Quyết định số 123-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
6
download

Quyết định số 123-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 123-CP về việc thành lập Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 123-CP Hà N i, ngày 18 tháng 04 năm 1980 QUY T NNH V VI C THÀNH L P Y BAN NĂM QU C T NH NG NGƯ I TÀN T T C A VI T NAM. H I NG CHÍNH PH Th theo quy t nh c a i h i ng Liên h p qu c trong khóa h p th 32 v vi c l y năm 1981 là Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t. Căn c t trình s 1243-VP ngày 14 tháng 8 năm 1979 c a B Thương binh và xã h i. Sau khi ã xin ý ki n và ư c s ng ý c a quy n Ch t ch Nguy n H u Th . QUY T NNH: i u 1. – Thành l p y ban Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t c a Vi t Nam; thành ph n y ban g m các ng chí có tên dư i ây : a) Ch t ch : ng chí Nguy n H u Th , quy n Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. b) T ng thư ký : ng chí Dương Qu c Chính, b trư ng B Thương binh và xã h i. c) Các y viên : - ng chí Nguy n Ki n, Th trư ng B Thương binh và xã h i. - ng chí Võ ông Giang, Th trư ng B Ngo i giao. - ng chí Võ Thu n Nho, Th trư ng B Giáo d c. - ng chí Cù Huy C n, Th trư ng B Văn hóa và thông tin. - ng chí ng H i Xuân, Th trư ng B Y t . - ng chí Hoàng Xuân Tùy, Th trư ng B i h c và trung h c chuyên nghi p. - ng chí Phan Văn H u, Th trư ng B Lao ng. - ng chí Nguy n Minh,phó t ng c c trư ng T ng c c D y ngh .
  2. - ng chí Nguy n Tam Ngô, y viên Ban thư ký T ng công oàn Vi t Nam. - ng chí Nguy n Tiên Phong, bí thư trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh. - ng chí Vũ Th Chín, Phó Ch t ch H i liên hi p ph n Vi t Nam. i u 2. - Nhi m v c a y ban Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t c a Vi t Nam là: a) Căn c ý nghĩa c a Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t, tuyên truy n r ng rãi v s quan tâm c a nhân dân th gi i, v ư ng l i và chính sách c a ng và Nhà nư c ta i v i nh ng ngư i tàn t t, nh m nâng cao nh n th c và trách nhi m c a các ngành, các c p và c a toàn dân i v i vi c ng viên, giáo d c và giúp nh ng ngư i tàn t t. b) Gi i thi u nh ng k t qu ã t ư c Vi t Nam trong công tác t ch c, hư ng d n và giúp nh ng ngư i tàn t t; tranh th s vi n tr c a các t ch c h u quan c a Liên h p qu c và c a các t ch c nhân o các nư c i v i nh ng ngư i tàn t t Vi t Nam. c) Ph i h p v i các ngành, các c p, các oàn th nhân dân nh m th c hi n có hi u qu trong hai năm 1980 và 1981 m t chương trình thi t th c v vi c ng viên, giáo d c và giúp nh ng ngư i tàn t t. i u 3. - y ban Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t c a Vi t Nam có m t Ban thư ký g m i bi u m t s ngành có liên quan giúp vi c. i u 4. - c p t nh và thành ph tr c thu c trung ương, y ban nhân dân t nh và thành ph có trách nhi m ph i h p và hư ng d n các c p, các ngành, các oàn th trong a phương mình th c hi n nh ng chương trình và k ho ch công tác do y ban Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t c a Vi t Nam ra. i u 5. - y ban Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t c a Vi t Nam ư c phép s d ng con d u riêng. i u 6. - ng chí B trư ng Ph th tư ng, th trư ng các ngành có i bi u tham gia y ban Năm qu c t nh ng ngư i tàn t t c a Vi t Nam, ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các oàn th có liên quan và các ng chí có tên trên ây ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I Đ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản