Quyết định số 1237/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 1237/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1237/QĐ-TTg về việc Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nghỉ công tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1237/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1237/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V VI C TRUNG TƯ NG NG QUÂN TH Y, NGUYÊN PHÓ CH TNCH QU C H I, CH TNCH H I C U CHI N BINH VI T NAM NGH CÔNG TÁC TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn c K t lu n c a B Chính tr t i văn b n s 2538-CVNS/BTCTW ngày 12 tháng 9 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Trung tư ng ng Quân Th y, nguyên Phó Ch t ch Qu c h i, Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam, ngh công tác t ngày 01 tháng 10 năm 2007. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 814/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Qu c phòng và Trung tư ng ng Quân Th y ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3; - B Chính tr ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - VPCP: BTCN, PCN Ki u ình Th , các V NC, TCCB; Website CP; Nguy n T n Dũng - Lưu : VT, VPBCS (2), H
Đồng bộ tài khoản