Quyết định số 1261/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 1261/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc duyệt, ban hành đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt 02 tầng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1261/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 1261/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH V DUY T, BAN HÀNH ƠN GIÁ CHI PHÍ V N CHUY N KHÁCH CÔNG C NG B NG XE BUÝT 02 T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Quy t nh s 706/Q -UBND ngày 15 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph duy t nh m c tiêu hao nhiên li u trong v n doanh c a xe buýt 02 t ng; Xét ngh c a Liên S Tài chính và S Giao thông - Công chính (Công văn s 2459/LSTC-SGTCC ngày 11 tháng 3 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Duy t, ban hành ơn giá chi phí v n chuy n khách công c ng b ng xe buýt 02 t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh, áp d ng theo t ng th i i m c th như sau: Áp d ng t ngày 01 Áp d ng t tháng 12 Áp d ng t ngày Áp d ng t ngày tháng 10 năm 2006 Lo i ơn giá năm 2005 n h t 01 tháng 5 n h t 01 tháng 12 năm n h t tháng 11 năm tháng 4 năm 2006 tháng 9 năm 2006 2007 tr v sau 2007 ng/ca xe 1.162.158 1.183.279 1.299.052 1.453.779 ng/km 14.527 14.791 16.238 16.153 Chi ti t ơn giá chi phí ư c duy t nêu trong ph l c ính kèm theo Công văn s 2459/LSTC-SGTCC ngày 11 tháng 3 năm 2008 c a Liên S Tài chính và S Giao thông - Công chính.
  2. i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Tài chính, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph , Giám c Liên hi p H p tác xã v n t i thành ph và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản