Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Soạn thảo Quy hoạch tượng đài danh nhân quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 1271/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN CH O, BAN SO N TH O QUY HO CH TƯ NG ÀI DANH NHÂN QU C GIA N NĂM 2020. B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy t nh s 35/2008/Q -BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm; Căn c Quy t nh s 2387/Q -BVHTTDL ngày 28 tháng 05 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch v vi c xây d ng Quy ho ch tư ng ài danh nhân qu c gia n năm 2020; Xét ngh c a C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o và Ban So n th o Quy ho ch tư ng ài danh nhân qu c gia n năm 2020 g m các ông, bà có tên dư i ây: Ban Ch o: 1. Ông Hoàng Tu n Anh, B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch, Trư ng ban; 2. Ông Lê Ti n Th , Th trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch, Phó trư ng ban thư ng tr c; 3. Ông Hoàng c Toàn, C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, y viên thư ng tr c; 4. Ông H Vi t Hà, V trư ng V K ho ch, Tài chính, y viên; 5. Ông Lê Anh Tuy n, V trư ng V Pháp ch , y viên; 6. Ông Nguy n Th Hùng, phó C c trư ng C c Di s n, y viên; 7. Ông Dương Trung Qu c, T ng thư ký H i Khoa h c l ch s Vi t Nam, y viên,
  2. 8 . Ông Lưu Tr n Tiêu, Chuyên gia cao c p B Văn hoá, Th thao và Du l ch, y viên. Ban So n th o: 1 . Ông Hoàng c Toàn, C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, Trư ng ban; 2. Ông Nguy n Phú Cư ng, Phó C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, Phó trư ng ban; 3. Ông Hoàng Minh Thái, Phó V trư ng V Pháp ch , Thành viên; 4. Ông Nguy n Anh Tu n, Chuyên viên V Pháp ch , Thành viên; 6. Ông Ph m Qu c Khanh, Chuyên viên V Qu n lý ki n trúc quy ho ch - B Xây d ng, Thành viên; 7. Ông Lưu Danh Thanh, Trư ng ngành iêu kh c, H i M thu t Vi t Nam, Thành viên; T Thư ký: 1. Ông Nguy n Nguyên Hà, Chuyên viên C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, Thành viên 2. Bà Nguy n Th Loan, K toán trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, Thành viên. i u 2. Ban Ch o có nhi m v ch o Ban So n th o xây d ng n i dung Quy ho ch tư ng ài danh nhân qu c gia n năm 2020 trình Chính ph phê duy t; Ban So n th o có nhi m v xây d ng cương t ng quát, cương chi ti t, n i dung Quy ho ch theo s ch o c a c p có thNm quy n. Báo cáo k t qu cho Trư ng Ban Ch o trình Chính ph phê duy t Quy ho ch. i u 3. Kinh phí cho ho t ng c a Ban Ch o, Ban So n th o l y t kinh phí ho t ng i u tra kh o sát không thư ng xuyên c a C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch, Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./
Đồng bộ tài khoản