Quyết định số 1254/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 1254/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1254/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1254/2004/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 1254/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Để thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 số 13/1999/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 1999; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, bao gồm : 1. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng đoàn; 2. Kính mời một đại diện của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên; 3. Cán bộ cấp Vụ của các Bộ, cơ quan : Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra Nhà nước và Văn phòng Chính phủ - thành viên. Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn : 1. Kiểm tra việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận, sử dụng tiền và hàng cứu trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung trong hai đợt lũ lụt tháng 11 và 12 năm 1999; 2. Kiểm tra việc tổ chức tiếp nhận và phân phối các nguồn cứu trợ bằng tiền, hàng của đồng bào, bạn bè, các tổ chức trong nước và nước ngoài; 3. Tổng hợp kết quả kiểm tra, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 01 năm 2000; 4. Thời gian làm việc của Đoàn từ ngày 04 đến ngày 20 tháng 01 năm 2000. Điều 3. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà tổng hợp, báo cáo tình hình và tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Điều 4. Phương tiện và các chi phí có liên quan tới hoạt động của Đoàn kiểm tra do Bộ Tài chính cấp theo dự trù của Đoàn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nêu tại Điều 2, Đoàn kiểm tra tự giải thể.
  2. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thanh tra Nhà nước, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu tại Điều 3 và Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Thường vụ Bộ Chính trị, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, - Các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Nhà nước, - HĐND, UBND tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Nguyễn Công Tạn Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Văn phòng TW Đảng, - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, - Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị, - Lưu : KTQĐ (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản