Quyết định số 124/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Quyết định số 124/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí cầu Nguyễn Văn Trỗi - Quốc lộ 14B do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 124/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 1999 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ C U NGUY N VĂN TR I - QU C L 14B B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/01/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c ; Căn c ngh c a U ban nhân dân thành ph à N ng công văn s 2082/UB-VP ngày 22/9/1999 v vi c ngh gi m m c thu phí qua c u Nguy n Văn Tr i. Sau khi trao i v i B Giao thông v n t i và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí c u Nguy n Văn Tr i - Qu c l 14B áp d ng i v i các i tư ng thu, n p quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998, Thông tư s 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 và Thông tư s 05/1999/TT-BTC ngày 13/1/1999 c a B Tài chính hư ng d n ch thu phí c u, ư ng c a Nhà nư c qu n lý. i u 2. Cơ quan thu phí c u Nguy n Văn Tr i th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p phí s d ng c u Nguy n Văn Tr i v i cơ quan Thu a phương theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/BTC ngày 10.5.1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh s 10/1999/Q /BTC ngày 25/1/1999 c a B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí c u Nguy n Văn Tr i- Qu c l 14B. i u 4. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí c u Nguy n Văn Tr i - Qu c l 14B và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP - UBND các t nh, TP tr c thu c TW - C c thu TP à N ng - Lưu: VP (TH, HC); TCT (HC, NV4) Ph m Văn Tr ng BI U M C THU PHÍ C U NGUY N VĂN TR I - QU C L 14B (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 124/1999/QĐ- BTC ngày 19 tháng 10 năm 1999) TT I TƯ NG THU PHÍ M C THU Vé thông Vé tháng thư ng ( /vé/tháng) ( /vé/l n) 1 Xe lam, công nông, bông sen, máy kéo 3.000 30.000 2 Xe ôtô thi t k ch ngư i các lo i: 5.000 50.000 + Xe con các lo i (lo i dư i 7 ch ) 10.000 100.000 + Xe t 7 ch ng i n 11 gh ng i 12.000 120.000 + Xe t 12 ch n 30 ch ng i 15.000 150.000 + Xe t 31 ch n 50 ch ng i 20.000 200.000 + Xe t 51 ch ng i tr lên 3 Xe ôtô ch hàng hoá: 7.000 70.000 + Xe có tr ng t i dư i 2 t n 12.000 120.000 + Xe có tr ng t i t 2 t n n dư i 4 t n 20.000 200.000 + Xe có tr ng t i t 4 t n n dư i 10 t n 30.000 300.000 + Xe có tr ng t i t 10 t n n dư i 15 t n 50.000 500.000 + Xe có tr ng t i t 15 t n n dư i 18 t n và 70.000 700.000 xe Container 20 fit n dư i 40fit. + Xe có tr ng t i t 18 t n tr lên và xe ch Container t 40 fit tr lên.
Đồng bộ tài khoản