Quyết định số 1258/1998/QÐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1258/1998/QÐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1258/1998/QÐ-BTC về quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1258/1998/QÐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1258/1998/Q -BTC Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 1258/1998/Q -BTC NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH TI P DÂN, NH N VÀ GI I QUY T ƠN KHI U N I, T CÁO C A CÔNG DÂN T I CÁC ƠN VN TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh khi u n i, t cáo c a công dân ban hành ngày 07/05/1991. Căn c Ngh nh s : 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph , quy nh v nhi m v , quy n h n t ch c b máy B Tài chính. Căn c Ngh nh s : 89/CP ngày 07/08/1997 c a Chính ph ban hành quy ch t ch c ti p công dân. Theo ngh c a Chánh thanh tra B Tài chính. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ti p công dân, nh n và gi i quy t ơn khi u n i, t cáo c a công dân t i các ơn v trong ngành Tài chính. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, thay th Quy t nh s : 902TC/Q -TTr ngày 6/11/1997 c a B trư ng B Tài chính. i u 3: Chánh Thanh tra B Tài chính, Chánh văn phòng B Tài chính, th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B , giám c S Tài chính V t giá các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ M ng Giao ( ã ký) QUY CH TI P DÂN, NH N VÀ GI I QUY T ƠN KHI U N I, T CÁO C A CÔNG DÂN T I CÁC ƠN VN TRONG NGÀNH TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1258/1998/Q -BTC ngày 19 tháng 9 năm 1998 c a B trư ng B Tài Chính)
 2. Ph n A: CÔNG TÁC TI P DÂN 1. Th trư ng các t ch c thu c B và tr c thu c B Tài chính có ch c năng qu n lý Nhà nư c v tài chính, Giám c S Tài chính V t giá t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân theo các quy nh c a Nhà nư c và văn b n này, c cán b ti p dân có phNm ch t t t, có năng l c chuyên môn, trung th c, am hi u th c t , có trách nhi m i v i nhi m v ư c giao. 2. Các t ch c thu c B và tr c thu c B , các t ch c thu c t ch c ngành d c óng t i các a phương, các S Tài chính V t giá ph i t ch c nơi ti p công dân t i a i m thu n l i, l ch s , b o m các i u ki n v t ch t c n thi t công dân n trình bày các khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh ư c d dàng, thu n l i. Nơi ti p công dân ph i niêm y t công khai ngày, gi ti p dân, n i quy ti p dân (trong ó quy nh rõ nhi m v c a cán b ti p dân và trách nhi m c a công dân n khi u t ). 3. Th trư ng các t ch c thu c B và tr c thu c B , Giám c S Tài chính V t giá nh kỳ ti p dân vào 2 bu i sáng trong 1 tháng; B trư ng nh kỳ ti p dân vào 1 bu i sáng trong 1 tháng; không k nh ng trư ng h p ph i ti p theo yêu c u khNn thi t c a c p trên ho c các trư ng h p khi u n i, t cáo có n i dung ph c t p, mang tính c p thi t. Trư ng h p th trư ng v ng thì ph i u quy n c p phó ti p thay. 4. Cán b ư c c làm nhi m v ti p dân ph i th c hi n úng nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a Pháp lu t. C th : - Khi làm nhi m v ph i eo th công ch c; ch ti p công dân n khi u n i t i công s , không ư c ti p t i nhà riêng. - L ng nghe ương s trình bày, ghi chép y vào s theo dõi ti p dân các n i dung khi u t c a công dân. N u khi u n i, t cáo có căn c , úng thNm quy n c a cơ quan mình thì ti p nh n ơn, hư ng d n ngư i khi u n i, t cáo xu t trình các tài li u c n thi t ch ng minh s khi u n i, t cáo và ký xác nh n vào s ti p dân; ghi âm l i khi u t n u th y c n thi t; các tài li u liên quan n khi u t do dân cung c p ư c ti p nh n và vi t biên nh n y . N u khi u n i, t cáo không thu c thNm quy n c a cơ quan mình thì hư ng d n công dân n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. - Gi bí m t h tên, a ch ngư i t cáo (n u ngư i t cáo yêu c u). - T ch i các trư ng h p ã ư c ki m tra, xem xét, xác minh và ã có quy t nh ho c k t lu n gi i quy t c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a Pháp lu t và ã tr l i y cho ương s . - T ch i không ti p nh ng ngư i ang trong tình tr ng say rư u, tâm th n và nh ng ngư i vi ph m quy ch , n i quy nơi ti p công dân. 5. Khi nh n ư c các khi u n i, t cáo c a công dân, trong th i h n 3 ngày, cán b ti p dân ph i tóm t t n i dung khi u n i, t cáo vào phi u trình x lý ơn khi u t , xu t hư ng gi i quy t và báo cáo Th trư ng ơn v mình chuy n ơn n các ơn v gi i quy t theo thNm quy n ư c B quy nh c th ph n B c a quy ch này.
 3. 6. a i m ti p công dân: - B Tài chính t ch c ti p Công dân t i 2 a i m: + Tr s B Tài Chính s 8, Phan Huy Chú, qu n Hoàn Ki m - Hà N i. + Cơ quan i di n B Tài chính t i Thành ph H Chí Minh, s 138 Nguy n Th Minh Khai, qu n I, Thành ph H Chí Minh. - Các t ch c tr c thu c B : t ng c c Thu , T ng c c u tư, T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i Doanh nghi p, Kho b c Nhà nư c Trung ương, C c thu , C c u tư, C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, Kho b c Nhà nư c t i các a phương, các Doanh nghi p Nhà nư c, các S Tài chính V t giá T nh, thành ph ti p dân t i tr s cơ quan. 7. Th i gian ti p dân. - B Tài chính và các ơn v tr c thu c B c cán b ti p dân vào t t c các ngày hành chính trong tu n. - Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B , Giám c các S Tài chính V t Giá nh kỳ ti p dân vào sáng ngày 01 và sáng ngày 15 hàng tháng (n u là ngày l , ch nh t thì ti p dân vào ngày hôm sau). Lãnh oB nh kỳ ti p dân vào sáng ngày 30 hàng tháng. Ph n B: CÔNG TÁC TI P NH N VÀ GI I QUY T ƠN KHI U T I. TRÌNH T , N I DUNG X LÝ VÀ GI I QUY T ƠN KHI U T : 1. ơn khi u t g i n B Tài chính qua ư ng văn thư thì Phòng Hành chính c a B có trách nhi m chuy n giao toàn b , k p th i cho Thanh tra B qu n lý. ơn khi u t g i n các ơn v tr c thu c B , các ơn v ngành d c thu c B óng t i a phương, các S Tài Chính thì văn thư các ơn v có trách nhi m chuy n cho Thanh tra c a ơn v qu n lý theo dõi. Trong th i h n 3 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, t cáo thanh tra c a các ơn v ph i ti n hành xong vi c phân lo i, tóm t t n i dung, ăng ký ghi s , l p phi u trình Lãnh o xem xét chuy n ơn n t ch c ho c cá nhân có trách nhi m gi i quy t theo thNm quy n quy nh v ch c trách, nhi m v , quy n h n ã phân công, phân c p. N u ơn khi u t không thu c thNm quy n gi i quy t c a ngành Tài chính thì trong th i h n 10 ngày ph i x lý xong theo cách th c sau ây: - i v i ơn t cáo: Chuy n ơn ho c ghi l i t cáo và các tài li u ch ng c liên quan (n u có) n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. Nh ng ơn t cáo c n gi bí m t tên ngư i t cáo thì không chuy n ơn mà ch chuy n b n ghi tóm t t n i dung ơn ho c vi t thành công văn g i i, ng th i thông báo cho ngư i t cáo bi t v vi c chuy n ơn ó.
 4. - i v i ơn khi u n i thì chuy n tr ơn l i cho ương s và hư ng d n h n cơ quan có thNm quy n gi i quy t, ho c có th chuy n ơn n cơ quan có thNm quy n và báo tin cho ương s bi t. 2. Các ơn v thu c và tr c thu c B , các S Tài chính và V t giá nh n ư c ơn do Thanh tra chuy n n, sau khi gi i quy t ph i có trách nhi m g i báo cáo k t qu cho cơ quan Thanh tra chuy n ơn n bi t theo dõi n m b t k t qu x lý (kèm theo quy t nh gi i quy t). 3. Các khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a c p nào trong ngành Tài chính ph i do Lãnh o c p ó tr c ti p xem xét gi i quy t ho c u quy n cho Th trư ng t ch c tr c thu c úng thNm quy n xem xét, k t lu n theo ch c năng qu n lý và trình Lãnh o c p thNm quy n ra quy t nh gi i quy t. 4. i v i các khi u n i, t cáo liên quan n trách nhi m gi i quy t c a nhi u ơn v thì Th trư ng cơ quan ư c giao trách nhi m ch trì gi i quy t có nhi m v nghiên c u, l p k ho ch trình Lãnh o B duy t; các ơn v liên quan có trách nhi m cung c p k p th i, y thông tin tài li u và nhân s theo yêu c u c a cơ quan ư c giao trách nhi m ch trì gi i quy t. Trư ng h p cơ quan có thNm quy n ã gi i quy t nhưng ương s v n chưa ch p nh n, ti p t c còn khi u n i thì Th trư ng cơ quan c p trên m t c p có trách nhi m xem xét gi i quy t. 5. Th i h n ti p nh n, x lý v vi c thu c thNm quy n gi i quy t: - i v i khi u n i thì không quá 15 ngày Th trư ng ơn v có trách nhi m gi i quy t ph i ra quy t nh th lý, giao cho cán b ki m tra xem xét. Th i h n xem xét l n u không quá 30 ngày, k t ngày có quy t nh th lý. Các l n sau m i l n không quá 60 ngày, k t ngày nh n ư c ơn khi u n i hay kháng ngh . Trong trư ng h p ph i ti n hành thanh tra thì th i h n thanh tra ư c ti n hành theo quy nh c a Pháp lu t v thanh tra. (Trư ng h p v vi c quá ph c t p ư c quy n gia h n th i gian thanh tra, nhưng không quá 1/2 th i h n quy nh nói trên). - i v i ơn t cáo thì sau th i gian không quá 10 ngày Th trư ng ơn v có trách nhi m gi i quy t ph i ra trách nhi m th lý. Th i h n gi i quy t t cáo không quá 60 ngày, k t ngày có quy t nh th lý. Trư ng h p ph i ti n hành thanh tra thì th i h n theo quy nh c a Pháp lu t v thanh tra. (Trư ng h p v vi c ph c t p thì có quy n gia h n nhưng không quá 1/2 th i h n cu c thanh tra). 6. Khi xem xét thNm tra ơn khi u t ph i làm rõ các n i dung sau: - i v i ơn khi u n i: + Lý do khi u n i và yêu c u c a ngư i khi u n i; thu th p các tài li u b ng ch ng mà ngư i khi u n i và ngư i b khi u n i ưa ra. + ThNm nh các ch ng c và vi c v n d ng các văn b n Pháp lu t, chính sách hi n hành t i th i i m phát sinh khi u n i. N u chưa ch ng c thì yêu c u bên khi u n i và bên b khi u n i cung c p thêm, t sưu t m các văn b n pháp quy có liên quan.
 5. + Khi ti p xúc v i các bên thì ph i l p biên b n ghi rõ ý ki n c a t ng ngư i tham gia. Trong trư ng h p c n thi t, ho c 1 trong 2 bên khi u n i có yêu c u thì t ch c i ch t gi a 2 bên. Có ghi âm ho c l p biên b n k t qu i ch t. + i v i nh ng khi u n i có tình ti t ph c t p, liên quan n nhi u ngành, nhi u c p ho c quy nh nhi u văn b n pháp lu t thì ưa ra h i ngh tư v n gi a các ngành tham kh o ý ki n trư c khi ra quy t nh m b o x lý chính xác. - i v i ơn t cáo: + C cán b ho c thành l p oàn thanh tra thu th p y các tài li u, h sơ có liên quan n n i dung t cáo do ngư i t cáo cung c p (vi t gi y biên nh n tài li u). L p k ho ch thNm tra trình c p Lãnh o duy t. + Ti n hành bư c thNm tra các ch ng c , i chi u v i các quy nh c a Pháp lu t k t lu n rõ úng, sai, quy trách nhi m c th . + Trư c khi k t lu n chính th c thì oàn thanh tra công b công khai d th o k t lu n cho bên b t cáo bi t. Bên b t cáo ư c gi i trình ch ng minh cho vi c làm c a mình. N u nh ng ý ki n ó úng s th t, có căn c Pháp lý thì ph i ư c ghi nh n xem xét nghiêm túc trư c khi k t lu n cu i cùng. M t khác ph i thông báo cho ngư i t cáo bi t. 7. Các ơn v gi i quy t khi u n i ph i ra Quy t nh gi i quy t (theo m u ính kèm), không ra công văn tr l i hay thông báo. Th trư ng ơn v ra quy t nh là ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 8. K t thúc vi c xem xét gi i quy t m t v vi c, ngư i ư c giao th lý gi i quy t khi u t ph i l p thành h sơ bao g m: ơn khi u t , các tài li u thu th p làm ch ng t cho vi c k t lu n, các biên b n xác minh, biên b n làm vi c v i các bên, b n gi i trình, quy t nh x lý c a c p có thNm quy n. H sơ v vi c ph i lưu tr b o qu n theo quy nh tài li u m t hi n hành, không cung c p cho các cơ quan không có trách nhi m. 9. ơn khi u t n c danh, v nguyên t c không ư c xem xét gi i quy t ho c chuy n ơn, tr trư ng h p n i dung vi t trong ơn ph n ánh có tính xác áng và có căn c c th . Riêng ơn t cáo tham nhũng v n c n chú ý xem xét. 10. Nguyên t c cơ b n trong xem xét gi i quy t ơn khi u n i, t cáo là ph i h t s c th n tr ng, vô tư, khách quan, tôn tr ng s th t. K t lu n ph i d a trên y ch ng c ã thu th p ư c. Vi c ra quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo ph i úng lu t, úng thNm quy n, úng th t c, trình t , có các căn c pháp lý. Khi ra quy t nh x ph t hành chính ph i có biên b n xác nh n hành vi sai ph m v i ương s theo úng lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n ra quy t nh x ph t hành chính. II. TH M QUY N GI I QUY T ƠN KHI U T : - Các khi u n i, t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, khi B u nhi m thì Chánh Thanh tra B xem xét, k t lu n và trình B ra Quy t nh x lý.
 6. - Khi u n i, t cáo liên quan n cán b thu c phân c p do B qu n lý thì các c p có thNm quy n xem xét, trình B ra quy t nh x lý. - Khi u n i liên quan n công tác t ch c, nhân s , lao ng ti n lương, khen thư ng, k lu t, b nhi m, b t cán b thu c thNm quy n gi i quy t c a B thì chuy n cho V T ch c cán b và ào t o nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i v lĩnh v c thu , cán b thu thu c Chi c c, C c thu nào thì chuy n th ng cho c p Chi c c, C c thu ó gi i quy t l n u. Trư ng h p có ơn khi u n i Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u thì trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c Th trư ng c p trên tr c ti p. N u khi u n i liên quan n Quy t nh gi i quy t c a T ng C c trư ng T ng c c Thu và liên quan n cán b lãnh o T ng C c thu thì chuy n Thanh tra B nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i liên quan n nghi p v qu n lý qu Ngân sách Nhà nư c và sai ph m c a cán b Kho b c c p huy n, t nh thì chuy n th ng cho Kho b c c p ó gi i quy t l n u. N u còn khi u n i quy t nh gi i quy t l n u thì chuy n lên c p trên tr c ti p, gi i quy t khi u n i. N u khi u n i liên quan n Quy t nh gi i quy t c a T ng giám c Kho b c Nhà nư c Trung ương, liên quan n cán b lãnh o Kho b c Nhà nư c Trung ương thì chuy n cho thanh tra B nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i v công tác qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p, nh ng vi ph m c a cán b chuyên qu n thu c C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i Doanh nghi p nào thì chuy n th ng cho C c ó gi i quy t l n u. Các khi u n i Quy t nh gi i quy t c a C c trư ng do T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và Tài s n Nhà nư c t i Danh nghi p gi i quy t; khi u n i liên quan n Quy t nh gi i quy t c a T ng c c trư ng, liên quan n cán b lãnh o T ng c c thì do thanh tra b nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i liên quan n công tác qu n lý, c p phát, thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n, ho c cán b thu c quy n qu n lý c a C c u tư phát tri n nào thì chuy n cho C c ó gi i quy t l n u. N u khi u n i Quy t nh gi i quy t l n u c a các C c thì chuy n cho T ng c c gi i quy t. N u khi u n i Quy t nh c a T ng c c trư ng, liên quan n cán b lãnh o T ng c c u tư phát tri n thì chuy n cho thanh tra B nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i và ngh có liên quan n vi c tr n dân, n vi c th c hi n chính sách, ch hành chính s nghi p, s nghi p kinh t thì chuy n cho V Hành chính S nghi p nghiên c u trình B gi i quy t. N u còn khi u n i ti p thì chuy n thanh tra B nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i liên quan n vi c c p phát, s d ng, quy t toán kinh phí trong lĩnh v c an ninh, qu c phòng thì chuy n cho V 1 nghiên c u trình B vi c gi i quy t. - Khi u n i v qu n lý tài nguyên, công s n, tài s n t m thu, t m gi thu c trách nhi m c a B thì chuy n C c Công s n nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i v cơ ch chính sách tài chính Nhà nư c (vi mô và vĩ mô) chuy n cho V Chính sách Tài chính ho c các t ch c có ch c năng giúp B , nghiên c u trình B gi i quy t.
 7. - Khi u n i liên quan n ho t ng qu n lý Nhà nư c trong các lĩnh v c kinh doanh b o hi m, x s ki n thi t, công tác qu n lý tài chính các Ngân hàng và các t ch c tài chính thì chuy n cho V qu n lý Tài chính Ngân hàng và các t ch c Tài chính nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i liên quan n các ho t ng kinh doanh c a các Doanh nghi p, cán b c a các doanh nghi p thu c B (Công ty, T ng Công ty) thì chuy n cho T ng Giám c ho c Giám c các Doanh nghi p có thNm quy n gi i quy t. Trư ng h p các Giám c Công ty thu c T ng Công ty có quy t nh gi i quy t mà còn khi u n i thì chuy n cho T ng Giám c gi i quy t. N u khi u n i các Quy t nh gi i quy t c a T ng Giám c và Giám c (thu c B ), liên quan n cán b lãnh o T ng Công ty, Công ty thì chuy n cho Thanh tra B nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i liên quan n qu n lý tài chính vi n tr nhân o, vi n tr Chính ph thì chuy n Ban Qu n lý vi n tr Qu c t trình B gi i quy t. N u khi u n i liên quan n quy t nh gi i quy t c a Trư ng ban, liên quan n cán b lãnh o Ban thì chuy n cho Thanh tra B nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i, t cáo liên quan n ch k toán thì chuy n cho V Ch k toán nghiên c u trình B gi i quy t. - Khi u n i v công tác qu n lý c p phát, s d ng và thanh toán kinh phí hành chính s nghi p thu c Ngân sách t nh, thành ph thu c Trung ương thì do giám c S Tài chính V t giá T nh, thành ph xem xét, gi i quy t; N u khi u n i v các quy t nh gi i quy t c a Giám c S Tài chính v t giá ho c liên quan n cán b lãnh o S thì chuy n UBND t nh, thành ph thu c Trung ương gi i quy t. Các S Tài chính t nh, thành ph nh n ư c ơn khi u n i thu c thNm quy n c a B Tài chính thì chuy n v B Tài Chính gi i quy t. - ơn t cáo cán b , nhân viên thu c phân c p qu n lý c a t ch c nào thì th trư ng c p ó gi i quy t. T cáo liên quan n cán b lãnh o c p nào thì chuy n th trư ng c p trên tr c ti p gi i quy t. - T cáo sai ph m c a Lãnh o ơn v thu c và tr c thu c B ho c sai ph m nghiêm tr ng c a cán b trong cơ quan B thì giao Thanh tra B u m i cùng V t ch c cán b trình B bi n pháp xem xét x lý. ơn t cáo cán b Lãnh o S Tài chính mà các t ch c thu c B nh n ư c thì trình B chuy n v U ban nhân dân các t nh, thành ph xem xét gi i quy t. Ph n C: CH THÔNG TIN BÁO CÁO I. QUY NNH V CH S SÁCH THEO DÕI: Các ơn v thu c, tr c thu c B , các ơn v thu c t ch c ngành d c tr c thu c B t i a phương (như: C c, Chi c c thu ; Kho b c t nh, huy n; C c u tư phát tri n; C c qu n lý v n và tài s n doanh nghi p; Công ty B o hi m), các S Tài chính V t giá ph i m y các lo i s sách theo dõi ti p dân, ti p nh n và x lý ơn hàng ngày, theo m u và n i dung th ng nh t sau ây:
 8. 1.1. S ti p công dân n khi u n i (m u s 1). 1.2. S ti p công dân n t cáo (m u s 2). 1.3. S theo dõi ơn khi u n i thu c thNm quy n (m u s 3). 1.4. S theo dõi ơn t cáo thu c thNm quy n (m u s 4). 1.5. S theo dõi ơn khi u n i không thu c thNm quy n (m u s 5). 1.6. S theo dõi ơn t cáo không thu c thNm quy n (m u s 6). (N i dung các c t m c trong s có m u ính kèm). - Các ơn v m s ti p dân, s theo dõi ơn khi u t theo m u th ng nh t, m i trang theo dõi m t n i dung (khi u n i ho c t cáo) ã phân lo i theo t ng dòng trong h th ng báo bi u báo cáo. (Ví d : Trong "s theo dõi ơn khi u n i thu c thNm quy n", trang 1: "Khi u n i v thanh toán tài s n cho Nhà nư c mư n trong kháng chi n", trang 2: "Khi u n i v thu thu không úng chính sách", trang 3: "khi u n i v thu nhà t - thu ti n s d ng t". v.v...). Tuỳ theo n i dung ơn khi u t ti p nh n ư c m các trang theo dõi. N i dung nào không có thì không c n m trang ó, n i dung nào phát sinh nhi u thì ph i dành nhi u trang ghi. Khi vào s , n i dung ơn thu c trang nào thì ghi vào trang ó, cu i quý t ng h p s theo t ng n i dung ưa vào các dòng tương ng trong b n báo cáo. - Sau khi ti p nh n toàn b ơn khi u n i, t cáo ph i ư c ti n hành phân lo i, ghi chép y vào s theo dõi ơn thu c thNm quy n và không thu c thNm quy n, th ng kê và theo dõi k t qu gi i quy t. ơn thu c thNm quy n là nh ng dơn khi u n i, t cáo trong ph m vi ngành Tài chính và nh ng ơn liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành. ơn không thu c thNm quy n là nh ng ơn khi u t liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các ngành khác. II. QUY NNH V CH BÁO CÁO: 1. ơn v l p báo cáo: - Các Chi c c tr c thu c các C c, các Kho b c qu n huy n a phương hàng quý ph i l p báo cáo g i cho C c, Kho b c t nh v công tác ti p dân, ti p nh n và k t qu gi i quy t ơn khi u n i, t cáo c a ơn v mình. - Các C c a phương (C c thu , C c Doanh nghi p, C c u tư, Kho B c t nh), hàng quý ph i t ng h p tình hình khi u n i t cáo t i ơn v mình và c a các Chi c c tr c thu c báo cáo T ng C c, Kho b c Nhà nư c Trung ương v công tác ti p dân, ti p nh n và k t qu gi i quy t ơn khi u n i, t cáo c a a phương mình; Các Công ty B o hi m a phương thì báo cáo cho T ng Công ty B o hi m. - Các ơn v thu c B có phát sinh ơn khi u t , các T ng c c, Kho B c Nhà nư c Trung ương, T ng Công ty B o hi m, và các Doanh nghi p khác tr c thu c B , hàng quý ph i báo cáo g i cho B Tài Chính (qua Thanh tra B ) v công tác ti p dân, ti p
 9. nh n và k t qu gi i quy t ơn khi u n i, t cáo. S li u báo cáo ph i ư c t ng h p t i ơn v mình và các ơn v tr c thu c mình qu n lý. - Các S Tài chính V t giá t nh, thành ph hàng quý ph i l p báo cáo g i b Tài Chính (qua Thanh tra B ) ng th i g i Thanh tra Nhà nư c t nh, thành ph theo quy nh c a a phương v công tác ti p dân, ti p nh n và k t qu gi i quy t ơn khi u n i, t cáo t i ơn v mình. - Thanh tra B Tài chính hàng quý có trách nhi m: + T ng h p công tác ti p dân, ti p nh n và k t qu gi i quy t ơn khi u n i, t cáo t i ơn v mình, các ơn v thu c B , Các T ng c c, Kho B c Nhà nư c Trung ương, T ng Công ty B o hi m và các doanh nghi p khác tr c thu c B báo cáo B và Thanh tra Nhà nư c. + T ng h p công tác ti p dân, ti p nh n và k t qu gi i quy t ơn khi u n i, t cáo t i các S Tài Chính V t giá t nh, thành ph báo cáo B (không g i Thanh tra Nhà nư c). 2. N i dung báo cáo: T t c các ơn v khi l p báo cáo ph i t ng h p ư c y các n i dung quy nh trong h th ng báo bi u báo cáo nh kỳ công tác qu n lý Nhà nư c v khi u n i t cáo (theo m u ính kèm). C th là: + Bi u s 01: T ng h p k t qu ti p dân. + Bi u s 02: T ng h p k t qu ti p nh n ơn. + Bi u s 03: T ng h p k t qu x lý ơn khi u t . Các báo cáo nh kỳ g m: Báo cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm. 3. Yêu c u báo cáo: - Bi u s 01: Nêu ư c s lư t dân n khi u n i, t cáo; c a bao nhiêu v vi c; phân lo i n i dung khi u t theo các tiêu m c trong bi u; k t qu x lý c th t ng lo i ơn. - Bi u s 02: Nêu ư c t ng s ơn ti p nh n; c a bao nhiêu v vi c; trong ó Thanh tra chuy n n bao nhiêu ơn, nh n tr c ti p bao nhiêu ( khi t ng h p tránh s trùng l p v m t ơn nhưng tính nhi u l n); ơn thu c thNm quy n; ơn không thu c thNm quy n; phân lo i s lư ng ơn c a t ng n i dung khi u n i, t cáo theo các tiêu m c trong bi u. - Bi u s 03: Nêu k t qu x lý ơn theo t ng n i dung ơn ã phân lo i. Bao g m: +S ơn chuy n n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. +S ơn tr l i ương s .
 10. +S ơn lưu h sơ. + S ơn tr c ti p gi i quy t; qua tr c ti p gi i quy t thì bao nhiêu ơn khi u t úng, bao nhiêu ơn khi u t sai, bao nhiêu ơn khi u t có úng có sai, bao nhiêu ơn khi u t chưa bi t k t qu . +S ơn t n chuy n kỳ sau là bao nhiêu ơn. + Nh ng ơn kỳ này ang gi i quy t chưa bi t k t qu thì kỳ báo cáo sau ph i báo cáo k t qu c th qua gi i quy t th y ơn khi u t ó úng, sai như th nào. + Nh ng ơn t n ng chưa x lý kỳ trư c thì kỳ này ph i báo cáo k t qu x lý theo các n i dung nói trên. Ngoài các s li u ã t ng h p y vào các hàng và c t trong bi u báo cáo này, các ơn v ph i di n t báo cáo b ng l i văn, t ng h p nh ng ki n ngh , x lý qua gi i quy t ơn (như ã thu h i ư c bao nhiêu ti n cho Ngân sách, x lý k lu t cán b vi ph m như th nào, khôi ph c l i ích v t ch t, tinh th n cho ngư i khi u n i, t cáo úng s th t...). ánh giá nh ng m t làm ư c, chưa ư c, nh ng vư ng m c trong quá trình xét gi i quy t ơn khi u t ; nh ng ki n ngh , xu t v i T ng c c, B , Chính ph th c hi n t t công tác gi i quy t khi u n i, t cáo,.v.v. 4. Th i gian báo cáo. - Các Chi c c, Kho B c qu n, huy n a phương n p báo cáo cho C c, Kho b c t nh trư c ngày 5 c a tháng cu i quý. - Các C c, Kho b c t nh, các Doanh nghi p B o hi m a phương thu c B o Vi t n p báo cáo cho T ng C c, Kho b c Nhà nư c Trung ương, T ng Công ty B o hi m trư c ngày 10 c a tháng cu i quý. - Các T ng c c Kho b c Nhà nư c Trung ương, các C c, V thu c B , các Doanh nghi p tr c thu c B và các S Tài chính V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n p báo cáo cho Thanh tra B trư c ngày 15 c a tháng cu i quý. - Thanh tra B n p báo cáo B và Thanh tra Nhà nư c trư c ngày 20 c a tháng cu i quý. Ph n D: T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a các ơn v thu c và tr c thu c B , các S Tài chính V t giá. Th trư ng các ơn v thu c, tr c thu c B , ch u trách nhi m trư c B trư ng; giám c các S Tài chính V t giá, ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND t nh, thành ph , v th c hi n quy ch ti p dân, ti p nh n và gi i quy t ơn khi u n i, t cáo trong ơn v và toàn h th ng ơn v thu c mình ph trách.
 11. T i m i ơn v c p Chi c c, C c, T ng c c, các ơn v tr c thu c B , các S Tài chính t ch c b ph n cán b chuyên trách giúp Th trư ng ơn v th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ti p dân và gi i quy t khi u n i, t cáo. B ph n cán b ư c phân công làm công tác khi u t t i các ơn v nêu trên có nhi m v thư ng xuyên theo dõi, phân tích, t ng h p, l p báo cáo và g i báo cáo nh kỳ v công tác khi u t c a ơn v theo úng quy nh t i Quy ch này. 2. Trách nhi m c a Chánh Thanh tra B : Hư ng d n nghi p v và thư ng xuyên ki m tra ôn c vi c th c hi n Quy ch ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân t i cơ quan B , các ơn v thu c và tr c thu c B , các S Tài chính V t giá; ki n ngh các bi n pháp c n thi t trong công tác ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, xu t bi n pháp x lý hành chính các ơn v vi ph m công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh t i Quy ch này; ch u trách nhi m trư c B trư ng vi c theo dõi, ánh giá t ng h p báo cáo công tác ti p dân, ti p nh n và gi i quy t các khi u n i t cáo t i cơ quan B , các ơn v thu c và tr c thu c B , các S Tài Chính V t giá. Thanh tra B Tài chính H T H N G B Á O B I U NN H K Ỳ Q U N LÝ N H À N Ư C V K H I U N I, T C Á O T I C Á C Ơ N V N T R O N G N G À N H T À I C H ÍN H . (Ban hành kèm theo quy t nh s 1258/1998/Q -BTC ngày 19/8/1998 c a B Trư ng B Tài Chính) 1. Bi u s 01: T ng h p k t qu ti p công dân 2. Bi u s 02: T ng h p k t qu ti p nh n ơn khi u t . 3. Bi u s 03: T ng h p k t qu x lý ơn khi u t . Th c hi n t quý IV năm 1998. ơn v báo T NG H P K T QU TI P DÂN Bi u s : 01 cáo S : QUÝ....... NĂM ... T ng s Phân lo i theo thNm quy n STT Chi ti t S ơn S Trong ó Thu c Không v thNm thu c vi c quy n thNm quy n N i dung Thanh Nh n tra tr c
 12. chuy n ti p 1 2 3 4 5 6 7 8 1 T ng s lư t ngư i dân n khi u t 2 N i dung dân n khi u t a N i dung khi u n i: - Xin thanh toán tài s n cho Nhà nư c vay, mư n trong kháng chi n. - Xin tr l i vàng, b c, tư trang Nhà nư c thu gi trong c i t o tư s n. - Khi u n i v thanh toán c ph n, c phi u, công trái,tín phi u. - Khi u n i v vi c thu thu không úng chính sách. - Khi u n i v vi c thu gi hàng hoá v n chuy n trên ư ng. - Khi u n i v thu nhà t, ti n s d ng t. - Xin mi n thu , gi m thu . - Khi u n i v th i h n thanh toán u tư XDCB - Khi u n i v ơn giá thanh toán XDCB - Khi u n i v ch chương cho vay v n u tư XDCB, cho vay v n 120,
 13. 327... - Khi u n i v vi c c p phát kinh phí c a các v thu c B Tài chính. - Khi u n i v t và tài nguyên thu c s h u công. - Khi u n i v b i thư ng b o hi m. - Khi u n i v vi c n bù gi i to t ai, nhà c a không tho áng. - Khi u n i v thu phí, l phí huy ng óng góp c a dân. - Khi u n i v thanh toán b o hi m xã h i, b o hi m y t . - Khi u n i Quy t nh c a các cơ quan Nhà nư c không úng. - Khi u n i v b k lu t sai, b trù d p, sa th i sai. - Khi u n i v vi c b t tuy n d ng không úng. - Ki n ngh v ch tài chính, h i ch tài chính. - Khi u n i khác (ki n ngh , ph n ánh, h i ý ki n .v.v.) b T cáo cán b trong ngành Tài chính - T cáo Lãnh o
 14. các ơn v thu c ngành d c T ng c c thu (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các ơn v thu c ngành d c Kho b c Nhà nư c (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các ơn v thu c ngành d c T ng c c u tư (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các doanh nghi p B o hi m thu c B (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các ơn v thu c ngành d c T ng c c DN (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các ơn v khác thu c B Tài chính (t Phó phòng tr lên) - T cáo Lãnh o S Tài chính (t Phó phòng tr lên). - T cáo nhân viên thu c S Tài chính. - T cáo nhân viên các ơn v thu c ngành d c T ng c c Thu . - T cáo nhân viên các ơn v thu c ngành d c Kho b c Nhà nư c. - T cáo nhân viên các doanh nghi p B o hi m thu c B
 15. Tài chính. - T cáo nhân viên các ơn v thu c T ng c c Doanh nghi p. - T cáo nhân viên các ơn v thu c T ng c c u tư. - T cáo nhân viên các ơn v khác thu c B Tài chính. c T cáo sai ph m c a các ơn v ngoài ngành Tài chính. - T cáo hành vi tr n thu c a các ơn v . - T cáo Lãnh o ơn v tham ô, c ý làm trái ch chính sách c a Nhà nư c. - T cáo vi c quy t toán kh ng kh i lư ng xây d ng cơ b n. - T cáo vi c l p qu trái phép. - ngh làm rõ v n tài chính t i ơn v vì có bi u hi n sai ph m. - T cáo vi c l i d ng ch c quy n chi n o t t ai. - T cáo các n i dung khác. Ngư i l p bi u Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u)
 16. ƠN VN T NG H P K T QU TI P BI U S :02 BÁO CÁO NH N ƠN KHI U T S : QUÝ......NĂM.... STT Chi ti t T ng s Phân lo i theo thNm quy n S ơn S Trong ó Thu c Không v thNm thu c vi c quy n thNm quy n N i dung Thanh Nh n tra tr c chuy n ti p 1 2 3 4 5 6 7 8 I T ng s ơn ti p nh n. II Phân lo i n i dung ơn. a N i dung khi u n i: - Xin thanh toán tài s n cho Nhà nư c vay, mư n trong kháng chi n. - Xin tr l i vàng b c, tư trang Nhà nư c thu gi trong c i t o tư s n. - Khi u n i v thanh toán c ph n, c phi u,công trái tín phi u. - Khi u n i v vi c thu thu không úng chính sách - Khi u n i v vi c thu gi hàng hoá v n chuy n trên ư ng. - Khi u n i v thu
 17. nhà t, ti n s d ng t. - Xin mi n thu , gi m thu . - Khi u n i v th i h n thanh toán u tư XDCB. - Khi u n i v ơn giá thanh toán XDCB. - Khi u n i v ch chương cho vay v n u tư XDCB, cho vay v n 120, 327... - Khi u n i v vi c c p phát kinh phí c a các V thu c B Tài chính. - Khi u n i v t và tài nguyên thu c s h u công - Khi u n i v b i thư ng b o hi m. Khi u n i v vi c n bù gi i to t ai, nhà c a không tho áng. - Khi u n i v thu phí, l phí huy ng óng góp c a dân. - Khi u n i v thanh toán b o hi m xã h i, b o hi m y t . - Khi u n i Quy t nh c a các cơ quan Nhà nư c không úng. - Khi u n i v b k lu t sai, b trù d p, sa th i sai.
 18. - Khi u n i v vi c b t tuy n d ng không úng. - Ki n ngh v ch tài chính, h i ch tài chính, - Khi u n i khác (ki n ngh , ph n ánh, h i ý ki n v.v...) b T cáo cán b trong ngành Tài chính - T cáo Lãnh o các ơn v thu c ngành d c T ng c c thu (t Phó phòng tr lên) - T cáo Lãnh o các ơn v thu c ngành d c Kho b c Nhà nư c (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các ơn v thu c ngành d c T ng c c u tư (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các doanh nghi p B o hi m thu c B (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các ơn v thu c ngành d c T ng c c DN (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o các ơn v thu c B Tài chính (t Phó phòng tr lên). - T cáo Lãnh o S Tài Chính (t
 19. Phó phòng tr lên). - T cáo nhân viên thu c S Tài chính. - T cáo nhân viên các ơn v thu c ngành d c T ng c c Thu . - T cáo nhân viên các ơn v thu c ngành d c Kho b c Nhà nư c. - T cáo nhân viên các doanh nghi p B o hi m thu c B Tài chính. - T cáo nhân viên các ơn v thu c T ng c c Doanh nghi p. - T cáo nhân viên các ơn v thu c T ng c c u tư. - T cáo nhân viên các ơn v khác thu c B Tài Chính. c T cáo sai ph m c a các ơn v ngoài ngành Tài chính. - T cáo hành vi tr n thu c a các ơn v . - T cáo lanh o ơn v tham ô, c ý làm trái ch chính sách c a Nhà nư c. - T cáo vi c quy t toán kh ng kh i lư ng xây d ng cơ b n. - T cáo vi c l p
 20. qu trái phép. - ngh làm rõ v n tài chính t i ơn v vì có bi u hi n sai ph m. - T cáo vi c l i d ng ch c quy n chi n o t t ai. - T cáo các n i dung khác. Ngư i l p bi u Th trư ng ơn v (Ký tên và óng d u) ơn v báo T NG H P K T QU X LÝ Bi u m u 03 cáo ƠN KHI U T S : QUÝ..... NĂM Chuy n cho c p có Tr Lưu T n thNm quy n l i h chuy n STT ương sơ Tr c ti p gi i quy t kỳ sau s úng Sai Có ang úng gi i có quy t sai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I S li u d dang kỳ trư c chuy n sang. 1 K t qu nh ng ơn kỳ trư c ang gi i quy t (chi ti t theo n i dung phân lo i). - - -
Đồng bộ tài khoản