Quyết định số 126/2008/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định số 126/2008/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 126/2008/QĐ-BQP về việc công nhận xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trong Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 126/2008/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 126/2008/Q -BQP Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N X P H NG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T TRONG QUÂN I B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, ã s a i, b sung m t s i u ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 30/2004/N -CP ngày 16/01/2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Quy t nh s 181/2005/Q -TTg ngày 19/7/2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh v phân lo i, x p h ng các t ch c s nghi p, d ch v công l p; Th c hi n Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B trư ng B Y t hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t ; Theo ngh c a Ch nhi m T ng c c H u C n,, QUY T NNH: i u 1. Công nh n x p h ng I cho 7 b nh vi n trong Quân i, bao g m: 1. B nh vi n Trung ương Quân i 108/B Qu c phòng. 2. B nh vi n 103 – H c vi n Quân y – B Qu c phòng. 3. B nh vi n 175 – B Qu c phòng. 4. Vi n Y h c C truy n quân i - B Qu c phòng. 5. Vi n B ng Qu c gia Lê H u Trác – H c vi n Quân y - B Qu c phòng. 6. B nh vi n 17 – Quân khu 5. 7. B nh vi n 121 – Quân khu 9. i u 2. Công nh n x p h ng II cho 18 b nh vi n trong Quân i, bao g m: 1. B nh vi n 354 – T ng c c H u c n. 2. B nh vi n 105 – T ng c c H u c n.
  2. 3. B nh vi n 87 – T ng c c H u c n. 4. Vi n Y h c Hàng không – Quân ch ng Phòng không – Không quân. 5. Vi n Y h c H i quân – Quân ch ng H i quân. 6. B nh vi n 110 – Quân khu 1 7. B nh vi n 91 – Quân khu 1. 8. B nh vi n 109 – Quân khu 2. 9. B nh vi n 7 – Quân khu 3. 10. B nh vi n 5 – Quân khu 3. 11. B nh vi n 4 – Quân khu 4. 12. B nh vi n 268 – Quân khu 4. 13. B nh vi n 13 – Quân khu 5. 14. B nh vi n 7A – Quân khu 7. 15. B nh vi n 7B – Quân khu 7. 16. B nh vi n 120 – Quân khu 9. 17. B nh vi n 211 – Quân oàn 3. 18. B nh vi n 4 – Quân oàn 4. i u 3. Công nh n x p h ng III cho 05 b nh vi n trong Quân i, bao g m: 1. B nh vi n 6 – Quân khu 2. 2. B nh vi n 145 – Quân oàn 1. 3. B nh vi n 43 – Quân oàn 2. 4. B nh vi n 15 – Binh oàn 15. 5. B nh vi n 16 – Binh oàn 16. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Ch nhi m T ng c c H u c n, ch huy các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TƯ NG Nguy n Văn ư c
Đồng bộ tài khoản