Quyết định số 1246/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 1246/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1246/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành bản quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1246/1999/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1246/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 05 năm 1999 QUY T NNH V BAN HÀNH B N QUY CH T CH C VÀ HO T Đ NG C A TRƯ NG K THU T NGHI P V GIAO THÔNG V N T I KHU V C Đ NG B NG SÔNG C U LONG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c quy t nh s 297/1998/Q -BGTVT ngày 25.2.1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ti p nh n Trư ng K thu t nghi p v giao thông v n t i khu v c ng b ng sông C u long t U Ban nhân dân T nh sóc Trăng, v tr c thu c B Giao thông v n t i; Xét ngh c a Hi u trư ng Trư ng K thu t nghi p v giao thông v n t i khu v c ng b ng sông C u long t i t trình s 42 /TTr-TC ngày 31/3/1999 và V trư ng V T ch c cán b -lao ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này b n "Quy ch v t ch c và ho t ng c a Trư ng K thu t nghi p v giao thông v n t i khu v c ng b ng sông C u long", tr c thu c B Giao thông v n t i, k t ngày ký. i u 2. Căn c b n Quy ch này, Hi u trư ng Trư ng K thu t nghi p v giao thông v n t i khu v c ng b ng sông C u long có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v , m i quan h làm vi c c a các phòng và các ơn v tr c thu c Trư ng m b o th ng nh t. i u 3. Chánh Văn phòng B , các V trư ng, Hi u trư ng Trư ng K thu t nghi p v giao thông v n t i khu v c ng b ng sông C u long, th trư ng các ơn v thu c B có liên quan căn c ph m vi trách nhi m c a mình, thi hành quy t nh này. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: - Như i u3, - Ban TC-CB chính ph , - Các B : GD& T, KH& T, Tài chính, Công an, KHCN&MT, - Ngân hàng NN, Kho b c NN, - UBND TP H Chí Minh và các t nh ng b ng sông
  2. C u long, - Công an TP H Chí Minh và các t nh ng b ng sông Lê Ng c Hoàn C u long, - Công oàn GTVT Vi t Nam, - Lưu HC, TCCB-L (L) QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG K THU T NGHI P V GIAO THÔNG V N T I KHU V C NG B NG SÔNG C U LONG (Ban hành kèm theo quy t đ nh s .1246/1999/QĐ- BGTVT ngày 25 /5/1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Trư ng K thu t nghi p v giao thông v n t i khu v c ng b ng sông C u long (sau ây g i t t là Trư ng), tr c thu c B Giao thông v n t i, ư c thành l p theo quy t nh s 290/Q .TCCB.96 ngày 02/5/1996 c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Sóc Trăng. Tr s chính óng t i thành ph C n thơ, T nh C n thơ. i n tho i: 0718301015; Fax: 071830898 Có cơ s 2 óng t i: Th xã Sóc Trăng, t nh Sóc Trăng. i n tho i: 079821816 i u 2. Trư ng là ơn v s nghi p giáo d c ào t o thu c h th ng Trư ng ào t o ngh chính quy c a Nhà nư c, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m kho b c t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng Nhà nư c, ư c hư ng kinh phí t Ngân sách Nhà nư c c p và các ngu n thu khác thông qua các h p ng tư v n, ào t o, th c nghi m, nghiên c u khoa h c k thu t...v i các t ch c trong và ngoài ngành theo quy nh hi n hành. i u 3. Trư ng ch u s lãnh o tr c ti p c a B Giao thông v n t i và s qu n lý Nhà nư c c a B Lao ng thương binh và xã h i và các B ngành khác v lĩnh v c có liên quan. CHƯƠNG 2: NHI M V VÀ QUY N H N i u 4. Trư ng có các nhi m v ch y u sau: 1. Trong lĩnh v c ào t o.
  3. a. Xây d ng k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm cho nhu c u công tác ào t o công nhân k thu t, b i dư ng nghi p v , k c k ho ch th c hi n chương trình qu c gia v c i cách giáo d c và các án, d án ng d ng công ngh m i vào s nghi p ào t o. b. T ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng theo m c tiêu, chương trình gi ng d y và k t h p v i th c ti n s n xu t nâng cao ch t lư ng ào t o các ngành ngh thu c ph m vi trách nhi m c a Trư ng. c. Xây d ng m c tiêu chương trình ào t o, biên so n giáo trình giáo án theo tiêu chuNn qu c gia; l p báo cáo v tình hình giáo d c ào t o theo quy nh hi n hành. d. Thư ng xuyên kh o sát th c ti n v nhu c u ào t o trong ngành k p áp ng v i yêu c u v ngu n nhân l c cho s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và c a ngành. e. T ch c th c hi n k ho ch xây d ng cơ s v t ch t k thu t m b o yêu c u nâng cao ch t lư ng ào t o c a Trư ng. g. H p tác v i các Trư ng, Vi n nghiên c u khoa h c (k c h p tác qu c t ) ào t o nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên, cán b công nhân viên c a Trư ng. 2. Trong lĩnh v c nghiên c u và ng d ng khoa h c công ngh . a. Tham gia vào các d án nghiên c u chi n lư c phát tri n giao thông v n t i (khi ư c phân công), xu t k ho ch ào t o áp ng chi n lư c phát tri n ó. b. Ph i h p v i các cơ quan nghiên c u khoa h c c a B nghiên c u, ph bi n thông tin KHKT, sáng ti n, c i ti n, phát minh sáng ch v GTVT trong nư c và nư c ngoài, k p th i ưa ti n b KHKT ng d ng trong chương trình ào t o. c. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c các H i ngh chuyên , H i th o nghi p v ào t o và nghiên c u khoa h c chuyên ngành. d. Tư v n d ch v KHKT, chuy n giao công ngh chuyên ngành áp ng các chương trình k thu t công ngh m i c a B và các chuyên ngành GTVT. e. Th c hành k thu t, nghi p v thông qua các công trình, chương trình, các chuyên ư c giao m b o yêu c u ào t o g n li n v i quá trình s n xu t . i u 5. Trư ng có các quy n h n ch y u sau: 1. C p b ng và ch ng ch cho các i tư ng do Trư ng ào t o theo quy nh c a pháp lu t. 2. ư c phép ký k t các h p ng ào t o các l p: lái xe ô tô; v n hành và s a ch a ng cơ ô tô, máy tàu thu ; qu n lý giao thông nông thôn; gi ng d y lu t l giao thông theo úng chương trình ào t o do B Giáo d c và ào t o, B Lao ng thương binh và xã h i, B Giao thông v n t i quy nh; ư c phép liên k t v i các trư ng Ngh , Trung h c, i h c trong và ngoài ngành ào t o các ngành ngh
  4. theo nhu c u c a khu v c và th c hi n các h p ng d ch v khoa h c k thu t, h p ng nghiên c u khoa h c v i các t ch c, cá nhân trong và nư c ngoài theo quy nh hi n hành th c hi n ch c năng nhi m v c a Trư ng. 3. Tham gia t ch c, th c hi n các cu c tri n lãm trong nư c và nư c ngoài có liên quan v s nghi p ào t o giao thông v n t i. 4. Ph i h p v i các cơ quan h u quan c a B công b và cung c p các thông tin, d li u v ào t o, nghiên c u khoa h c cho các ơn v trong và ngoài ngành giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tư v n và gi i thi u vi c làm cho sinh viên, công nhân do Trư ng ào t o theo nhu c u tuy n ch n c a các pháp nhân trong nư c và nư c ngoài. 6. T ch c ho c ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c các ho t ng v v n ng, tuyên truy n lu t l giao thông và m b o tr t t an toàn giao thông. CHƯƠNG 3: CƠ C U T CH C i u 6. 1. Cơ c u t ch c c a Trư ng g m có: a. Cơ s 2 c a Trư ng t i th xã Sóc Trăng, T nh Sóc Trăng. b. Cơ quan giúp vi c Hi u trư ng, có: - Phòng ào t o; - Phòng Hành chính qu n tr và t ch c; - Phòng K toán -tài v ; - Phòng S n xu t d ch v . c. Các t ch c tr c thu c Trư ng g m có: - Các Trung tâm; - Xư ng Cơ khí giao thông v n t i t nh Sóc Trăng. - Các t ch c khác (n u có). 2. Lãnh o Trư ng có Hi u trư ng và m t s Phó Hi u trư ng giúp vi c. Hi u trư ng có nhi m v i u hành toàn b ho t ng c a nhà Trư ng theo úng lu t pháp Nhà nư c, các quy nh c a B Giao thông v n t i và s qu n lý Nhà nư c c a các B , Ngành khác có liên quan,
  5. Phó Hi u trư ng là ngư i giúp vi c Hi u trư ng i u hành m t s công tác do Hi u trư ng phân công. Phó Hi u trư ng ch u trách nhi m tr c ti p trư c Hi u trư ng v ph n vi c ư c phân công. Hi u trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, Phó Hi u trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo ngh c a Hi u trư ng. 3. Biên ch c a Trư ng do Hi u trư ng nhà trư ng xây d ng trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh sau khi ã ư c Ban T ch c - Cán b chính ph tho thu n hàng năm. i u 7. 1. Vi c thành l p, gi i th và s p x p l i các t ch c tr c thu c Trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh theo ngh c a Hi u trư ng. 2. Vi c thành l p, gi i th , s p x p l i các Phòng, Ban giúp vi c Hi u trư ng do Hi u trư ng quy t nh sau khi có tho thu n b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. i u 8. 1. Các t ch c tr c thu c Trư ng là ơn v h ch toán ph thu c Trư ng, ho t ng theo u quy n c a Hi u trư ng. 2. Biên ch c a Trư ng và các t ch c th c hi n nhi m v ào t o theo ch tiêu do B Giao thông v n t i giao, ư c tính là biên ch c a Trư ng ư c B Trư ng B Giao thông v n t i quy t nh hàng năm. Biên ch c a các t ch c còn l i không thu c biên ch do B Trư ng B Giao thông v n t i giao hàng năm, do Hi u trư ng quy t nh cho phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Trư ng và quy nh c a pháp lu t. i u 9. Các phòng nghi p v thu c Trư ng th c hi n nhi m v theo quy ch trư ng ngh Nhà nư c (ban hành kèm theo quy t nh s 382/Q -THCN ngày 27/02/1993 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) và các nhi m v c th do Hi u trư ng quy nh. Chương 4: M I QUAN H i u 10. Trong quá trình th c hi n nhi m v , Trư ng ư c: 1. Quan h v i các B , Ngành và các cơ quan thu c B gi i quy t các v n thu c ph m vi trách nhi m c a mình. 2. Ch u s ch o v nghi p v c a các cơ quan giúp vi c B trư ng.
  6. i u 11. Hi u trư ng là ngư i ch u trách nhi m tr c ti p trư c pháp lu t và B trư ng B Giao thông v n t i v m i ho t ng c a Trư ng Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Quy ch này áp d ng cho qúa trình t ch c và ho t ng c a Trư ng K thu t nghi p v giao thông v n t i khu v c ng b ng sông C u long. Trong qua trình th c hi n s ư c s a i, b sung cho phù h p quy nh c a pháp lu t và th c ti n ho t ng c a Trư ng.
Đồng bộ tài khoản