Quyết định số 124/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 124/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/2000/QĐ-BNN-TCCB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 124/2000/Q -BNN- Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2000 TCCB QUY T Đ NH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C CÁC BAN QU N LÝ D ÁN THU L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73-CP ngày 01/ 11/ 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/ 7/ 1999 c a Chính ph và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/ 5/ 2000 c a Chính ph v vi c s a i và b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/ 1999 c a Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V u tư xây d ng cơ b n, QUY T NNH: i u 1.- Ban Qu n lý d án thu l i là cơ quan c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý và s d ng v n c a Nhà nư c th c hi n u tư xây d ng thu l i theo hình th c ch nhi m i u hành d án, theo quy nh c a pháp lu t. i u 2.- Ban Qu n lý d án thu l i có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v c a ch u tư quy nh t i kho n 2 i u 14, i u 33, kho n 3 i u 61 và các i u có liên quan trong Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/ 7/ 1999 c a Chính ph , ư c c th như sau: 1/- Ti p nh n d án u tư ư c duy t, căn c vào m c tiêu, k ho ch u tư c a d án, ti n hành l p k ho ch th c hi n u tư ( bao g m k ho ch chuNn b th c hi n d án và k ho ch th c hi n d án), trình B và t ch c, qu n lý th c hi n u tư c a t ng d án theo quy t nh c a B . 2/- T ch c u th u tư v n ( ho c tuy n ch n tư v n) th c hi n các công vi c kh o sát, thi t k xây d ng, l p t ng d toán và d toán h ng m c công trình phù h p v i quy t nh u tư.
  2. Ký h p ng v i t ch c tư v n ã trúng th u ( ho c ư c ch n), theo dõi, giám sát quá trình kh o sát, thi t k , l p d toán c a t ch c tư v n, nghi m thu, l p h sơ trình B phê duy t theo trình t , th t c quy nh hi n hành. 3/- T ch c u th u mua s m, u th u xây l p ( ho c ch n th u) theo quy ch u th u c a Nhà nư c. Căn c k t qu u th u ư c phê duy t, ký h p ng v i nhà th u ư c ch n ( ho c ư c ch nh) th c hi n công vi c cung ng v t tư, thi t b và thi công xây l p theo án thi t k ư c duy t. 4/- Làm th t c xin giao t, xin phép xây d ng; ph i h p v i UBND a phương có d án u tư xây d ng t ch c th c hi n vi c n bù tái nh cư, gi i phóng m t b ng xây d ng và bàn giao m t b ng cho nhà th u xây d ng theo ti n . 5/- T ch c giám sát thi công ( ho c thuê tư v n giám sát) qu n lý ch t lư ng xây d ng công trình, ki m tra ch t lư ng các lo i v t li u, c u ki n xây d ng, thi t b l p t úng yêu c u thi t k và tiêu chuNn k thu t ư c duy t. ư c quy n yêu c u các t ch c tư v n, cung ng, các nhà th u xây l p gi i trình v ch t lư ng v t li u, thi t b và công vi c do các t ch c này th c hi n. Nh ng công vi c không t ch t lư ng theo quy nh c a thi t k và tiêu chuNn k thu t xây d ng có quy n yêu c u s a ch a, thay th ho c t ch i nghi m thu. 6/- Nghi m thu t ng t ngay sau khi làm xong nh ng công vi c, kh i lư ng công trình khu t, nh ng k t c u ch u l c, nh ng b ph n hay h ng m c công trình và toàn b công trình v i s tham gia c a tư v n thi t k , xây l p, cung ng v t tư thi t b ( n u có), ơn v ti p nh n công trình qu n lý v n hành sau này và cơ quan giám nh ch t lư ng theo phân c p. 7/- Thanh toán v n u tư cho các t ch c tư v n thi t k , cung ng v t tư thi t b và nhà th u xây l p phù h p v i các quy nh v thanh toán kh i lư ng hoàn thành phù h p v i các hình th c u th u ho c giao th u. 8/- T ch c v n hành th , bàn giao t ng ph n, t ng h ng m c công trình thu c d án ho c d án thành ph n cho ơn v qu n lý v n hành công trình và UBND a phương ưa công trình vào khai thác s d ng. Khi k t thúc xây d ng, ti n hành l p h sơ hoàn công, chuNn b tài li u hư ng d n qu n lý s d ng ( lý l ch, quy trình v n hành, b o trì thi t b ; quy trình v n hành công trình thu công) và các tài li u khác có liên quan, t ch c t ng nghi m thu, trình B bàn giao công trình cho UBND c p t nh. 9/- L p báo cáo quy t toán v n u tư c a d án trình B phê duy t ho c B trình c p có thNm quy n. Trình B và các cơ quan nhà nư c có liên quan gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình th c hi n d án ( n u có ). i u 3.- Khi Ban Qu n lý d án thu l i ư c B giao qu n lý th c hi n các ti u d án ( d án thành ph n) c a d án v n vay c a Ngân hàng phát tri n châu A (ADB), Ngân hàng th gi i (WB) và các t ch c tài chính qu c t do Ban Qu n lý trung ương
  3. d án thu l i (CPO) làm ch d án, thì Ban Qu n lý d án thu l i th c hi n ch c năng, nhi m v c a Ban qu n lý ti u d án (SPO,SIO), m b o cho vi c qu n lý và i u hành c a CPO th c hi n theo Hi p nh vay và quy nh c a Nhà nư c i v i các d án này. i u 4.- Ban Qu n lý d án thu l i là t ch c s nghi p kinh t , có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng, ư c ti p nh n v n u tư tr c ti p t cơ quan c p v n thanh toán cho các t ch c tư v n, cung ng v t tư thi t b , xây l p theo ch , quy nh c a Nhà nư c. Cán b công ch c Ban Qu n lý d án thu l i ư c x p ng ch và x p lương theo Quy t nh s 198/1999/Q -TTg ngày 30/ 9/ 1999 c a Th tư ng Chính ph . Chi phí ho t ng c a Ban tính vào kinh phí u tư c a d án theo quy nh. Giám c các Ban Qu n lý d án thu l i ban hành n i quy ho t ng và s p x p cán b c a Ban theo thNm quy n. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a Ban Qu n lý d án thu l i trái v i quy t nh này u bãi b . Các cơ quan ch c năng c a B có liên quan giúp B qu n lý, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các Ban Qu n lý d án thu l i theo ch c năng c a mình. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V u tư xây d ng cơ b n, Th trư ng các cơ quan ơn v thu c B có liên quan, các Giám c Ban QLDATL ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG Nơi nh n: THÔN - Như i u 5 - Lưu VP-TCCB Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản