Quyết định số 126/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 126/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2006/QĐ-TTg về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 126/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH CH M D T HI U L C QUY T NNH S 55/2001/Q -TTg NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B Công nghi p (Công văn s 2875/BCN-TDTP ngày 29 tháng 5 năm 2006); c a B trư ng B Thương m i (Công văn s 128/TM-ĐB ngày 23 tháng 5 năm 2006), QUY T NNH: i u 1: Ch m d t hi u l c Quy t nh s 55/2001/Q -TTg ngày 23 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n và m t s cơ ch chính sách h tr th c hi n Chi n lư c phát tri n ngành d t may Vi t Nam n năm 2010. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3: Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ch t ch Hi p h i D t may Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản