày 26/11/2004 xin duy t k ho ch u th u, s 2686/QLDA1 ngày 13/12/2004 và s 32/QLDA1 ngày 10/01/2005 gi i trình b sung k ho ch u th u d án xây d ng tuy n ư ng Nam Sông H u thu c a ph n các t nh, Thành ph C n Thơ, H u Giang, Sóc Trăng và B c Liêu và báo cáo th m nh k ho ch u th u s : 133/GTC ngày 13/01/2005 c a C c Giám nh & QLCL CTGT v d án nêu trên; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT, QUY T NNH i u 1. Duy t k ho ch u th u d án xây d ng tuy n ư ng Nam Sông H u thu c a ph n các t nh, Thành ph C n Thơ, H u Giang, Sóc Trăng và B c Liêu, như sau: 1. Ph n công vi c ã tri n khai th c hi n: 1.1. Tư v n kh o sát l p báo cáo nghiên c u kh thi: Giao cho Công ty tư v n XDCTGT 625 th c hi n t i quy t nh s 1357/Q -GTVT ngày 09/05/2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i, v i giá tr 4.791.577.000 ng ư c duy t t i quy t nh s 3471/GTVT-KH T ngày 24/10/2002. 1.2. o n tuy n i trùng v i Qu c l 91B: 1.2.1. Các gói th u ang tri n khai thi công S Tên gói th u Ph m vi gói th u Giá tr Nhà th u trúng TT trúng th u th u 1 2 3 4 5
  2. A Các gói th u ph n ư ng 1 Gói th u s 1 o n Km 0 - Km 2 + 000 15,348 Công ty CTGT 675 2 Gói th u s 2 o n Km 2 - Km 15 + 793 27,455 Công ty ư ng 126 B Các gói th u ph n c u 1 Gói th u s 1 C u s 1, c u s 2, c u s 3 13,456 Công ty CTGT và c u Bà B 675 2 Gói th u s 5 C u Mương Bông i u và 24,943 Công ty CPXD s c u X o Kh 12 Thăng Long 3 Gói th u s 6 C u Cây Bông và c u Kênh 20,101 LD Công ty Th y QLSC c u ư ng 72 và Công ty CTGT ng Tháp 1.2.2. Các gói th u ã ư c duy t k ho ch u th u t i quy t nh s 3667/Q - BGTVT-CG ngày 08/12/2003, nhưng chưa t ch c u th u S Tên gói th u Ph m vi gói th u Ư c tính giá gói TT th u 1 Gói th u s 2 C u Bình Th y và c u R ch Cam 22,90 2 Gói th u s 3 C u R ch Sát, c u Ông Tư ng, c u Ván 23,37 và c u R ch Mi u Tr ng 3 Gói th u s 4 C u X o Sao và c u Giáo D n 19,90 4 Gói th u s 7 C u Giáo ôi và c u Ông Se 10,39 5 Gói th u s 8 C u Ông B n, c u Nam ông, c u Hà 18,17 H ng, c u Mương Th y L i - Ph n B o hi m công trình ph n ư ng ã ư c duy t t i quy t nh s 683/T ngày 28/3/2003 c a C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT v i giá tr là: 167.836.000 ng. - Ph n B o hi m công trình ph n c u: Ch u tư ã ký H p ng b o hi m: + S 63/H KT-2003 ngày 27/9/2003 mua b o hi m cho gói th u s 1 v i Công ty b o hi m d u khí (Chi nhánh Vũng Tàu) làm Nhà b o hi m công trình v i giá tr b o hi m là 80.736.852 ng. + S C004/INI/CAR/PB/04 ngày 16/02/2004 mua b o hi m cho gói th u s 2 và s 6 v i Công ty b o hi m d u khí (Chi nhánh phía B c) làm Nhà b o hi m công trình v i giá tr b o hi m t m tính là 45.000.000 ng. 1.3. o n tuy n t Km2+570 - Km8+575 (Theo lý trình c a tuy n Nam Sông H u) và 1,3 Km ư ng vào c ng Cái Cui:
  3. S Tên gói th u Ph m vi gói th u Giá tr Nhà th u trúng TT trúng th u th u 1 2 3 4 5 1 Gói th u s 1 o n Km 0 - Km 1 + 000 2,480 T p oàn liên k t kinh t H Long 2 Gói th u s 2 o n Km 1 - Km 4 + 113 7,162 Công ty CTGT 675 3 Gói th u s 3 ư ng Km 4 + 420 - Km 5 5,730 Công ty Xây d ng + 119,63 và Km 5 + 629,05 621 - Quân khu 9 - Km 6 + 100,42; C u M t C t; C ng Km 4+850; Km5+00,28 4 Gói th u s 4 ư ng Km 6 + 616,24 - 9,668 Công ty CTGT Km8 + 344,34; C u X o 675 Dĩnh; C u Ba Sâu; C ng Km 6+752,33; Km 7 + 56,44; Km 7 + 920 5 Gói th u s 5 C u và ư ng vào c u Cái 11,379 Công ty C ph n T c; Bà R a; Ng n Chùa xây d ng 304 6 Gói th u s 6 C u và ư ng vào c u Cái 15,750 Công ty C ph n Sâu xây d ng 304 7 Gói th u s 7 C u và ư ng vào c u 14,300 Công ty C ph n Bùng Binh xây d ng 304 8 Gói th u s 8 C u và ư ng vào c u Cái 14,695 Chi nhánh TCT B nB Xây d ng Thăng Long Ph n B o hi m công trình ã ư c th c hi n t i các H p ng b o hi m s AD0068/01DA77KG ngày 27/11/2001; AD003/03DA71CT; AD004/03DA71CT ngày 20/12/2002 và s AD0087/02DA77KG ngày 19/9/2002 do Công ty B o hi m thành ph H Chí Minh (Chi nhánh b o hi m Mi n Tây) làm Nhà b o hi m công trình v i giá tr b o hi m là 365.381.000 ng. 1.4. Gói th u xây d ng c u B c Liêu 2 + gói th u xây d ng tư ng ch n và ư ng hai u c u: S Tên gói th u Ph m vi gói th u Giá tr Nhà th u trúng TT trúng th u th u 1 Gói th u s 1 Xây d ng c u B c Liêu 2 43,391 Công ty C u 12 (bao g m c chi u sáng) TCTXDCTGT I 2 Gói th u s 2 Xây d ng ph n tư ng ch n 15,835 Công ty CTGT và ư ng hai u c u 134 TCTXDCTGT I
  4. Ph n b o hi m công trình cho công trình ã ư c th c hi n t i H p ng b o hi m s 053/2004XD-BL v i giá tr là 371.301.768 ng do Công ty B o hi m B c Liêu thu c T ng công ty B o hi m Vi t Nam ký k t v i Ban QLDA công trình giao thông B c Liêu ngày 28/8/2004. 2. Ph n công vi c không u th u: - n bù GPMB (Ư c tính): 318.546.000.000 ng. - Chi phí Ban QLDA (Ư c tính): 6.996.000.000 ng. - D phòng phí c a d án (Theo quy t nh u tư): 197.700.000.000 ng. 3. Ph n công vi c u th u, trong ó: 3.1. Ph n xây l p các c u trùng v i Qu c l 91 B gi nguyên như ã ư c duy t k ho ch u th u t i quy t nh s 3667/Q -BGTVT-CG ngày 08/12/2003: S Tên gói th u Ph m vi gói th u Ư c tính giá gói TT th u (T ng) 1 Gói th u s 2 C u Bình Th y và c u R ch Cam 22,90 2 Gói th u s 3 C u R ch Sát, c u Ông Tư ng, c u Ván 23,37 và c u R ch Mi u Tr ng 3 Gói th u s 4 C u X o Sao và c u Giáo D n 19,90 4 Gói th u s 7 C u Giáo ôi và c u Ông Se 10,39 5 Gói th u s 8 C u Ông B n, c u Nam ông, c u Hà 18,17 H ng, c u Mương Th y L i 3.2. Ph n xây l p tuy n m i chia thành 17 gói th u: S Tên gói th u Ph m vi gói th u Ư c tính Ghi chú TT giá gói th u (T ng) 1 Gói th u s 9 o n Km 0 - Km 0 + 740 10,64 C n Thơ 2 Gói th u s Xây d ng c u Hưng L i 100,63 10 3 Gói th u s Km 8 + 575 - Km 17 + 000 129,89 H u Giang 11 4 Gói th u s Xây d ng c u Cái Côn 54,86 12 5 Gói th u s Km 17+000 - Km 50+000 146,1 Sóc Trăng 13 và các c u nh trên tuy n 6 Gói th u s Xây d ng 03 c u Mương 63,51
  5. 14 Khai, Cái Cau, Cái Trâm 7 Gói th u s Xây d ng 03 c u R ch 69,94 15 V p, Cái Trưng, R ch M p 8 Gói th u s Xây d ng c u i Ngãi 68,62 16 9 Gói th u s Km 50 + 000 - Km 80 + 117,77 17 000 10 Gói th u s Xây d ng 03 c ng th y l i: 22,67 K t h p GT và 18 Kênh Ba, Bãi Giá, T m Vu th y l i 11 Gói th u s Km 80 + 000 - Km 100 + 71,63 19 000 12 Gói th u s Xây d ng C u M Thanh 107,11 20 13 Gói th u s Km 100 + 000 - Km 134 + 133,51 21 592 14 Gói th u s Km 134 + 592 - Km 143 + 102,77 B c Liêu 22 000 và Km 144 + 000 - Km 147 + 652 15 Gói th u s Tr ng cây xanh (các o n 0,144 Toàn tuy n 23 qua th tr n, th t ) 16 Gói th u s L p t h th ng chi u sáng 7,2 Toàn tuy n 24 (các o n qua th tr n, th t ) 17 Gói th u s Xây d ng và cung c p thi t 10,87 Toàn tuy n 25 b công trình ph tr (Nhà qu n lý ư ng, tr m d ng xe…) Giá tr d toán xây l p ư c duy t c a t ng gói th u s là giá gói th u chính th c. - Hình th c l a ch n nhà th u: u th u r ng rãi trong nư c - Phương th c u th u: u th u 1 túi h sơ - Th i gian t ch c u th u: T quý I năm 2005 - Lo i h p ng: H p ng i u ch nh giá - Th i gian th c hi n h p ng: S quy nh c th trong h sơ m i th u 3.3. Ph n công vi c còn l i chia thành 10 gói th u S Tên gói th u Ph m vi gói th u Ư c tính Ghi chú TT giá gói
  6. th u (T ng) 1 Gói th u s Tư v n kh o sát thi t k k 37 26 thu t 2 Gói th u s Tư v n giám sát 2,279 27 3 Gói th u s Tư v n thNm tra TKKT 0,555 28 4 Gói th u s Rà phá bom mìn 13,911 29 5 Gói th u s Ki m toán 0,468 30 6 Gói th u s Tư v n ki m nh (ki m 3,00 31 nh, th t i các c u l n) 7 Gói th u s B o hi m công trình các 1,733 32 gói th u xây l p c u chưa u th u c a o n trùng Qu c l 91B và các gói th u thu c a ph n t nh C n Thơ 8 Gói th u s B o hi m công trình các 2,278 33 gói th u xây l p thu c a ph n H u Giang 9 Gói th u s B o hi m công trình các 3,126 34 gói th u xây l p thu c a ph n Sóc Trăng 10 Gói th u s B o hi m công trình các 2,887 35 gói th u xây l p thu c a ph n B c Liêu - Hình th c l a ch n nhà th u: a. Ch nh th u các gói th u s 26 ÷ gói th u s 31, v i các lý do: + m b o yêu c u ti n kh i công c a d án trong quý I/2005; + Công tác Tư v n kh o sát thi t k , Tư v n thNm tra, thNm nh TKKT và T ng d toán, rà phá bom mìn c n có các ơn v chuyên ngành th c hi n và thi công. b. Chào hàng c nh tranh: các gói th u s 32 ÷ gói th u s 35 4. Ngu n v n: Trái phi u Chính ph
  7. i u 2. Căn c n i dung duy t k ho ch u th u t i i u 1 c a quy t nh này, Ban QLDA M Thu n khNn trương ti n hành l p, trình duy t h sơ m i th u (sau khi có h sơ thi t k k thu t, d toán ư c duy t) như ã quy nh trong Quy ch u th u hi n hành. i u 3. Các Ông: C c trư ng C c Giám nh & QLCL CTGT, V trư ng V KH T, V Tài chính, V KHCN, T ng Giám c Ban QLDA M Thu n và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan căn c quy t nh này th c hi n. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Kho b c NN a phương; - Lưu: VP, CG . Ngô Th nh c
Đồng bộ tài khoản