Quyết định số 124/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 124/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/2001/QĐ-UB về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 124/2001/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S P X P L I T CH C B MÁY CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VÀ ƠN VN S NGHI P THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N-HUY N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 207/1999/Q -TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , v ban hành k ho ch th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7, Ban ch p hành Trung ương ng (khóa VIII) ; Căn c Ngh nh s 12/2001/N -CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 c a Chính ph , v t ch c l i m t s cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và y ban nhân dân qu n-huy n, th xã, thành ph thu c t nh ; Theo Thông báo s 240-TB/TU ngày 22 tháng 11 năm 2001 c a Ban Thư ng v Thành y v s p x p các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 130/TCCQ ngày 04 tháng 12 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1.- Nay s p x p l i t ch c b máy các cơ quan chuyên môn và ơn v s nghi p thu c y ban nhân dân qu n-huy n, theo danh m c ính kèm. i u 2.- Ch c năng, nhi m v các phòng chuyên môn tr c thu c y ban nhân dân qu n-huy n : 2.1- Ch c năng : 2.1.1- Giúp y ban nhân dân qu n-huy n qu n lý hành chính Nhà nư c iv i ngành, lĩnh v c công tác ư c phân công trên a bàn qu n-huy n. 2.1.2- Hư ng d n và ch o nghi p v cho các ơn v thu c ph m vi ho c lĩnh v c công tác ư c phân công. 2.1.3- Ki m tra ho t ng các ơn v , cơ s trên a bàn qu n-huy n trong vi c ch p hành lu t pháp, chính sách, quy nh c a Nhà nư c. 2.2- Nhi m v :
  2. 2.2.1- Xây d ng, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i trên cơ s quy ho ch t ng th c a qu n-huy n ã ư c cơ quan Nhà nư c c p trên phê duy t nh m th c hi n phương hư ng, nhi m v phát tri n ngành toàn thành ph . 2.2.2- Giúp y ban nhân dân qu n-huy n c th hóa t ch c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n-huy n ; các ch trương, chích sách c a ng và Nhà nư c ; các văn b n quy ph m pháp lu t c a Trung ương, c a ngành c p trên và c a y ban nhân dân thành ph . 2.2.3- Hư ng d n, ki m tra các ơn v cơ s thu c ngành c a qu n-huy n, bao g m các thành ph n kinh t ; th c hi n k ho ch, các quy trình quy ph m, các nh m c kinh t k thu t, ng d ng ti n b khoa h c-k thu t, th c hi n các chính sách, ch và quy nh c a Nhà nư c và ngành c p trên. 2.2.4- Giúp y ban nhân dân qu n-huy n qu n lý, quy ho ch, ào t o, b i dư ng và s d ng cán b , công ch c chuyên môn nghi p v thu c ngành c a qu n-huy n. 2.2.5- Giúp y ban nhân dân qu n-huy n theo dõi, ki m tra ho t ng các ơn v kinh t , s nghi p, óng trên a bàn qu n-huy n trong vi c ch p hành ch trương chính sách, pháp lu t Nhà nư c và các quy nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- M i phòng chuyên môn có Trư ng phòng ph trách và có m t s Phó trư ng phòng giúp vi c. Trư ng các phòng chuyên môn ư c s d ng con d u qu c huy c a y ban nhân dân qu n-huy n theo cơ ch “m t c a, m t d u”. i u 4.- T ng biên ch , qu lương hành chánh c a qu n-huy n do y ban nhân dân thành ph giao theo ch tiêu k ho ch hàng năm ; y ban nhân dân qu n-huy n căn c vào biên ch chung và tình hình cán b c a qu n-huy n mình phân b biên ch cho các phòng chuyên môn phù h p v i yêu c u, nhi m v công tác c a a phương. i u 5.- y ban nhân dân thành ph giao cho Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph hư ng d n tri n khai Quy t nh này và hư ng d n Quy ch (m u) v t ch c và ho t ng c a các phòng chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch u trách nhi m xây d ng và phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a các phòng chuyên môn. i u 6.- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 442/Q -UB-NCVX ngày 25 tháng 01 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph . i u 7.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 7
  3. - Th tư ng Chính ph - Văn phòng Chính ph CH TNCH - Ban T ch c cán b Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - UBMTTQ và các oàn th TP - VPTU và các Ban TU - Các Ban c a H ND.TP, Ban TCCQ.TP Lê Thanh H i - VPH -UB : Các PVP, Các T NCTH - Lưu (VX) DANH M C CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC T CH C S NGHI P TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N-HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 124 /2001/Q -UB ngày 14 tháng 12 năm 2001c a y ban nhân dân thành ph ) I.- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N-HUY N: 1- Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân (bao g m Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Y t , Thi ua, Tôn giáo, Dân s , Gia ình và Tr em) ; 2. Phòng T ch c chính quy n ; 3. Thanh tra ; 4. Phòng Tư pháp ; 5. Phòng Tài chính-K ho ch ; 6. Phòng Kinh t ( huy n, trư c ây là Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ; 7. Phòng Qu n lý ô th ( huy n, trư c ây là Phòng Xây d ng - Giao thông v n t i, Phòng a chính) ; 8. Phòng Giáo d c- ào t o ; 9. Phòng Văn hóa-Xã h i (trư c ây là Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i, Phòng Văn hóa và Thông tin, Th d c-Th thao). II.- CÁC T CH C S NGHI P TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N-HUY N : 1. Trung tâm Văn hóa ;
  4. 2. Trung tâm Th d c-Th thao ; 3. Trung tâm D y ngh (trư ng công nhân k thu t - n u có) ; 4. Trung tâm Y t . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản