Quyết định số 1257/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
28
lượt xem
3
download

Quyết định số 1257/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1257/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1257/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1257/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M I TÁ NGUY N VĂN CƯƠNG, TƯ L NH B TƯ L NH B O V LĂNG CH TNCH H CHÍ MINH GI CH C TRƯ NG BAN, BAN QU N LÝ LĂNG CH TNCH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 4686-CVNS/BTCTW ngày 11 tháng 9 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng t i văn b n s 3199/BQP-CB, ngày 27 tháng 6 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 57/TTr-BNV, ngày 05 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B nhi m i tá Nguy n Văn Cương, Tư l nh B Tư l nh B o v Lăng Ch t ch H Chí Minh gi ch c Trư ng ban, Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Qu c phòng, Ban Qu n lý Lăng Ch t ch H Chí Minh và i tá Nguy n Văn Cương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN; PCN Ki u ình Th , V NC, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản