Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH GIA LAI Đ c l p - T do – H nh phúc ***** ******* S : 125/2007/QĐ-UBND Pleiku, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN HUY N ĐĂK ĐOA, T NH GIA LAI NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i đ ng Nhân dân và U ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai năm 2003 và các văn b n hư ng d n thi hành; Căn c Ngh quy t s 34/2007/NQ-HĐND, ngày 12/12/2007 c a H i đ ng nhân dân t nh khoá IX t i kỳ h p th mư i ba v phê chu n giá đ t c a các huy n, th xã, thành ph trên đ a bàn t nh Gia Lai năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này b ng giá các lo i đ t và phương pháp xác đ nh giá các lo i đ t trên đ a bàn huy n Đăk Đoa năm 2008 (có b ng ph l c kèm theo) s d ng làm căn c đ : 1/ Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo qui đ nh c a pháp lu t; 2/ Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i đi u 34 và đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 3/ Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i đi u 33 c a Lu t Đ t đai 2003; 4/ Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c khi mà doanh nghi p c ph n hóa l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t như quy đ nh t i kho n 3 Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; 5/ Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b t chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; 6/ Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Phát tri n kinh t quy đ nh t i đi u 39, đi u 40 c a Lu t Đ t đai 2003; 7/ Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t; Đi u 2. Khi giá đ t có bi n đ ng tăng do đ u tư cơ s h t ng m i ho c có bi n đ ng v giá đ t th trư ng thì U ban nhân dân huy n Đăk Đoa có trách nhi m xây d ng phương án giá đ t, đ xu t v i S Tài ch nh đ S Tài chính ph i h p cùng các ngành liên quan th m đ nh trình U ban nhân dân t nh đi u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình phát tri n chung c a đô th . Đi u 3. Các Ông Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Th trư ng các S , Ngành, Ch t ch U ban nhân dân huy n Đăk Đoa và các đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2008./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH
  2. Lê Vi t Hư ng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N HUYEN ĂK OA
Đồng bộ tài khoản