Quyết định số 1228/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawdt2

Quyết định số 1228/QĐ-TTg về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Quyết định số 1228/QĐ-TTg

TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
PH Đ c l p - T do - H nh phúc


S : 1228/QĐ-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2007


QUY T Đ NH
V VI C B O LÃNH KHO N VAY NƯ C NGOÀI CHO D ÁN NHÀ MÁY NHI T ĐI N
C M PH
TH TƯ NG CHÍNH PH
Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đ ngh c a B Tài chính (văn b n s 11456/BTC-TCĐN ngày 27 tháng 8 năm 2007) v
vi c b o lãnh kho n vay c a Ngân hàng China Eximbank cho D án Nhà máy nhi t đi n
C m Ph ,
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Phê duy t n i dung Thư b o lãnh và cho phép B Tài chính thay m t Chính ph ký
Thư b o lãnh cho H p đ ng vay c a Ngân hàng China EximBank cho D án nhà máy nhi t
đi n C m Ph .
Đi u 2. M c phí b o lãnh là 0,25%/năm tính trên dư n c a kho n vay đư c b o lãnh theo
Bi u phí b o lãnh hi n hành.
Đi u 3. Giao B Tư pháp c p Ý ki n pháp lý v H p đ ng vay và Ngư i vay, Ý ki n pháp lý
v Thư b o lãnh và Ngư i b o lãnh.
Đi u 4. Giao B Ngo i giao ch đ nh Đ i s quán Vi t Nam t i Trung Qu c làm Đ i di n ti p
nh n h sơ t t ng cho Ngư i b o lãnh và Ngư i vay.
Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
KT. TH TƯ NG
Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG
- Th tư ng CP;
- Các Phó TTg: Nguy n Sinh Hùng,
Ph m Gia Khiêm;
- Các B : TC, TP, NG;
- Ngân hàng Nhà nư c VN; Nguy n Sinh Hùng
- T p đoàn Than - Khoáng s n VN;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguy n Qu c Huy,
Website CP, các V : CN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 22
.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản