Quyết định số 1229/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 1229/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1229/QĐ-TTg về ngày truyền thống của ngành lưu trữ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1229/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc S :1229/QĐ-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2007 QUY T Đ NH V NGÀY TRUY N TH NG C A NGÀNH LƯU TR VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B N i V , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ngày 03 tháng 01 hàng năm là ngày truy n th ng c a ngành Lưu tr Vi t Nam - l y tên là "Ngày lưu tr Vi t Nam". Đi u 2. Vi c t ch c ngày truy n th ng c a ngành Lưu tr Vi t Nam hàng năm ph i b o đ m thi t th c, hi u qu và ti t ki m v i m c đích sau: 1. Giáo d c truy n th ng c a ngành Lưu tr Vi t Nam, nâng cao nh n th c, tinh th n trách nhi m c a nh ng ngư i làm công tác lưu tr và c a toàn xã h i trong vi c b o v , phát huy giá tr c a tài li u lưu tr , ph c v cho s nghi p xây d ng và b o v T qu c. 2. Đ ng viên phong trào thi đua lao đ ng, nâng cao ý th c k lu t và đ o đ c ngh nghi p c a cán b , công ch c, vi n ch c trong ngành Lưu tr . 3. Bi u dương, khen thư ng k p th i đ i v i các cá nhân và t p th có thành tích xu t s c trong vi c b o v và phát huy giá tr c a tài li u lưu tr Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký Đi u 4. B trư ng B N i v , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph ; Ngư i phát ngôn c a TTCP, các V , C c, đơn vi tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b), XH 315
Đồng bộ tài khoản