Quyết định số 1250/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 1250/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1250/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1250/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1250/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN TR NG I M NGÀNH GIAO THÔNG V N T I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; b o m s ph i h p th ng nh t, ng b gi a các B , ngành, a phương liên quan trong quá trình th c hi n các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T NNH i u 1. Thành l p Ban Ch o Nhà nư c các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i (g i t t là Ban Ch o Nhà nư c) giúp Chính ph , Th tư ng Chính ph ch o th c hi n các công trình, d án tr ng i m sau ây: 1. V ư ng b : - ư ng H Chí Minh; - Các d án ư ng cao t c; 2. V ư ng s t: - ư ng s t cao t c B c - Nam; - ư ng s t Yên Viên - H Long - Cái Lân; - Các tuy n ư ng s t n i ô thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh; - ư ng s t ông Tây (H i Phòng - Hà N i - Lào Cai) 3. V Hàng không: - Nhà ga T2 N i Bài; - C ng hàng không Long Thành;
  2. - C ng hàng không Phú Qu c m i (Dương Tơ). 4. V ư ng bi n: - C ng c a ngõ qu c t L ch Huy n; - C ng trung chuy n qu c t Vân Phong; - C ng c a ngõ qu c t Cái Mép - Th V i; - Lu ng vào c ng C n Thơ. Trư ng h p ư c b sung công trình, d án tr ng i m m i thu c ngành Giao thông v n t i, Ban Ch o Nhà nư c th c hi n nhi m v ch o theo quy nh t i Quy t nh này i v i công trình, d án tr ng i m ó. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Nhà nư c: 1. Ch o, ki m tra, i u hòa ph i h p và ôn c các B , ngành, a phương liên quan th c hi n các nhi m v v u tư xây d ng các công trình, d án nêu t i i u 1 t i Quy t nh này theo úng quy ho ch t ng th ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Xem xét, ki n ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh nh ng cơ ch , chính sách v u tư xây d ng, xu t gi i pháp c th trong quá trình th c hi n các công trình, d án. 3. Ch o vi c h p tác v i các t ch c trong nư c và nư c ngoài, huy ng và phát huy hi u qu các ngu n v n u tư trong vi c th c hi n các công trình, d án theo quy nh. 4. Ch o vi c tri n khai th c hi n các công trình, d án theo quy nh, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ch o các B , ngành, a phương liên quan th c hi n các công vi c sau ây: a. L p và tri n khai các quy ho ch khác thu c ph m vi trách nhi m c a các B , ngành, a phương phù h p v i quy ho ch t ng th các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i; b. Ph i h p ch t ch v i ch u tư công trình, d án, các t ch c tư v n trong nư c và nư c ngoài, các nhà th u trong vi c th c hi n nh ng nhi m v ã ư c xác nh trong quy ho ch t ng th ho c quy t nh phê duy t c a t ng công trình, d án m b o ti n thi công và ch t lư ng công trình; c. Gi i quy t nh ng v n vư ng m c trong công tác gi i phóng m t b ng, tái nh cư thi công các công trình, d án.
  3. 6. ư c m i ho c thuê các t ch c, các chuyên gia trong nư c và nư c ngoài tư v n trong quá trình ch o; thNm nh các cơ ch , chính sách, t ch c và bi n pháp th c hi n các công trình, d án nêu t i i u 1 t i Quy t nh này. 7. Th c hi n các nhi m v c th khác do Th tư ng Chính ph giao liên quan n các công trình, d án tr ng i m ngành Giao thông v n t i. i u 3. Thành ph n Ban Ch o Nhà nư c g m: 1. Trư ng ban: ông Hoàng Trung H i, Phó Th tư ng Chính ph . 2. Phó Trư ng ban Thư ng tr c: ông H Nghĩa Dũng, B trư ng B Giao thông v n t i; 3. Phó Trư ng ban: ông Nguy n H ng Quân, B trư ng B Xây d ng; 4. Các y viên g m: m t Th trư ng ho c c p tương ương thu c các B , cơ quan sau ây: - Ông Ngô Th nh c, Th trư ng Thư ng tr c B Giao thông v n t i. - Ông Trương Văn oan, Th trư ng B K ho ch và u tư; - Ông Cao L i Quang, Th trư ng B Xây d ng; - Ông Nguy n Công Nghi p, Th trư ng B Tài chính; - Ông Tr n Th Ng c, Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; - Ông Nguy n ng Ti n, Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ông Cao T n Kh ng, Phó T ng Ki m toán Nhà nư c; - Ông Văn Tr ng Lý, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; - Ông Tr n Văn, y viên Thư ng tr c y ban Tài chính - Ngân sách c a Qu c h i; - Ông Lê B Lĩnh, Phó Ch nhi m y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i; - Ông Nguy n Văn Khôi, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i; - Ông Nguy n Thành Tài, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh Căn c vào nhu c u, nhi m v trong quá trình ho t ng, Trư ng ban Ban Ch o quy t nh vi c thay i, b sung thành viên Ban Ch o.
  4. Căn c vào tình hình th c hi n các công trình, d án tr ng i m ngành giao thông v n t i trong Quy t nh này, Trư ng ban Ban Ch o trình Th tư ng Chính ph quy t nh gi i th Ban Ch o Nhà nư c. Các thành viên Ban Ch o Nhà nư c ho t ng theo ch kiêm nhi m; tuỳ theo n i dung các cu c h p c a Ban Ch o Nhà nư c, Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c m i i di n các B , ngành, a phương tham gia và báo cáo các v n c n thi t. i u 4. B Giao thông v n t i là cơ quan thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c. Phó Trư ng ban Thư ng tr c, B trư ng B Giao thông v n t i thành l p Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c ( t t i B Giao thông v n t i) giúp vi c Ban Ch o Nhà nư c và c 01 cán b c p V trư ng làm Chánh Văn phòng; Văn phòng Ban Ch o có m t s chuyên viên giúp vi c do các B , ngành liên quan c cán b tham gia. Văn phòng Ban Ch o xây d ng Quy ch ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c trình Trư ng Ban ký ban hành; xây d ng k ho ch, chương trình công tác, t ng h p các n i dung ph c v cho các kỳ h p c a Ban Ch o Nhà nư c. i u 5. Phó Th tư ng, Trư ng ban khi ký các văn b n ch o ư c s d ng con d u c a Th tư ng Chính ph ; B trư ng, Phó Trư ng ban và các y viên Ban Ch o Nhà nư c khi ký các văn b n th c hi n nhi m v thành viên Ban Ch o Nhà nư c thì ư c s d ng con d u c a B , ngành ó. i u 6. Kinh phí ho t ng c a b máy Ban Ch o Nhà nư c ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Giao thông v n t i. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i hư ng d n v kinh phí ho t ng c a Ban Ch o Nhà nư c và Văn phòng Ban Ch o Nhà nư c. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trư ng ban Ban Ch o Nhà nư c, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ngư i ng u các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Ki m toán Nhà nư c; - Các thành viên Ban Ch o Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c;
  5. - Lưu: Văn thư, KTN (5)
Đồng bộ tài khoản