Quyết định số 1228/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 1228/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1228/QĐ-TTg về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1228/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc S : 1228/QĐ-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C B O LÃNH KHO N VAY NƯ C NGOÀI CHO D ÁN NHÀ MÁY NHI T ĐI N C M PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B Tài chính (văn b n s 11456/BTC-TCĐN ngày 27 tháng 8 năm 2007) v vi c b o lãnh kho n vay c a Ngân hàng China Eximbank cho D án Nhà máy nhi t đi n C m Ph , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t n i dung Thư b o lãnh và cho phép B Tài chính thay m t Chính ph ký Thư b o lãnh cho H p đ ng vay c a Ngân hàng China EximBank cho D án nhà máy nhi t đi n C m Ph . Đi u 2. M c phí b o lãnh là 0,25%/năm tính trên dư n c a kho n vay đư c b o lãnh theo Bi u phí b o lãnh hi n hành. Đi u 3. Giao B Tư pháp c p Ý ki n pháp lý v H p đ ng vay và Ngư i vay, Ý ki n pháp lý v Thư b o lãnh và Ngư i b o lãnh. Đi u 4. Giao B Ngo i giao ch đ nh Đ i s quán Vi t Nam t i Trung Qu c làm Đ i di n ti p nh n h sơ t t ng cho Ngư i b o lãnh và Ngư i vay. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng CP; - Các Phó TTg: Nguy n Sinh Hùng, Ph m Gia Khiêm; - Các B : TC, TP, NG; - Ngân hàng Nhà nư c VN; Nguy n Sinh Hùng - T p đoàn Than - Khoáng s n VN; - VPCP: BTCN, PCN: Nguy n Qu c Huy, Website CP, các V : CN, QHQT, TH; - Lưu: VT, KTTH (3). 22 .
Đồng bộ tài khoản