Quyết định số 1247/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 1247/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1247/QĐ-BNV về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1247/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1247/Q -BNV Hà N i, ngày 22 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C KI N TOÀN T CÔNG TÁC TH C HI N ÁN 30 V ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH C A B N I V GIAI O N 2007 – 2010 B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10/01/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Theo công văn s 3335/VPCP-TCCV ngày 22/5/2008 c a Văn phòng Chính ph v thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n án 30 và Ngh nh s 20/2008/N -CP; Xét ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Ki n toàn T công tác th c hi n án 30 v ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v giai o n 2007 – 2010 g m các cán b , công ch c có tên sau ây: 1. Ông Nguy n Xuân Bình, Chánh Văn phòng B làm T trư ng; 2. Ông Hà Quang Ng c, Phó Chánh Văn phòng B làm T phó thư ng tr c; 3. Ông Nguy n Quang Ng c, Phó V trư ng V Pháp ch ; 4. Ông Nguy n Hòa Bình, Phó V trư ng V C i cách hành chính; 5. Ông Nguy n H p, Phó Giám c Trung tâm thông tin; 6. Ông Nguy n Th B c, Phó V trư ng V T ch c cán b ; 7. Ông Nguy n Thanh Bình, Chuyên viên V Công ch c – Viên ch c; 8. Ông Nguy n Văn Tu n, Chuyên viên Phòng T ng h p, Văn phòng B ;
  2. 9. Ông Tr n Văn Khiêm, Chuyên viên V Pháp ch . Văn phòng B c chuyên viên tham gia nhóm thư ng tr c giúp vi c T công tác. i u 2. Nhi m v c a T công tác th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 07/Q - TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph giúp B trư ng tri n khai th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v giai o n 2007 – 2010. Nhi m v c th c a các thành viên T công tác do T trư ng phân công. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 920/Q - BNV ngày 22/7/2008 c a B trư ng B N i v v vi c ki n toàn T công tác th c hi n án 30 v ơn gi n hóa th t c hành chính c a B N i v giai o n 2007 – 2010. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan và các cán b , công ch c có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Các ng chí Th trư ng; - Lưu VT, TCCB. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản