Quyết định số 125/HĐBT về việc chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 125/HĐBT về việc chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 125/HĐBT về việc chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 125/HĐBT về việc chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 125/H BT Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 1986 QUY T NNH V VI C CHIA XÃ TRƯNG VƯƠNG C A THÀNH PH VI T TRÌ THU C T NH VĨNH PHÚ H I ÔNG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Chia xã Trưng Vương c a thành ph Vi t Trì thu c t nh Vĩnh Phú thành 2 xã l y tên là xã Trưng Vương và xã Sông Lô. a) Xã Trưng Vương có 606 hécta di n tích t nhiên v i 4.364 nhân khNu. a gi i xã Trưng Vương phía ông giáp Sông Lô; phía tây giáp xã D u Lâu; phía nam giáp phư ng Tiên Cát; phía b c giáp Sông Lô. b) Xã Sông Lô có 561 hécta v i 3.041 nhân khNu. a gi i xã Sông Lô phía ông và phía b c giáp Sông Lô; phía tây giáp xã Trưng Vương; phía nam giáp phư ng Thanh Mi u. i u 2. U ban nhân dân t nh Vĩnh Phú và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản