Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN --------- ------- S : 124/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DANH M C B SUNG GI NG CÂY TR NG Ư C PHÉP S N XU T KINH DOANH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh gi ng cây tr ng; Theo ngh c a C c trư ng C c Tr ng tr t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Danh m c b sung gi ng cây tr ng ư c phép s n xu t kinh doanh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Tr ng tr t, V trư ng V Khoa h c công ngh và Môi trư ng, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - VP Chính ph ; - Công báo Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - T ng c c H i quan; B tài chính; - Website Chính ph ; - Website B NN & PTNT; Bùi Bá B ng - UBND t nh, Tp tr c thu c TW; - C c BVTV, V PC - B NN & PTNT; - Lưu: VT, TT. DANH M C B SUNG
  2. GI NG CÂY TR NG Ư C PHÉP S N XU T KINH DOANH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 124 /2008/Q -BNN, ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Tên gi ng Mã hàng hoá I. Gi ng lúa 1. Gi ng lúa thu n V t tư NA1 1006-10-10-00 2. Gi ng lúa thu n BC15 1006-10-10-00 3. Gi ng lúa lai Th c Hưng 6 1006-10-10-00 4. Gi ng lúa lai Nh ưu 86B 1006-10-10-00 5. Gi ng lúa lai Phú ưu 978 1006-10-10-00 II. Gi ng ngô 1. Ngô lai Pioneer brand 30D55 1005-10-00-00 2. Ngô lai Pioneer brand 30Y87 1005-10-00-00 III. Gi ng khoai tây 1. Gi ng khoai tây Atlantic 0701-10-00-00 2. Gi ng khoai tây Marabel 0701-10-00-00 3. Gi ng khoai tây Esprit 0701-10-00-00
Đồng bộ tài khoản