Quyết định số 126/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 126/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2003/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cát Lái - cụm II,thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 126/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P CÁT LÁI - C M II,THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i văn b n s 4140/UB-DA ngày 26 tháng 11 năm 2002 và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 402 BKH/VPT ngày 17 tháng 01 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p Cát Lái - c m II, thành ph H Chí Minh. Khu công nghi p Cát Lái - c m II ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh. i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Cát Lái - c m II, thành ph H Chí Minh v i các n i dung sau : 1. Tên d án : D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng k thu t Khu công nghi p Cát Lái - c m II, thành ph H Chí Minh. 2. Ch u tư : Công ty Qu n lý và phát tri n nhà qu n 2, có tr s chính t i 263 Nguy n Tuy n, phư ng Bình Trưng Tây, qu n 2, thành ph H Chí Minh. 3. M c tiêu d án : T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i ... và kinh doanh k t c u h t ng ã ư c t o ra trong Khu công nghi p.
  2. 4. a i m xây d ng : Xã Phương Th ch M L i, qu n 2, thành ph H Chí Minh. 5. Di n tích Khu công nghi p : 111,6 ha, trong ó giai o n I là 42,6 ha; giai o n II là 69 ha, s ư c chuNn xác l i khi làm th t c thuê t theo quy nh c a Lu t t ai. 6. T ng m c v n u tư giai o n II : 281,1 t ng Vi t Nam. 7. Ngu n v n : V n t có, v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Th i gian ho t ng : 50 năm k t ngày có quy t nh u tư. 9. Th i gian xây d ng : 7 năm k t khi có quy t nh cho thuê t. Trong quá trình u tư xây d ng, ch u tư ph i làm y m i th t c c n thi t theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. i u 3. Công ty Qu n lý và phát tri n nhà qu n 2 ư c hư ng các ưu ãi theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo quy nh hi n hành; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, b o m ho t ng có hi u qu cho Khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban Qu n lý các khu ch xu t và công nghi p thành ph H Chí Minh, Giám c Công ty Qu n lý và phát tri n nhà qu n 2 và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, PHÓ TH TƯ NG Xây d ng, Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - UBND thành ph H Chí Minh, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, - Ban Kinh t Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Ban QLCKCX và CN TP H Chí Minh, - Công ty Qu n lý và phát tri n nhà qu n 2, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, PC, NN, P2, TTTT&BC, - Lưu : CN (3b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản