Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1247/2003/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1247/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1247/2003/Q -NHNN NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V H TH NG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DNCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12/12/1997 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17/6/2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng ngày 12/12/1997; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a V trư ng V K toán - Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành theo quy t nh này "Quy nh v h th ng mã Ngân hàng dùng trong giao d ch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nư c". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2004 và thay th Quy t nh s 59/2000/Q -NHNN2 ngày 22/02/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy nh v h th ng mã Ngân hàng, T ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c có m tài kho n t i Ngân hàng Nhà nư c tr c ti p giao d ch thanh toán và Quy t nh s 412/2002/Q -NHNN ngày 25/4/2002 v vi c ban hành mã Ngân hàng trong h th ng thanh toán i n t liên Ngân hàng c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Các văn b n khác trư c ây quy nh v mã Ngân hàng dùng trong thanh toán qua Ngân hàng Nhà nư c trái v i Quy t nh này h t hi u l c thi hành. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán - Tài chính, C c trư ng C c Công ngh tin h c Ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; T ng Giám c (Giám c) T ch c cung ng d ch v thanh toán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Th Liên
  2. ( ã ký) QUY NNH V H TH NG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DNCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1247 ngày 20/10/2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Mã ngân hàng là kí hi u b ng m t dãy con s , ư c quy nh theo m t nguyên t c th ng nh t và ư c xác nh duy nh t cho m i ơn v t ch c cung ng d ch v thanh toán, thu c i tư ng ư c c p mã ngân hàng quy nh t i i u 2 Quy nh này. 2. Mã ngân hàng ư c dùng nh n bi t t ch c cung ng d ch v thanh toán (sau ây g i là ngân hàng), ph c v cho vi c ng d ng công ngh tin h c trong Chuy n ti n i n t c a Ngân hàng Nhà nư c và thanh toán i n t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c t ch c. i u 2. i tư ng ư c c p mã ngân hàng 1. Các ơn v Ngân hàng Nhà nư c, bao g m: S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, V K toán - Tài chính, C c Qu n tr , các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Văn phòng i di n Ngân hàng Nhà nư c t i thành ph H Chí Minh. 2. Các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c, t ch c khác ư c làm d ch v thanh toán (H i s chính ho c chi nhánh) có m tài kho n ti n g i t i S Giao d ch ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là NHNN) tr c ti p giao d ch thanh toán. 3. Các ơn v T ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c, t ch c khác ư c làm d ch v thanh toán không m tài kho n ti n g i t i NHNH nhưng là thành viên tham gia thanh toán i n t liên ngân hàng do NHNN t ch c và ư c m t T ch c cung ng d ch v thanh toán có m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c nh n làm i di n thanh toán. II. QUY NNH C TH i u 3. K t c u c a mã ngân hàng K t c u mã ngân hàng có 8 ho c 11 con s , bao g m các thành ph n sau: 1. Mã cơ b n: có 5 con s , g m nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3; trong ó:
  3. a. Nhóm 1: G m 2 con s u bên trái là ký hi u mã t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ư c ánh s t 10 n 99 (Ph l c s 1); b. Nhóm 2: G m 1 con s (s th 3 t bên trái sang) là ký hi u lo i Ngân hàng ư c ánh s t 1 n 9 (Ph l c s 2); c. Nhóm 3: G m 2 con s k ti p là ký hi u s th t c a Ngân hàng trong cùng m t lo i và ư c ánh s t 01 n 99 (Ph l c s 3). 2. Mã ơn v chính: có 3 con s , g m các nhóm 4 và nhóm 5, trong ó: Nhóm 4: G m 2 con s (trư c s ki m tra) là ký hi u s th t c a m t chi nhánh Ngân hàng trong cùng m t a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c tr c ti p giao d ch thanh toán và ư c ánh s t 01 n 99; Nhóm 5: Con s th 8 tính t trái qua ph i là s ki m tra. 3. Mã ơn v ph : G m 3 con s cu i (sau s ki m tra) thu c nhóm 6, là ký hi u s th t c a m t ngân hàng trong cùng m t a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c nhưng là thành viên tham gia thanh toán i n t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c t ch c và ư c m t T ch c cung ng d ch v thanh toán có m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c nh n làm i di n thanh toán (sau ây g i t là ngân hàng ph ) và ư c ánh s t 001 899 i v i ơn v ngân hàng ph cùng h th ng; t 901 n 999 i v i ơn v ngân hàng ph không cùng h th ng. Ví d 1: Mã ngân hàng c p cho i tư ng ngân hàng có m tài kho n t i NHNN tr c ti p giao d ch thanh toán, lo i mã này có 8 con s và ư c ph n ánh như sau: 5120101X: là mã ngân hàng c a chi nhánh Ngân hàng Công thương thành ph à N ng, trong ó: 51- là ký hi u thành ph à N ng 2- là ký hi u Ngân hàng Thương m i Nhà nư c 01- là ký hi u mã ngân hàng Công thương Vi t Nam - là Ngân hàng th 1 thu c lo i Ngân hàng Thương m i Nhà nư c. 01- là ký hi u chi nhánh th 01 c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam t i thành ph à N ng có m tài kho n ti n g i t i NHNN. X- là s ki m tra. Ví d 2: Mã ngân hàng c p cho i tư ng ngân hàng ph , lo i mã này có 11 con s và ư c ph n ánh như sau: 5120101X 001: là mã ngân hàng ph th 01 c a chi nhánh Ngân hàng Công thương Vi t Nam t i thành ph à N ng, trong ó:
  4. 5120101X: là mã ngân hàng c a chi nhánh Ngân hàng Công thương thành ph à N ng (n i dung k t c u mã ngân hàng này ã ư c nêu t i ví d 1); 001- là ký hi u ngân hàng ph th 01, cùng h th ng c a Chi nhánh Ngân hàng Công thương thành ph à N ng. i u 4. Qu n lý mã ngân hàng. V nguyên t c, vi c qu n lý mã ngân hàng ư c th c hi n như sau: - Mã cơ b n: Vi c c p, i u ch nh ho c hu b Mã cơ b n do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh. - Mã ơn v (bao g m Mã ơn v chính và Mã ơn v ph ): Vi c c p, i u ch nh ho c hu b Mã ơn v do V trư ng V K toán - Tài chính quy nh và thông báo, b o m phù h p v i k t c u mã ngân hàng quy nh t i i u 3 Quy nh này. i u 5. Th t c c p, i u ch nh ho c hu b mã ngân hàng. 1. Vi c c p, i u ch nh ho c hu b mã ngân hàng i v i các Ngân hàng ư c th c hi n khi i tư ng ư c c p mã ngân hàng có s thay i như: thành l p m i, i tên g i, sáp nh p, gi i th và các thay i khác d n n ph i b sung, i u ch nh ho c hu b mã ngân hàng cho phù h p. 2. Khi i tư ng ư c c p mã ngân hàng thành l p m i ho c có s thay i liên quan n n i dung ph n nh mã ngân hàng c a ơn v mình hay ơn v ph do mình làm i di n thanh toán, T ch c cung ng d ch v thanh toán ph i g i NHNN (nơi m tài kho n) hai b h sơ, g m các văn b n sau ây: - Văn b n ngh c a T ng Giám c (Giám c) t ch c cung ng d ch v thanh toán v vi c c p, i u ch nh ho c hu b mã ngân hàng (ghi chính xác, y n i dung, tên giao d ch c a t ch c cung ng d ch v thanh toán). - Quy t nh c a ơn v ch qu n v vi c thành l p, i tên g i, chi, tách, sát nh p ho c gi i th ngân hàng; - Văn b n ch p thu n c a NHNN v vi c thành l p, i tên g i, chia, tách, sát nh p ho c gi i th ngân hàng ho c chi nhánh ngân hàng - Gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng chi nhánh ( i v i ơn v m i thành l p). 3. Trong th i gian t i a 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, Giám c S giao d ch NHNN ho c Giám c chi nhánh NHNN t nh, thành ph ph i có ý ki n b ng văn b n v i u ki n h sơ ngh c p, i u ch nh ho c hu b mã ngân hàng và g i cho Ngân hàng Nhà nư c (V K toán - Tài chính) kèm theo 01 b h sơ c a T ch c cung ng d ch v thanh toán. 4. Căn c văn b n c a Giám c S giao d ch NHNH ho c Giám c chi nhánh NHNN t nh, thành ph và h sơ ngh c p, i u ch nh, hu b mã ngân hàng, V trư ng V K toán - Tài chính có trách nhi m ki m tra l i tính xác th c và x lý:
  5. a. i v i Mã cơ b n: Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c c p, i u ch nh ho c hu b Mã cơ b n i v i T ch c cung ng d ch v thanh toán có s thay i. b. i v i Mã ơn v (g m Mã ơn v chính và Mã ơn v ph ): Th c hi n c p, i u ch nh ho c hu b Mã ơn v chính và Mã ơn v ph cho ơn v t ch c cung ng d ch v thanh toán có s thay i; c. Thông báo k p th i b ng văn b n v vi c c p, i u ch nh, hu b mã ngân hàng cho C c Công ngh Tin h c Ngân hàng và các T ch c cung ng d ch v thanh toán tham gia giao d ch thanh toán qua NHNN. III. I U KHO N THI HÀNH i u 6. V trư ng V K toán - Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, tri n khai, giám sát và ki m tra vi c th c hi n quy nh v mã ngân hàng theo úng Quy nh này. i u 7. V trư ng V các Ngân hàng có trách nhi m cung c p các thông tin liên quan c n thi t khi có yêu c u ph c v cho vi c c p, i u ch nh ho c hu b mã ngân hàng. i u 8. T ng Giám c (Giám c) T ch c cung ng d ch v thanh toán ch u trách nhi m theo dõi, giám sát, ki m tra vi c s d ng mã ngân hàng t i ơn v mình theo úng quy nh này. i u 9. Vi c s a i, b sung b n Quy nh này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh PH L C S 1 KÍ HI U MÃ T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Tên t nh, TP Kí hi u Tên t nh TP Kí hi u Hà N i 10 TP. H Chí Minh 50 Tuyên Quang 11 à N ng 51 Hà Giang 12 Qu ng Nam 52 Cao B ng 13 Qu ng Ngãi 53 L ng Sơn 14 Bình nh 54 B cC n 15 Phú Yên 55 Thái Nguyên 16 Khánh Hoà 56 Yên Bái 17 Bình Thu n 58 Lào Cai 18 Ninh Thu n 59
  6. Lai Châu 19 Gia Lai 60 Sơn La 20 Kon Tum 61 Qu ng Ninh 21 cL c 62 H i Phòng 23 Lâm ng 63 H i Dương 24 Bình Dương 65 Hưng Yên 25 Bình Phư c 66 B c Giang 26 Tây Ninh 67 B c Ninh 27 ng Nai 68 Phú Th 28 Bà R a - Vũng Tàu 69 Vĩnh Phúc 29 Long An 70 Hà Tây 30 ng Tháp 72 Hoà Bình 31 An Giang 74 Hà Nam 32 Ti n Giang 76 Nam nh 33 B n Tre 77 Ninh Bình 34 Vĩnh Long 78 Thái Bình 35 Trà Vinh 79 Thanh Hoá 36 C n Thơ 80 Ngh An 37 Sóc Trăng 81 Hà Tĩnh 38 Kiên Giang 82 Qu ng Bình 39 B c Liêu 84 Qu ng Tr 40 Cà Mau 85 Th a Thiên - Hu 41 PH L C S 2 KÍ HI U LO I T CH C CUNG NG DNCH V THANH TOÁN Lo i T ch c cung ng d ch v thanh toán Kí hi u Ngân hàng Nhà Nư c 1 Ngân hàng Thương m i Nhà nư c 2 Ngân hàng Thương m i c ph n 3
  7. Ngân hàng liên doanh 5 Chinh nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam 6 Kho b c Nhà nư c 7 T ch c tín d ng H p tác 9 PH L C S 3 KÍ HI U S TH T C A T CH C CUNG NG DNCH V THANH TOÁN TRONG CÙNG M T LO I: 1. Ngân hàng Nhà nư c: 101 2. Các Ngân hàng thương m i Nhà nư c: STT Tên ngân hàng Thương m i Nhà nư c Kí hi u s th t 1 Ngân hàng Công thương Vi t Nam 201 2 Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam 202 3 Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam 203 4 Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 204 5 Ngân hàng Phát tri n Nhà ng b ng sông C u Long 205 6 Ngân hàng Chính sách xã h i 207 3. Các Ngân hàng thương m i c ph n: STT Tên ngân hàng thương m i c ph n Kí hi u s th t 1 Ngân hàng Thương m i c ph n Nhà Hà N i 301 2 Ngân hàng thương m i c ph n Hàng H i 302 3 Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn Thương Tín 303 4 Ngân hàng thương m i c ph n ông Á 304 5 Ngân hàng thương m i c ph n Xu t Nh p KhNu 305 6 Ngân hàng thương m i c ph n Nam Á 306 7 Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu 307 8 Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn Công Thương 308
  8. 9 Ngân hàng thương m i c ph n Các Doanh nghi p ngoài qu c 309 doanh 10 Ngân hàng thương m i c ph n K thương Vi t Nam 310 11 Ngân hàng thương m i c ph n Quân i 311 12 Ngân hàng thương m i c ph n B c Á 313 13 Ngân hàng thương m i c ph n Qu c T 314 14 Ngân hàng thương m i c ph n Vũng Tàu 315 15 Ngân hàng thương m i c ph n ông Nam Á 317 16 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn H i Hưng 319 17 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn Ninh Bình 320 18 Ngân hàng thương m i c ph n nhà thành ph HCM 321 19 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn An Bình 323 20 Ngân hàng thương m i c ph nVi t Hoa 324 21 Ngân hàng thương m i c ph nn Tân Vi t 326 22 Ngân hàng thương m i c ph n Gia nh 327 23 Ngân hàng thương m i c ph n Phương Nam 328 24 Ngân hàng thương m i c ph n Nh t 329 25 Ngân hàng thương m i c ph n Mê Kông 331 26 Ngân hàng thương m i c ph n Nam ô 332 27 Ngân hàng thương m i c ph n Phương ông 333 28 Ngân hàng thương m i c ph n Sài Gòn 334 29 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn ông Phương - B o L c 336 30 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn iÁ 338 31 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn R ch Ki n 339 32 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn ng Tháp Mư i 341 33 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn M Xuyên 343 34 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn C 346 35 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn Nhơn Ái 348 36 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn Phú Tâm 351 37 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn Sông Kiên 352 38 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn Kiên Long 353
  9. 39 Ngân hàng thương m i c ph n nông thôn Tân Hi p 354 40 Ngân hàng thương m i c ph n Vi t Á 355 4. Các Ngân hàng liên doanh STT Tên ngân hàng liên doanh Kí hi u s th t 1 VID PUBLIC BANK 501 2 IN DOVINA BAMK 502 3 CHOHUNG VINA BANK 503 4 VINASIAM BANK 504 5. Các chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam: STT Tên chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài Kí hi u s th t 1 NATEXIS BANQUES - POPU LAIRES SUCCURSALE DU 601 VIET NAM 2 ANZ BANK 602 3 CREDIT LYONNAIS BANK 603 4 STANDARD CHARTERED BANK 604 5 CITI BANK 605 6 BANK OF AMERICA 606 7 CHINFON BANK 607 8 ING BANK 608 9 MAY BANK 609 10 ABN - AMRO BANK 610 11 BANGKOK BANK 612 12 MIZUHO CORPORATE BANK. LTD 613 13 BNP - PARIBAS 614 14 SHINHAN BANK 616 15 HONGKONG AND SHANGHAI BANK 617 16 UNITED OVERSEARS BANK 618 17 DEUTSCHE BANK 619
  10. 18 BANK OF CHINA 620 19 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ 621 20 BANK OF TOKYO - MITSUBISHI 622 21 THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 623 22 WOORI BANK 624 23 KEPPEL TATLEE 625 24 KOREA EXCHAGE BANK 626 25 JP MORGAN CHASE BANK 627 26 Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t 628 27 Ngân hàng Thương m i CHINATRUST 629 28 FIRST COMMERCIAL BANK 630 6. Kho B c Nhà nư c 701 7. T ch c tín d ng h p tác - Quĩ tín d ng nhân dân 901
Đồng bộ tài khoản