Quyết định số 125/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định số 125/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2004/QĐ-UB về việc thành lập Tổng Công ty Thương mại Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 125/2004/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH “V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY THƯƠNG M I HÀ N I THÍ I M HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 86/2003/Q -TTg ngày 7 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i các doanh nghi p nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph Hà N i giai o n 2003-2005; Căn c Quy t nh s 129/2004/Q -TTg ngày 14/07/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án thành l p T ng Công ty Thương m i Hà N i thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con; Xét ngh c a Giám c S N i v Thành ph , QUY T NNH i u 1 : Thành l p T NG CÔNG TY THƯƠNG M I HÀ N I, thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con. - Tên giao d ch qu c t : HANOI TRADE CORPORATION; - Tr s t t i: s 38-40 ph Lý Thái T , qu n Hoàn Ki m, Hà N i. 1. Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i là doanh nghi p 100% v n Nhà nư c ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Công ty S n xu t D ch và Xu t khNu Nam Hà N i (HAPRO) tr c thu c S Thương m i Hà N i. 2. Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i các Ngân hàng và Kho b c nhà nư c, Tr c ti p t ch c th c hi n các nhi m v s n xu t kinh doanh và th c hi n quy n, nghĩa v c a ch s h u i v i ph n v n u tư vào các Công ty con, Công ty c ph n và các Công ty Liên doanh, liên k t. 3. Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a Công ty S n xu t D ch v và Xu t nh p khNu Hà N i.
  2. 4. T ng Công ty Thương m i Hà N i ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a UBND Thành ph Hà N i, ng th i ch u s qu n lý nhà nư c c a các cơ quan chuyên ngành khác c a Trung ương và a phương theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2: Ch c năng, nhi m v c a T ng Công ty Thương m i Hà N i : 1. Ch c năng: - Th c hi n quy n i di n ch s h u v n Nhà nư c c a T ng Công ty Thương m i Hà N i, ng th i ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph Hà N i v vi c b o toàn và phát tri n s v n ư c giao. - Gi vai trò ch o, t p trung, chi ph i và liên k t các ho t ng c a các công ty con theo chi n lư c phát tri n ngành Thương m i Th ô trong t ng giai o n và k ho ch s n xu t kinh doanh hàng năm c a Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i và các Công ty con ư c UBND Thành ph giao; - Ki m tra, giám sát vi c qu n lý s d ng v n, tài s n, th c hi n các ch chính sách, phương th c i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh c a các công ty con theo i u l t ch c ho t ng c a T ng Công ty Thương m i Hà N i, i u l c a các Công ty con và các ơn v ph thu c ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t và theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. - T ch c ho t ng s n xu t kinh doanh a ngành ngh , trong ó ngành ngh chính là kinh doanh Thương m i, Xu t nh p khNu và D ch v ; S n xu t và ch bi n hàng nông, lâm, h i s n, th c phNm ... Ngoài ra T ng Công ty Thương m i Hà N i còn th c hi n ch c năng s n xu t kinh doanh và u tư trong các lĩnh v c: Tài chính, Công nghi p, Du l ch, Xu t khNu lao ng, Xây d ng phát tri n nhà, khu ô th , ... ph c v nhi m v phát tri n Thương m i và nhi m v phát tri n kinh t xã h i c a Th ô. 2. Nhi m v ch y u: - Tham gia v i các cơ quan ch c năng xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành Thương m i theo nh hư ng phát tri n kinh t xã h i c a Thành ph cũng như c a Chính ph .. - L p qu n lý, t ch c tri n khai th c hi n các k ho ch, d án u tư xây d ng phát tri n cơ s h t ng Thương m i b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c c p, v n vay, v n huy ng c a T ng Công ty; - Tr c ti p t ch c các ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu và d ch v XNK t ng h p các m t hàng: Nông, lâm, h i s n, th công m ngh , khoáng s n, hóa ch t ... V t tư, hàng hóa, máy nóc, thi t b , linh ki n, ph ki n ... a ngành ph c v s n xu t, tiêu dùng và xu t khNu; - H p tác u tư, liên doanh, liên k t v i các i tác nư c ngoài và các thành ph n kinh t trong nư c xây d ng và t ch c các m ng lư i kinh doanh như: Các trung tâm
  3. thương m i, các siêu th và h th ng c a hàng l n; T ch c qu n lý và kinh doanh m t s Ch u m i, ch bán buôn tr ng i m trên a bàn Thành ph . - u tư, liên doanh, liên k t xây d ng các khu công nghi p ch bi n th c phNm và nông s n, các nhà máy; T ch c thu mua nguyên li u, s n phNm, hàng hóa s n xu t, ch bi n các m t hàng, s n phNm ph c v cho nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu nh m góp ph n i u ti t, bình n giá c th trư ng, Ny m nh ho t ng xu t khNu c a Thành ph và các t nh thành trong c nư c; - T ch c các ho t ng kinh doanh thương m i và d ch v thương m i; S n xu t và kinh doanh các m t hàng; Th c phNm, rư u bia, nư c gi i khát, chè u ng; D ch v ăn u ng, nhà hàng; Kinh doanh khách s n, du l ch, v n chuy n hàng hóa thương m i; Kinh doanh xu t khNu lao ng và chuyên gia; - T ch c các ho t ng xúc ti n thương m i, qu ng cáo, h i ch tri n lãm thương m i trong và ngoài nư c nh m phát tri n và nâng cao hi u qu , v th c a Thương m i Th ô. - L p, qu n lý và t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng phát tri n nhà; Kinh doanh b t ng s n: - u tư và kinh doanh Tài chính; Kinh doanh các lo i d ch v khác; - T ch c ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v cho các i tư ng trong và ngoài ngành ph c v cho các nhi m v s n xu t kinh doanh c a T ng Công ty, cho nhu c u c a xã h i và xu t khNu lao ng. i u 3: V n i u l c a T ng Công ty Thương m i Hà N i V n i u l t i th i i m thành l p bao g m: - V n Nhà nư c th c có trên s sách k toán ư c h ch toán t p trung t i Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i; - V n i u l c a Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên mà Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i làm ch s h u; - V n Nhà nư c mà Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i n m gi các công ty c ph n, công ty liên doanh, liên k t v i nư c ngoài và u tư ra nư c ngoài. - Các v n h p pháp khác (n u có). i u 4: T ch c b máy c a T ng Công ty Thương m i Hà N i 1. B máy qu n lý i u hành g m: -H i ng qu n tr ; - Ban Ki m soát;
  4. - T ng Giám c và các Phó T ng Giám c; - K toán trư ng và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m, mi n nhi m Ch t ch H QT, T ng Giám c, các Phó T ng Giám c và các ch c danh khác trong b máy qu n lý i u hành c a T ng Công ty Thương m i Hà N i ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c và theo phân c p qu n lý cán b c a Thành ph . 2. B máy i u hành giúp vi c (các phòng, ban nghi p v ) c a Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i ng th i là b máy giúp vi c c a T ng Công ty Thương m i Hà N i, bao g m: - Phòng T ch c cán b – Lao ng ti n lương. - Phòng K ho ch – u tư. - Phòng Nghiên c u và Phát tri n th trư ng. - Phòng Tài chính – K toán. - Văn phòng T ng Công ty. 3. Công ty m - T ng Công ty Thương m i Hà N i có các ơn v tr c thu c sau: - Trung tâm kinh doanh hàng tiêu dùng; - Trung t m Xu t nh p khNu máy và thi t b - Trung tâm Du l ch l hành; - Trung tâm Thương m i D ch v Du l ch B n mùa; - Phòng xu t nh p khNu 1; - Phòng xu t nh p khNu 2; - Phòng xu t nh p khNu 3; - Phòng xu t nh p khNu 4; - Xí nghi p liên hi p ch bi n Th c phNm Hà N i; - Xí nghi p D ch v sinh thái; - Xí nghi p Toàn Th ng; - Ban Qu n lý Khu công nghi p HAPRO; - Xí nghi p G m Chu u;
  5. - Xí nghi p s t m ngh Bình Dương; - Ban qu n lý d án Xí nghi p mỳ ph ; - Xí nghi p kho hàng xu t nh p khNu D S , M Hào – Hưng Yên; - Chi nhánh HAPRO t i Thành ph H Chí Minh; - Ban qu n lý các D án u tư phát tri n Thương m i; - Trư ng ào t o Nghi p v thương m i. 4. T ng Công ty Thương m i Hà N i có các Công ty con sau: a/ Các Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên mà Công ty m gi 100% v n i u l : - Công ty Th c phNm Hà N i - Công ty Xu t nh p khNu và u tư Hà N i (bao g m c Công ty Thương m i xu t nh p khNu T ng h p Hà N i, Công ty Xu t nh p khNu hàng Tiêu dùng và Th công m ngh sáp nh p theo Quy t nh s 86/2003/Q -TTG ngày 07/5/2003 c a Th tư ng Chính ph ). b/ Các Công ty C ph n: - Công ty C ph n Thương m i Hà N i - Công ty C ph n Thương m i Xu t nh p khNu Hà N i - Công ty C ph n Bách hóa Hà N i - Công ty C ph n S n xu t và Xu t nh p khNu Nông s n Hà N i (bao g m c Công ty Thương m i Khách s n ng a sáp nh p vào theo Quy t nh s 86/2003/Q - TTg ngày 7/5/2003 c a Th tư ng Chính ph ); - Công ty C ph n Thương m i D ch v Th i Trang; - Công ty C ph n Thương m i D ch v Tràng Thi; - Công ty C ph n Thương m i D ch v T ng h p (Servico); - Công ty C ph n Th y T ; - Công ty C ph n C u Long; - Công ty C ph n Bách hóa s 5 Nam B ; - Công ty C ph n V t li u xây d ng Hà N i;
  6. - Công ty C ph n Xu t nh p khNu Nam Hà N i (SIMEX); - Công ty C ph n s HAPRO – Bát Tràng; c/ Các Công ty khác có v n góp c a Công ty m : - Công ty C ph n Thăng Long; - Công ty C ph n ông á; - Công ty C ph n Phát tri n Xu t nh p khNu và u tư (VIEXIM); - Công ty C ph n Th c phNm truy n th ng HAPRO; - Công ty C ph n Mành trúc HAPRO – Bình Minh; - Công ty C ph n Rư u vang HAPRO – Th o m c; d/ Các Công ty C ph n có v n góp c a Công ty con: - Công ty C ph n Thương m i Long Biên; - Công ty Thương m i D ch v Nghĩa ô; 5. Các Công ty Liên doanh thu c T ng Công ty Thương m i Hà N i do các Công ty con tham gia u tư liên doanh v i i tác nư c ngoài và trong nư c: - Công ty Liên doanh á Châu; - Công ty Liên doanh Siêu th SEIYU; - Công ty u tư Thương m i Tràng Ti n. i u 5: Giao nhi m v 1. Giao Giám c S N i v , Giám c S Tài chính ch trì và ph i h p v i Giám c các S : Thương m i, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, K ho ch và u tư, T ng Giám c Liên hi p Công ty Xu t nh p khNu & u tư Hà N i và Th trư ng các S , Ban, Ngành Thành ph có liên quan ti n hành t ch c bàn giao toàn b : t ai, tài s n, tài chính, v n, qu , v t tư, hàng hóa, trang thi t b , phương ti n ph c v s n xu t kinh doanh và làm vi c...; Toàn b cán b công nhân viên và lao ng; Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh c a các Doanh nghi p tr c thu c S Thương m i Hà N i, Liên hi p Công ty Xu t nh p khNu & u tư Hà N i cho Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c – T ng Công ty Thương m i Hà N i qu n lý, i u hành theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Vi c bàn giao ph i m b o th c hi n theo nguyên t c sau: - Bàn giao nguyên hi n tr ng
  7. - Bàn giao ph i m b o h at ng s n xu t – kinh doanh bình thư ng - Bàn giao không th t thoát tài s n c a nhà nư c và t p th . 2. Giao Ban i m i phát tri n Doanh nghi p Thành ph ch o các S , Ban, Ngành Thành ph có liên quan và T ng Công ty Thương m i Hà N i xây d ng phương án sáp nh p, c ph n hóa và chuy n i các Doanh nghi p thành Công ty TNHH m t thành viên (theo Quy t nh s 86/2003/Q -TTg ngày 07/5/2003 và Quy t nh s 129/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ) trình UBND Thành ph quy t nh. 3. Giao H i ng qu n tr T ng Công ty Thương m i Hà N i ph i h p v i các S , Ngành có liên quan hoàn ch nh i u l t ch c và ho t ng; Xây d ng Quy ch tài chính c a T ng Công ty Thương m i báo cáo UBND Thành ph Hà N i trình B Tài chính và Th tư ng Chính ph phê chuNn; Nghiên c u, xây d ng các quy ch , quy nh th ng nh t ch o v qu n lý và i u hành nh m t ng bư c ưa T ng Công ty Thương m i Hà N i i vào n nh và phát tri n. 4. Giao H i ng qu n tr T ng Công ty Thương m i Hà N i xây d ng phương án s n xu t kinh doanh và s m xu t phương án bán u giá m t s a i m nh , l do T ng Công ty qu n lý tăng v n i u l cho Công ty m trình UBND Thành ph quy t nh. 5. Trong khi ti n hành chuy n giao các Doanh nghi p tr c thu c S Thương m i Hà N i v T ng Công ty Thương m i Hà N i qu n lý và i u hành thì các Doanh nghi p không ư c i u ng, luân chuy n ho c b nhi m cán b trong n i b ơn v c a mình. 6. Trong quá trình ho t ng, căn c vào yêu c u và nhi m v ư c giao, T ng Công ty Thương m i Hà N i ư c nghiên c u thành l p thêm m t s phòng, ban, Công ty h ch toán ph thu c ng th i ư c ti p nh n thêm m t s Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t c a Thành ph và các t nh v tham gia làm thành viên c a T ng Công ty theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; Quy t nh c a UBND Thành ph và theo i u l t ch c và ho t ng c a T ng Công ty Thương m i Hà N i. i u 6: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 7: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : N i v , K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c – T ng Công ty Thương m i Hà N i và Giám c các Doanh nghi p có tên t i m c 1 i u 1, m c 4 i u 4 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản