Quyết định số 1255/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 1255/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1255/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1255/2005/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1255/2005/Q -CTN Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 115/CP-XDPL ngày 20/9/2005, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 17 công dân có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh 1255/2005/Q -CTN ngày 28 tháng 10 năm 2005 c a Ch t ch nư c) 1. Qu n Nh t Long, sinh ngày 31/8/2004 t i thành ph Hà N i; gi i tính: Nam.
  2. Hi n trú t i: 60-81/24/47 T 19, PHƯ NG NGHĨA Ô, QU N C U GI Y, THÀNH PH HÀ N I. 2. Nh t Hà Hirota, sinh ngày 21/6/2003 t i thành ph Hà N i; gi i tính: N . Hi n trú t i: T 12, KHU 4, PHƯ NG VÀNG DANH, THN XÃ UÔNG BÍ, T NH QU NG NINH. 3. Kim M Keo, sinh ngày 08/12/1963 t i thành ph Hà N i; gi i tính: N . Hi n trú t i: 109D, KHU PH 4, PHƯ NG 1, QU N 10, THÀNH PH H CHÍ MINH. 4. Kim Hanh Soon, sinh ngày 05/8/1971 t i thành ph Hu ; gi i tính: N . Hi n trú t i: 368/5 B CH NG, PHƯ NG 14, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 5. Nguy n Kim Nh t Thành (con bà Kim Hanh Soon), sinh ngày 24/6/1995 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: Nam. 6. Nguy n Hoàng Kim (t c Kim Ki Nam), sinh ngày 05/12/1968 t i Khánh Hòa; gi i tính: Nam. Hi n trú t i: 142/15 PHAN VĂN TRN, PHƯ NG 12, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 7. Kim Ki Ho, sinh ngày 30/6/1975 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: Nam. Hi n trú t i: 368/5 B CH NG, PHƯ NG 14, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 8. Kim II Ho, sinh ngày 04/02/1974 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: Nam. Hi n trú t i: 368/5 B CH NG, PHƯ NG 14, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 9. Ph m Th L Xuân, sinh ngày 21/12/1973 t i thành ph à N ng; gi i tính: N . Hi n trú t i: 21/3/1 NGHĨA PHÁT, PHƯ NG 6, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 10. Kim Th Bê, sinh ngày 10/10/1961 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: N . Hi n trú t i: 130/44 PH M VĂN HAI, PHƯ NG 2, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 11. Kim M Nga, sinh ngày 04/02/1965 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: N .
  3. Hi n trú t i: 130/44 PH M VĂN HAI, PHƯ NG 2, QU N TÂN BÌNH, THÀNH PH H CHÍ MINH. 12. Nguy n L i Di m Thúy, sinh ngày 10/6/1981 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: N . Hi n trú t i: 119/24, PHƯ NG 15, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 13. Lê Th Ng c Di u, sinh ngày 28/12/1981 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: N . Hi n trú t i: P 3, XÃ PHƯ C VĨNH AN, HUY N C CHI, THÀNH PH H CHÍ MINH. 14. Nguy n Th Di m Chi, sinh ngày 03/7/1973 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: N . Hi n trú t i: 6/17/4 PH M QUÝ THÍCH, PHƯ NG 16, QU N TÂN PHÚ, THÀNH PH H CHÍ MINH. 15. Nguy n Th Thu Mai, sinh ngày 13/4/1982 t i C n Thơ; gi i tính: N . Hi n trú t i: 68B/14A PH M TH HI N, PHƯ NG 1, QU N 8, THÀNH PH H CHÍ MINH. 16. Tr n Th Ng c, sinh ngày 20/12/1976 t i Kiên Giang; gi i tính: N . Hi n trú t i: 34/68 NGUY N THÁI H C, VĨNH B O, R CH GIÁ, KIÊN GIANG. 17. Nelson Aaron Huy, sinh ngày 09/8/2001 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính: Nam. Hi n trú t i: 43/9 I N BIÊN PH , PHƯ NG 15, QU N BÌNH TH NH, THÀNH PH H CHÍ MINH./.
Đồng bộ tài khoản