Quyết định số 1264/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 1264/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án do ngành giao thông vận tải quản lý thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1264/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HUẾ ------- ----- Số: 1264/QĐ-UBND Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN DO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ THỰC HIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 753 /TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án do ngành giao thông vận tải quản lý thực hiện với những nội dung sau: 1. Điều chỉnh chủ đầu tư các dự án như sau (có biểu chi tiết kèm theo). 2. Chủ đầu tư cũ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc, sổ sách kế toán và các hồ sơ tài liệu liên quan dự án cho chủ đầu tư mới để tiếp nhận thực hiện quản lý dự án theo nhiệm vụ được giao. Thời gian hoàn thành bàn giao chậm nhất đến ngày 15 tháng 6 năm 2008. Công tác bàn giao chuyển tiếp không được làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và không gây thất thoát, lãng phí, sai phạm trong quá trình bàn giao.
  2. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung chủ đầu tư của các Quyết định phê duyệt dự án đã được ban hành trước đây. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều 3; - CT và các PCT UBND tỉnh; - VP: LĐ và CV: TH, GT; - Lưu VT, LT. Nguyễn Ngọc Thiện BIỂU ĐIỀU CHỈNH CHỦ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ THỰC HIỆN (Kèm Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh) STT Danh mục dự án Chủ đầu tư (cũ) Chủ đầu tư (mới) Ban QLDA các công trình Ban Đầu tư và Xây 1 Đường Bùi Thị Xuân giao thông dựng Giao thông Ban QLDA các công trình Ban Đầu tư và Xây 2 Cầu Thiềm giao thông dựng Giao thông Đường vào khu du lịch nước Ban QLDA các công trình Ban Đầu tư và Xây 3 khoáng Thanh Tân giao thông dựng Giao thông Đường Cư Chánh Hồ Thủy Ban QLDA các công trình Ban Đầu tư và Xây 4 Tiên giao thông dựng Giao thông Khu dân cư Xóm Hành mở Ban QLDA các công trình Ban Đầu tư và Xây 5 rộng giao thông dựng Giao thông Đường Thủy Dương - Thuận Ban QLDA các công trình Ban Đầu tư và Xây 6 An giao thông dựng Giao thông Ban Đầu tư và Xây 7 Khu tái định cư Thuỷ Dương Sở Giao thông vận tải dựng Giao thông Ban Đầu tư và Xây 8 Khu tái định cư Thuỷ Vân Sở Giao thông vận tải dựng Giao thông 9 Khu tái định cư Thuỷ Thanh Sở Giao thông vận tải Ban Đầu tư và Xây
  3. dựng Giao thông Ban Đầu tư và Xây 10 Khu tái định cư Phú Mỹ Sở Giao thông vận tải dựng Giao thông Đường Trần Phú - Nguyễn Ban QLDA các công trình Ban Đầu tư và Xây 11 Khoa Chiêm (Giai đoạn I) giao thông dựng Giao thông Ban Đầu tư và Xây 12 Đường Dương Văn An Sở Giao thông vận tải dựng Giao thông Nút giao Quốc lộ 49A - Tam Ban Đầu tư và Xây 13 Sở Giao thông vận tải Thai dựng Giao thông
Đồng bộ tài khoản