Quyết định số 125/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
5
download

Quyết định số 125/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/2008/QĐ-BNN về việc quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 125/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH V TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U; PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T C A THANH TRA NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Lu t thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 153/2005/N -CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính th v thanh tra viên, c ng tác viên thanh; Căn c Thông tư liên t ch s 150/TTLT-BTC-TTCP ngày 14/12/2007 c a B Tài chính, Thanh tra Chính ph , hư ng d n ch qu n lý, c p phát trang ph c c a thanh tra viên, cán b thu c các cơ quan thanh tra nhà nư c; Căn c Văn b n s 2496/TTCP ngày 17/11/2008 c a Thanh tra Chính ph v vi c th ng nh t B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành Quy t nh quy nh v trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u; phương ti n, thi t b k thu t c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a Chánh Thanh tra B , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh "Quy nh v trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u; phương ti n, thi t b k thu t c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Th trư ng các C c, V , cơ quan ơn v thu c B , Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  2. Cao c Phát QUY NNH V TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U, BI N HI U; PHƯƠNG TI N, THI T BN K THU T C A THANH TRA NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (ban hành kèm theo Quy t nh s 125/2008/Q -BNN ngày 30/12/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh v trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u; phương ti n, thi t b k thu t làm vi c c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các c p. 2. Quy nh này áp d ng i v i t ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, thanh tra viên, cán b , công ch c làm vi c trong t ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i u 2. Quy nh qu n lý, s d ng trang ph c 1. Thanh tra viên, công ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khi thi hành công v ph i mang trang ph c y , úng quy nh. 2. Thanh tra viên, công ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m gi gìn, b o qu n trang ph c, các phương ti n thi t b ; nghiêm c m s a ch a, tNy xóa, cho mư n trang ph c, n u m t, hư h ng ph i báo ngay cho th trư ng cơ quan qu n lý tr c ti p bi t và ch u m i trách nhi m v h u qu x y ra (tr trư ng h p b t kh kháng theo quy nh c a pháp lu t) 3. Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân không thu c t ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s d ng trang ph c c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. Trư ng h p Thanh tra viên, công ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn không còn làm công tác thanh tra thì ph i giao n p l i cho cơ quan qu n lý tr c ti p toàn b trang ph c; các phương ti n, thi t b ã ư c c p và ch u trách nhi m v h u qu x y ra n u không giao n p k p th i.
  3. Chương II QUY NNH C TH i u 3. Trang ph c thanh tra viên nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Qu n áo xuân - hè: áo v i bay màu ghi sáng, qu n v i gaba in len màu xanh en: a) i v i Nam: áo xuân hè ng n tay có n p bong ng c và tay áo, c c ng, hai túi ng c có n p, vai áo có hai dây a cài c p hi u; qu n âu thân trư c có 02 ly, có hai túi chéo hai bên và m t túi cơi phía sau; b) i v i N : áo xuân hè ng n tay có n p bong tay áo, c c ng, hai túi phía dư i, may ngoài v t áo, có n p li n túi, vai áo có hai dây a cài c p hi u; qu n âu r ng v a ph i, có hai túi b cơi 1 phân thân qu n trư c. 2. Áo sơ mi dài tay v i bay màu tr ng; a) Áo nam: c c ng, n p bong, tay măng sét, vai áo có hai dây a cài c p hi u; b) Áo n : c c ng, v t áo uôi tôm, có hai ly trư c và hai ly sau, n p bong. 3. Qu n áo thu- ông: v i gaba in len màu xanh en; a) i v i Nam: áo óng b n cúc kim lo i màu vàng, thân trư c có 4 túi p ngoài, có n p, 2 túi ng c, 2 túi dư i, c ch K, thân sau có x , vai có hai dây a cài c p hi u; qu n âu r ng v a ph i, 2 ly thông thư ng, có hai túi chéo hai bên và m t túi cơi phía sau; b) i v i N : áo veston l ng ba khuy thông thư ng, khuy b ng kim lo i màu vàng, c ve ch K, hai bên thân áo có hai túi cơi có n p, vai có hai dây a cài c p hi u; qu n âu r ng v a ph i, có hai túi cơi 1 phân thân qu n trư c. 4. Áo măng tô: v i gaba in màu xanh en; a) Áo nam: c ve ch K, có ba khuy, khuy b ng nh a cùng màu áo, hai túi cơi hơi chéo hai bên sư n, tay có cá tay, áo dài 2/3 ùi, có x sau; b) Áo n : c ve ch K, có ba khuy, khuy b ng nh a cùng màu áo, v t áo c t b ngang thân, hai túi cơi hơi chéo hai bên sư n, tay có cá tay, thân sau có x , áo dài 2/3 ùi. 5. Mũ kêpi: màu xanh th m, c u mũ màu xanh th m, lư i trai b ng nh a màu en, quai mũ b ng nh a màu en, dây cooc ông màu vàng. 6. Th t lưng màu en, ch t li u da; 7. Gi y da, màu en, th p c , ch t li u da. 8. Dép quai h u màu en, ch t li u da.
  4. 9. Bít t t màu xanh th m, d t kim. 10. Caravat cùng tông màu qu n áo thu ông nhưng sáng hơn. 11. Áo mưa màu xanh. 12. C p tài li u màu en, ch t li u da. i u 4. Phù hi u c a Thanh tra viên Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Phù hi u là bi u tư ng c a Thanh tra Nông nghi p và phát tri n nông thôn, phù hi u ư c may trên c hi u, tay áo, g n trên mũ kêpi, ve áo, bi n hi u. 2. Phù hi u thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hình tròn gi a có ngôi sao vàng trên n n , gi a ngôi sao vàng là b n Vi t Nam thu nh màu , trên có ch "THANH TRA NN Và PTNT", phù hi u ư c t trên bánh răng và hai bông lúa, c th : a) Phù hi u g n trên mũ kêpi g m: phù hi u tròn, có ư ng kính 39,53 mm, t trên cành tùng màu vàng (chi ti t xem ph l c); b) Phù hi u g n trên ve áo b ng kim lo i hình cánh nh n màu vàng, phía trư c có lá ch n, gi a lá ch n có có ch T.TRA (chi ti t xem ph l c); c) Phù hi u g n trên tay áo trái cách c u vai 80- 100 mm, hình khiên, chi u cao 78 mm, chi u r ng 70 mm, n n v i màu xanh m non, chính gi a thêu phù hi u thanh tra nông nghi p và phát tri n nông thôn, ư ng kính 18 mm, hai bên là hình bông lúa dài; phía trên phù hi u có ch "THANH TRA NN Và PTNT" c ch phù h p, in hoa (chi ti t xem ph l c). i u 5. C p hi u c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. C p hi u Thanh tra Nông nghi p và phát tri n nông thôn dùng phân bi t các ch c danh c a Lãnh o thanh tra, thanh tra viên khi thi hành công v , c th như sau: a) Chánh Thanh tra B : ư ng vi n 5 mm, 3 sao màu vàng; b) Phó Chánh Thanh tra B : ư ng vi n 5 mm, 2 sao màu vàng; c) Trư ng phòng Thanh tra B , Chánh thanh tra C c, Chánh Thanh tra S : 2 v ch , 3 sao màu vàng; d) Phó Trư ng phòng Thanh tra B , Phó Chánh Thanh tra C c, Phó Chánh thanh tra S : 2 v ch d c, 2 sao màu vàng; e) Chánh Thanh tra Chi c c: 1 v ch d c 3 sao màu vàng; g) Phó Chánh Thanh tra Chi c c: 1 v ch d c 4 mm, 2 sao màu vàng; h) Thanh tra viên cao c p: 3 sao vàng, 1 v ch ngang;
  5. k) Thanh tra viên chính: 2 sao vàng, 1 v ch ngang; l) Thanh tra viên: 1 sao vàng, 1 v ch ngang; m) Chuyên viên, cán s : 2 v ch ngang tr ng. 2. C p hi u ư c eo trên hai c u vai áo, ch t li u b ng v i s i t ng h p, màu xanh tím than ánh kim, kích thư c dài 130mm, r ng phía ngoài 50mm, phía trong 40 mm, ch ch u nh n 18 mm, v ch d c, v ch ngang màu tươi (riêng chuyên viên cán s màu tr ng) r ng 7mm, sao ính trên c p hi u b ng kim lo i m màu vàng tươi, ư ng kính 15 mm, u trong có cúc b ng kim lo i m màu vàng, d p n i ngôi sao ư ng kính 18 mm, vi n c p hi u màu . i u 6. Bi n hi u c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Bi n hi u c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn dùng ghi h tên thanh tra viên, công ch c làm vi c trong cơ quan Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, bi n hi u ư c eo trên túi áo phía ng c trái, ư c làm b ng nh a c ng, màu xanh th m, có kích thư c 85 mm x 20mm, phía bên trái in phù hi u thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, ư ng kính 12 mm, ph n còn l i phía trên in cơ quan thanh tra, phía dư i in h và tên, c ch phù h p, in hoa (chi ti t xem ph l c). i u 7. Ch qu n lý, c p phát, kinh phí mua s m trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u Ch qu n lý, c p phát, kinh phí mua s m trang ph c, c hi u th c hi n theo Thông tư liên t ch s 150/2007/TTLT-BTC-TTCP ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính và Thanh tra Chính ph , hư ng d n ch qu n lý, c p phát trang ph c c a thanh tra viên, cán b các cơ quan thanh tra nhà nư c. i u 8. Phương ti n, thi t b k thu t c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1. Phương ti n, thi t b k thu t ph c v cho ho t ng c a Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn g m: Tr s làm vi c, c hi u, ôtô con, ôtô t i, mô tô, tàu tu n tra (tàu ki m ngư), ca nô, xu ng cao t c, mũ b o hi m, máy b àm, máy nh, camera, máy ghi âm, các công c h tr theo quy nh c a pháp lu t, các thi t b văn phòng, các phương ti n, thi t b k thu t khác theo yêu c u c a t ng chuyên ngành; 2. C hi u Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c g n trên các phương ti n ôtô con, ôtô t i, mô tô, tàu tu n tra (tàu ki m ngư), ca nô, xu ng cao t c c a cơ quan Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. C hi u có hình tam giác cân, c nh áy b ng 2/3 chi u cao, v i n n màu xanh da tr i s m, trên thêu phù hi u Thanh tra (M u c hi u xem ph l c), c th : a) C treo trên tàu tu n tra v trí treo trên nóc ca bin dư i c t qu c, có c nh áy 600mm và chi u cao 900mm. Trên c có phù hi u ư ng kính 170mm;
  6. b) C treo trên ca nô, ôtô, xe mô tô và các lo i phương ti n tu n tra khác v trí phía lái ca nô, u xe bên ph i, có c nh áy 300mm và chi u cao là 450mm. Trên c có phù hi u ư ng kính 110mm. 3. Ôtô con, ôtô t i: hai bên thành xe ho c c a xe sơn ch có ph n quang, n n màu xanh s m, r ng 14 cm, gi a ghi dòng ch có tên cơ quan thanh tra như i m c, kho n 2, i u 4, màu tr ng, ch cao 10 cm, nét ch 1,5 cm, in ng, có d u. 4. Tàu tu n tra: ph n chìm dư i nư c sơn màu en, ch ng hà, m n khô và lan can sơn màu xanh nư c bi n, ca bin màu ghi sáng, hai bên m n khô sơn dòng ch có ph n quang màu tr ng như i m c, kho n 2, i u 4, cao 20 cm, nét ch 2,5 cm, in ng, có d u; 5. Ca nô, xu ng cao t c: lo i compsite, sơn màu ghi sáng, hai bên m n có v ch sơn màu xanh nư c bi n, trên có dòng ch i m c, kho n 2, i u 4, b r ng v ch sơn, kích thư c ch , ch n phù h p cân i v i v trí trên canô, xu ng. 6. Các phương ti n thi t b ph i ư c ăng ký, ki m nh an toàn k thu t theo quy nh hi n hành. 7. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c trư ng các c c có thanh tra chuyên ngành, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh ho c trình c p có thNm quy n quy t nh vi c b trí tr s , trang b phương ti n, thi t b k thu t theo phân c p. 8. Ngoài nh ng phương ti n, thi t b nêu t i kho n 1, i u này, khi ti n hành thanh tra và trong trư ng h p c n thi t, l c lư ng thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c huy ng phương ti n, trang thi t b c a cơ quan qu n lý nhà nư c, ơn v s nghi p tr c thu c cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p ho c cơ quan Thanh tra nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p dư i ph c v cho công tác thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. Chương III I U KHO N THI HÀNH i u 9. T ch c th c hi n và trách nhi m thi hành 1. Chánh thanh tra B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m hư ng d n, qu n lý, s d ng th ng nh t trang ph c, c hi u Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo quy nh này trên ph m vi toàn qu c. 2. Tr s , phương ti n, thi t b k thu t ã ư c trang b cho các t ch c Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c s d ng ti p và ư c c p có thNm quy n trang b b sung cho y theo Quy nh này. 3. Chánh Thanh tra B , C c trư ng các c c có thanh tra chuyên ngành, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thu h i và x lý theo thNm quy n i v i phù hi u, c p hi u, bi n hi u ã c p cho l c lư ng Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trư c ây.
  7. 4. Trang ph c m i theo quy nh ư c th c hi n t năm 2008, quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c thì ph n ánh k p th i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Thanh tra B ) ư c hư ng d n gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản