Quyết định số 1227/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 1227/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1227/2003/QĐ-UB về việc giải thể Công ty Thương mại Bình Tây (Doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1227/2003/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2003 Số: 1227/2003/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY THƯƠNG MẠI BÌNH TÂY (DOANH NGHIỆP KINH TẾ ĐẢNG THUỘC BAN TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ THÀNH ỦY) CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP; Căn cứ Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 06/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi giải thể doanh nghiệp Nhà nước; Căn cứ Thông báo số 55/TB-UB ngày 06/12/2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc giải thể Công ty Thương mại Bình Tây (doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh); Xét đề nghị tại công văn số 61-CV/TCQT-SXKD ngày 14/02/2003 của Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thanh lý giải thể Công ty Thương mại Bình Tây (kèm phương án giải thể); Xét Tờ trình số 64/KHĐT-KD ngày 07/3/2003 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giải thể Công ty Thương mại Bình Tây. Trụ sở : 155 Tô Hiến Thành, quận 10. Là doanh nghiệp kinh tế Đảng thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 26/12/1995 của ủy ban nhân dân thành phố. Điều 2. Ban Tài chính Quản trị Thành ủy chịu trách nhiệm và chỉ đạo Ban Thanh lý Công ty Thương mại Bình Tây (được thành lập theo Thông báo số 55/TB-UB ngày 06/12/2002 của ủy ban nhân dân thành phố) thực hiện như sau: - Tổ chức thực hiện xử lý tài sản và thanh toán nợ trong phương án giải thể Công ty (kèm theo công văn số 61-CV/TCQT-SXKD ngày 14/02/2003 của Ban Tài chính Quản trị
  2. Thành ủy) theo quy định tại các Mục V, Mục VI, Mục VII của Thông tư số 66/2002/TT- BTC ngày 06/8/2002 của Bộ Tài chính. - Ban Thanh lý Công ty kết thúc nhiệm vụ khi lập báo cáo tài chính được Ban Tài chính Quản trị Thành ủy công nhận (theo Mục VIII Thông tư số 66/2002/TT-BTC ngày 06/8/2002). Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 12/QĐ-UB ngày 26/12/1995 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Thương mại Bình Tây. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố, Trưởng Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Giám đốc Công ty Thương mại Bình Tây, Ban Thanh lý Công ty Thương mại Bình Tây, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 4 - Văn phòng Chính phủ - Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính - TT UB : CT, các PCT - Văn phòng Thành ủy - Công an thành phố - Chi nhánh Ngân hàng NN tại TP Mai Quốc Bình - VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN - Lưu (CNN-K)
Đồng bộ tài khoản