Quyết định số 1266/2006/QĐ-UBND-QNg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 1266/2006/QĐ-UBND-QNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1266/2006/QĐ-UBND-QNg về việc thành lập Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1266/2006/QĐ-UBND-QNg

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p- T do-H nh phúc ****** S : 1266/2006/Q -UBND- Qu ng Ngãi, ngày 29 tháng 05 năm 2006 QNG QUY T NNH V VI C THÀNH L P TR M KI M DNCH NG V T T M TH I TRÊN QU C L 1A THU C NA PH N XÃ BÌNH NGUYÊN, HUY N BÌNH SƠN, T NH QU NG NGÃI CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ch th s 16/2006/CT-TTg ngày 04/5/2006 c a Th tư ng Chính ph v bi n pháp c p bách phòng, ch ng b nh d ch l m m, long móng gia súc; Căn c Quy t nh s 1200/Q -UBND ngày 24/5/2006 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi v vi c công b d ch l m m long móng trâu, bò trên a bàn t nh Qu ng Ngãi; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 667/SNN-PTNT này 23/5/2006 và Giám c S N i v t i Công văn s 821/SNV ngày 26/5/2006, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Tr m Ki m d ch ng v t t m th i trên Qu c l 1A thu c a ph n xã Bình Nguyên, huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi (sau ây g i t t là Tr m Ki m d ch), g m các thành viên như sau: - i di n Chi c c Thú y t nh: 02 ngư i - i di n C nh sát giao thông t nh: 02 ngư i i u 2. Tr m Ki m d ch có nhi m v ki m tra t t c các xe ch ng v t ra, vào t nh, tiêu c kh trùng phương ti n v n chuy n ng v t, x lý các trư ng h p vi ph m theo qui nh c a Pháp l nh Thú y. i u 3. - Chi c c trư ng Chi c c Thú y t nh ch u trách nhi m tr c ti p ph trách, i u hành, ch o ho t ng c a Tr m Ki m d ch. - Kinh phí ho t ng cho Tr m Ki m d ch do ngân sách Nhà nư c c p t ngu n kinh phí phòng, ch ng d ch b nh l m m long móng gia súc. - Tr m Ki m d ch t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v .
  2. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : N i v , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Thương m i và Du l ch; Giám c Công an t nh, Ch t ch UBND huy n Bình Sơn, Chi c c trư ng Chi c c Thú y t nh và các thành viên có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Xuân Hu
Đồng bộ tài khoản