Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
6
download

Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 127/2008/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc --------- --------------- S : 127/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V TR C P KHÓ KHĂN I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ L C LƯ NG VŨ TRANG CÓ M C LƯƠNG TH P, I S NG KHÓ KHĂN. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 20/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i khoá XII, kỳ h p th 3 v m t s v n kinh t - xã h i năm 2008 trong tình hình m i; Căn c Ngh quy t s 17/2008/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2008 c a phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 7 năm 2008; Căn c Ngh quy t s 21 /2008/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2008 c a phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 8 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính và B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. 1. Th c hi n tr c p khó khăn v i m c 270.000 ng/ngư i, tr theo kỳ lương trong 3 tháng (tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2008), k t ngày 01 tháng 10 năm 2008 i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i hư ng lương thu c l c lư ng vũ trang có m c lương th p, i s ng khó khăn. 2. i tư ng có m c lương th p, i s ng khó khăn ư c hư ng tr c p khó khăn t i kho n 1 i u này là nh ng ngư i có h s lương (lương ch c v ho c lương theo ng ch, b c hi n hư ng) t 3,00 tr xu ng, g m: a) Cán b , công ch c (bao g m c công ch c d b ) thu c biên ch hư ng lương t ngân sách nhà nư c làm vi c trong các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương; t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; b) Viên ch c thu c biên ch hư ng lương t ngân sách nhà nư c và các ngu n thu s nghi p theo quy nh c a pháp lu t làm vi c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i;
  2. c) Cán b , công ch c, viên ch c thu c biên ch nhà nư c và hư ng lương theo b ng lương do Nhà nư c quy nh ư c c p có thNm quy n c n làm vi c t i các h i, các t ch c phi Chính ph , các d án và các cơ quan, t ch c qu c t t t i Vi t Nam; d) Cán b chuyên trách và công ch c xã, phư ng, th tr n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 2 Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; ) Giáo viên m m non trong biên ch và giáo viên m m non h p ng quy nh t i Quy t nh s 161/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ; e) Cán b y t xã, phư ng, th tr n hư ng lương theo Quy t nh s 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quy t nh s 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ; g) Các i tư ng ký k t h p ng lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 c a Chính ph v th c hi n ch h p ng m t s lo i công vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p, ã ư c x p lương theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang, ang làm vi c trong các cơ quan, ơn v s nghi p c a Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; h) Ngư i làm công tác cơ y u trong t ch c cơ y u; i) Quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c hư ng lương t ngân sách nhà nư c thu c Quân i nhân dân Vi t Nam; k) H sĩ quan, công nhân, nhân viên công an hư ng lương t ngân sách nhà nư c thu c Công an nhân dân Vi t Nam. i u 2. 1 Tr c p khó khăn ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng tính óng, hư ng b o hi m xã h i và b o hi m y t . 2. Ngu n kinh phí th c hi n tr c p khó khăn i v i các i tư ng quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ư c b o m t ngân sách nhà nư c và ngu n thu h p pháp c a cơ quan, ơn v . i u 3. B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n ngu n kinh phí và thanh, quy t toán kho n tr c p khó khăn t i Quy t nh này; b sung kinh phí th c hi n tr c p khó khăn cho các B , cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  3. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).Hà 295
Đồng bộ tài khoản