Quyết định số 125/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 125/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2003/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG CH TIÊU D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 158/2002/Q -BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu, chi ngân sách ; Theo ngh c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph t i Công văn s 1170/VP-TTTH ngày 02 tháng 6 năm 2003 v t m c p h n m c kinh phí ho t ng cho Trung tâm Tin h c thành ph quý 3 và quý 4 năm 2003 và ý ki n c a S Tài chánh - V t giá t i Công văn s 2401/TCVG-HCSN ngày 11 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. - Nay giao b sung d toán kinh phí năm 2003 cho Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , ph n d toán kinh phí ho t ng năm 2003 c a Trung tâm Tin h c thành ph v i s ti n 420 (b n trăm hai mươi) tri u ng ; trong ó: 1.1. Trong nh m c : 120 tri u ng ; 1.2. Ngoài nh m c (mua s m trang b ban u) : 300 tri u ng. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Quy n Giám c Trung tâm Tin h c thành ph có trách nhi m th c hi n nghiêm túc ch tiêu ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh - V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S K
  2. ho ch và u tư, Quy n Giám c Trung tâm Tin h c thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c y ban nhân dân TP - Ban Kinh t - Ngân sách.H ND.TP - VP H -UB : PVP/KT, H - Phòng K toán - Tài v - T TM - Lưu (TM/P) Nguy n Thi n Nhân
Đồng bộ tài khoản