Quyết định số 125/2000/QĐ/BNN-BVTV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 125/2000/QĐ/BNN-BVTV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2000/QĐ/BNN-BVTV về việc đăng ký đặc cách một loại thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2000/QĐ/BNN-BVTV

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/2000/Q /BNN-BVTV Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 125/2000/Q -BNN-BVTV NGÀY 6 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C ĂNG KÝ C CÁCH M T LO I THU C B O V TH C V T VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1: Cho ăng ký c cách thu c tr chu t có tên thương phNm là Arsrát killer 0.05 % viên v i tên ho t ch t là Warfarin vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam . i u 2: Vi c xu t khNu, nh p khNu lo i thu c ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 41/2000/TT-BNN- KH ngày 13/4/2000 c a B Nông nghi p và PTNT hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh 242/1999/Q -TTG ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t khNu hàng hoá năm 2000 . Vi c s n xu t - gia công, kinh doanh buôn bán lo i thu c k trên ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 30/2000/N -CP ngày 11 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph . i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký C c B o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu thu c b o v th c v t k trên. i u 4: ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V khoa h c công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t , kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. Ngô Th Dân ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản