Quyết định số 1273/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
105
lượt xem
5
download

Quyết định số 1273/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1273/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1273/Q -UBND Tp. H Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N BÁO CÁO VIÊN PHÁP LU T THÀNH PH H CHÍ MINH CH TNCH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 210/1999/Q -BTP ngày 09 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Tư pháp v ban hành Quy ch Báo cáo viên pháp lu t; Xét ngh c a S Tư pháp - Cơ quan Thư ng tr c H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph t i T trình s 662/STP-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Nay công nh n 90 Báo cáo viên pháp lu t thành ph H Chí Minh, g m các Ông, Bà có tên trong danh sách ính kèm theo Quy t nh này. Báo cáo viên pháp lu t thành ph ư c U ban nhân dân thành ph H Chí Minh c p "Th Báo cáo viên pháp lu t". Nhi m v , quy n h n và ph m vi ho t ng c a Báo cáo viên pháp lu t thành ph ư c th c hi n theo Quy ch Báo cáo viên pháp lu t ban hành kèm theo Quy t nh s 210/1999/Q -BTP ngày 09 tháng 7 năm 1 999 c a B trư ng B Tư pháp. i u 2. Th trư ng các S - ngành, oàn th thành ph có trách nhi m t o m i i u ki n thu n l i, b trí th i gian h p lý Báo cáo viên pháp lu t c a thành ph ho t ng có hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1801/Q - UB ngày 13 tháng 5 năm 2003 c a U ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph , H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t thành ph ; Th trư ng các S - ngành, oàn th thành ph và các Ông, Bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LU T THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1273/Q -UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph ) STT H và tên Ch c v , ơn v công tác 1 Ông: Tr n Lương Anh Trung tá, cán b Phòng Chính tr - S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy 2 Bà: Lê nh Lan Anh Chuyên viên - Phòng B tr Tư pháp - S Tư pháp 3 Bà: Nguy n Th ánh Trư ng phòng ch ; chính sách, B o hi m xã h i thành ph 4 Bà: Tr nh Th Bích Trư ng phòng H t ch - Qu c t ch - Lý l ch tư pháp, S Tư pháp 5 Ông: Nguy n M nh Trư ng khoa Nhà nư c - Pháp lu t - Trư ng Cán b Bình thành ph . 6 Ông: Lê Quân Bình Phó Phòng nghi p v , H i quan thành ph 7 Ông: Vũ Văn Bôn Thư ng tá, Phó phòng Hư ng d n, ch o v phòng cháy, S c nh sát Phòng cháy và Ch a cháy 8 Ông: Nguy n Duy Lu t sư, oàn Lu t sư thành ph ; Cân 9 Ông: H Trung Chánh Lu t sư, oàn Lu t sư thành ph ; 10 Ông: Nguy n ình Chi c c trư ng, C c ki m lâm thành ph ; Cương 11 Bà Nguy n Th Dân Trư ng Phòng Lao ng - Ti n lương - Ti n công, S Lao ng - Thương binh và Xã h i 12 Bà: Nguy n Th Kim Gi ng viên khoa Nhà nư c - Pháp lu t, Trư ng Cán Dung b thành ph ; 13 Bà: Nguy n Th Kim Chánh Thanh tra, S Du l ch; Dung 14 Ông: Nguy n Trung Gi ng viên Trư ng Quân s , Quân khu 7;
  3. Dũng 15 Ông: Huỳnh T n Chánh Thanh tra, S Lao ng - Thương binh và Xã Dũng h i 16 Ông: Phan Hùng Dũng Phó Phòng Pháp ch - Công an thành ph ; 17 Ông: Lê i Dương i phó i 1, Phòng Pháp ch - Công an thành ph ; 18 Ông: Hoàng Duy i phó i 3, Phòng Pháp ch - Công an thành ph ; Dương 19 Ông: Tr n Anh Dũng Chuyên viên, Trung tâm tr giúp pháp lý, S Tư pháp 20 Ông: Huỳnh T n t Phó Phòng H t ch - Lý l ch tư pháp - Qu c t ch, S Tư pháp; 21 Bà: Nguy n Th Phó Chánh Thanh tra, S Xây d ng; Hoàng i p 22 Ông: Võ Văn i Giám c Trung tâm Tư v n pháp lu t, Liên oàn lao ng Thành ph 23 Ông: ào Minh c Trư ng Phòng S h u trí tu , S Khoa h c và Công ngh ; 24 Ông: Nguy n Minh Thư ng tá, cán b phòng tham mưu, S C nh sát c Phòng cháy và Ch a cháy 25 Bà: Lê Th Hà Phó Phòng Tuyên truy n, S Tư pháp; 26 Ông: Phan Văn Hi u Trung tá, Cán b Phòng tham mưu S C nh sát S C nh sát Phòng cháy và Ch a cháy 27 Ông: Tr n c Huy n Thư ng tá, Phó phòng tham mưu S c nh sát S C nh sát phòng cháy Ch a cháy 28 Ông: Ph m Văn H i Phó Ch t ch, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph ; 29 Ông: Huỳnh Ng c H i Trư ng ban Tuyên hu n, Phòng Chính tr - B Ch huy Quân s Thành ph 30 Bà: Lý Th Như Hòa Trư ng khoa Qu n lý Hành chính, Trư ng Cán b thành ph ; 31 Bà: Ph m Th H ng Phó Khoa Nhà nư c - Pháp lu t, Trư ng Cán b thành ph ; 32 Ông: Nguy n Văn Trư ng Ban Tuyên truy n, H i Lu t gia Thành ph ; H u 33 Ông: Ph m Văn H Chánh Thanh tra, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 34 Ông: Phan H i H Chuyên viên Chương trình 300, ban t ch c thành u thành ph H Chí Minh 35 Ông: Nguy n Thanh i phó i i u tra 2, Phòng An ninh i u tra Công Hi u an thành ph ;
  4. 36 Ông: Nguy n Trung Trư ng phòng nh n và x lý ơn, Văn phòng ti p Hi u công dân thành ph 37 Ông: Phi Hùng Phó Giám c, S Xây d ng Thành ph 38 Ông: Vũ Thái Hùng Chuyên viên Phòng H t ch S Tư pháp 39 Ông: Nguy n Th Thanh tra viên, Thanh tra Thành ph Hùng 40 Ông: Nguy n Văn Chuyên viên Phòng B tr Tư pháp, S Tư pháp Hưng 41 Bà: Ung Th Xuân Trư ng Phòng Văn b n, S Tư pháp; Hương 42 Ông: Võ ăng Khoa Thi u tá, Phòng C nh sát Giao thông ư ng b - Công an thành ph 43 Ông: Phan ình Trư ng Phòng Th ng kê t i ph m, Vi n ki m sát Khánh nhân dân Thành ph 44 Ông: Huỳnh Thanh Trư ng phòng Chính sách có công, S Lao ng - Khi t Thương binh và Xã h i; 45 Bà: Lê Th Thanh Lan Lu t sư oàn Lu t sư thành ph ; 46 Bà: Lê Th Xuân Lang Chánh Thanh tra, U ban Dân s - Gia ình và Tr em thành ph ; 47 Bà: Hoàng Th L i Phó Ban Biên t p chương trình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph ; 48 Bà: Tr n Th Thanh Phó Chánh Thanh tra, S Y t ; Loan 49 Ông: Hoàng c Phó Chánh Thanh tra thư ng tr c, Thanh Tra thành Long ph ; 50 Ông: Tr n Minh Luân Quy n Chánh Thanh tra S Th d c - Th thao; 51 Ông: Nguy n Tri u Phó Trư ng Phòng Văn b n, S Tư pháp; Lưu 52 Bà: Nguy n Th Kim Phó Trư ng Phòng Văn b n, S Tư pháp; Liên 53 Bà: Nguy n Th Phó Chánh Văn phòng, Ban Ch o Xóa ói gi m Thanh Mai nghèo, vi c làm; S Lao ng - Thương binh và Xã h i; 54 Ông: Phan ình Minh i phó i 2, Phòng Pháp ch , Công an thành ph ; 55 Ông: Th Minh Phó Chánh Thanh tra, S Lao ng - Thương binh và Xã h i; 56 Bà: Trương Lê M Phó Trư ng phòng Lao ng - Ti n lương - Ti n Ng c công; S Lao ng - Thương binh và Xã h i; 57 Bà: Lê Th Thanh Nhã Trư ng Phòng Truy n thông, U ban Dân s - Gia
  5. ình và Tr em Thành ph 58 Ông: Trân Văn Nh n Trư ng phòng Phong trào - Công an thành ph ; 59 Ông: Nguy n Văn Phó Trư ng khoa Qu n lý Hành chính - Trư ng Cán Nh t b thành ph ; 60 Ông: Tr n Văn Phư c Lu t sư oàn Lu t sư thành ph ; 61 Bà: Huỳnh Thúy Thư ng uý - Phòng C nh sát Giao thông ư ng b - Phư ng Công an thành ph 62 Ông : Nguy n Ki n Phó Chánh thanh tra thành ph ; Qu c 63 Ông: ng Minh S Phó Ch t ch Công oàn S Lao ng - Thương binh và Xã h i; 64 Ông: Cao Tung Sơn Phó Trư ng Phòng Qu n lý Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng; 65 Ông: Cao Văn Sang Giám c B o hi m xã h i thành ph 66 Ông: Bùi M nh Sơn Chuyên viên Phòng Tuyên truy n, h tr C c Thu thành ph . 67 Ông: ăng Tăng Phó Phòng Tuyên truy n, h tr C c Thu thành ph . 68 Ông: Qu c Tu n Chuyên viên Phòng Tuyên truy n, h tr C c Thu thành ph 69 Ông: Nguy n Qu c Phó Trư ng Phòng H t ch - Lý l ch tư pháp - Qu c Th ng t ch, S Tư pháp; 70 Ông: H Xuân Th ng Chuyên viên S K ho ch và u tư; 71 Ông: inh Văn Th o Lu t sư oàn Lu t sư thành ph ; 72 Bà: ào Th Hoài Trư ng Ban Tuyên giáo H i Liên hi p Ph n thành Thanh ph ; 73 Ông: oàn Thành Phó Giám c Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trư ng và ăng ký nhà t, S Tài nguyên và Môi trư ng; 74 Ông: Nguy n M nh Quy n Trư ng phòng Pháp ch , Công an thành ph Tư ng 75 Ông: Dương Quang Trư ng Phòng Tuyên truy n, S Tư pháp; Th 76 Bà: Lâm Quỳnh Thơ Phó phòng B tr tư pháp, S Tư pháp; 77 Ông: Trương Văn Phó Chánh Văn phòng, Công an thành ph : Thu n 78 Ông: Lê ình Thu t Phó chi c c trư ng, H i quan sân bay Tân Sơn Nh t; 79 Bà: Trương Thùy Phó Giám c S Khoa h c và Công ngh . Trang
  6. 80 Ông: Huỳnh Trung Chuyên viên Phòng B tr tư pháp, S Tư pháp; Tr c 81 Ông: Nguy n Tu n Phó Văn phòng, S Tài chính; 82 Ông: B Xuân Tu n Chuyên viên B tr Tư pháp, S Tư pháp 83 Bà: Phan Th Bình Trư ng Phòng B tr Tư pháp, S Tư pháp Thu n 84 Bà: Lê Thúy Lan Th o Phó Chánh văn phòng, U ban phòng ch ng HIV/AIDS 85 Ông: Nguy n Văn Trư ng ban b o v an ninh, Phòng chính tr - B ch Thanh huy quân s Thành Ph 86 Ông: Phan ăng Nhà báo, Báo pháp lu t thành ph Thanh 87 Ông: T Quang Vi t Trư ng Ban Dân ch - Pháp lu t, U ban M t tr n T qu c; 88 Ông: Huỳnh Tr ng Chuyên viên Phòng Ki m tra văn b n, S Tư pháp; Vinh 89 Ông: Nguy n Qu c Phó Chánh Thanh tra S Lao ng - Thương binh và Vi t Xã h i; 90 Ông: Nguy n Văn Vũ Chánh Thanh tra S Tư pháp; U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản