Quyết định số 128/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 128/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy trình thụ lý và giải quyết hồ sơ di dời của doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 128/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V BAN HÀNH QUY TRÌNH TH LÝ VÀ GI I QUY T H SƠ DI D I C A DOANH NGHI P Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12/12/2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 22/2002/NQ-H ngày 29/6/2002 c a H i ng nhân dân v án di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các Khu công nghi p và vùng ph c n ; Căn c Quy t nh s 80/2002/Q -UB ngày 08/7/2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t án th c hi n chương trình di d i c a các cơ s s n xu t gây ô nhi m vào các khu công nghi p và vùng ph c n ; Xét t trình s 808/TT-BC ngày 06/11/2002 c a Ban Ch o công tác di d i s 702/SCN-QL N ngày 27/9/2002 v vi c ban hành quy trình ti p nh n và gi i quy t h sơ di d i c a các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành quy trình th lý và gi i quy t h sơ di d i c a doanh nghi p s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph . i u 2. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ban Ch o công tác di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 2 - TT H ND/TP, TT UBND/TP KT. CH TNCH - VPH .UB : PVP/ T, NC, KT PHÓ CH TNCH - T CNN, VX, T, TM, DA,PC - Lưu (CNN-Hg) Mai Qu c Bình
  2. QUY TRÌNH TH LÝ VÀ GI I QUY T H SƠ DI D I (Ban hành kèm theo quy t nh s : 128 /2002/Q -UB ngày 12 tháng 11 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ). 1. Doanh nghi p l p d án u tư di d i (ho c k ho ch di d i) g i v Thư ng tr c Ban ch o công tác di d i : Thư ng tr c Ban ch o có nhi m v hư ng d n doanh nghi p hoàn ch nh n i dung c a d án (ho c k ho ch) di d i ; b sung danh m c và s lư ng h sơ theo úng quy nh. 2. Thư ng tr c Ban ch o xem xét, phân lo i và chuy n h sơ cho các nhóm công tác x lý : - Sau khi nh n y h sơ di d i c a doanh nghi p, Thư ng tr c Ban ch os chuy n h sơ n các Nhóm trư ng (m i Nhóm trư ng m t b ). - Các Nhóm trư ng xem xét h sơ và phân công cho các thành viên trong nhóm thNm nh, cho ý ki n. + Nhóm trư ng phê chuy n vào m u phi u chuy n và fax v cho Thư ng tr c Ban ch o. + Căn c vào phi u chuy n c a các Nhóm trư ng, Thư ng tr c Ban ch os chuy n h sơ n cho các thành viên có liên quan. - Thành viên c a các nhóm s thNm nh h sơ theo ch c năng và chuyên môn c a mình. Sau khi thNm nh xong, m i thành viên u ph i có ý ki n b ng văn b n g i v cho Nhóm trư ng. - Nhóm trư ng t ng h p các ý ki n c a nhóm mình và báo cáo k t qu thNm nh trình v Thư ng tr c Ban ch o. Nhi m v c th c a t ng nhóm : - Nhóm i u tra cơ b n : ThNm nh các n i dung + Nguyên nhân và m c ô nhi m, + Kh năng kh c ph c t i ch hay ph i di d i (toàn b hay m t ph n), + Gi i pháp x lý ô nhi m t i ch (n u có),
  3. + ý ki n v công ngh , thi t b s u tư ph c v cho nhu c u di d i k t h p hi n i hoá s n xu t. - Nhóm quy ho ch : thNm nh v a i m xây d ng d án u tư : + Xem xét a i m di d i n c a doanh nghi p có phù h p v i quy ho ch chung c a thành ph hay không. + Trong trư ng h p doanh nghi p ngh x lý t i ch thì có ý ki n v quy ho ch trong tương lai c a khu v c ó. - Nhóm chính sách tài chính : ThNm nh v chính sách h tr tài chính + Ưu ãi v thu thu nh p + H tr lãi vay. 3. Thư ng tr c Ban ch o t ng h p ý ki n c a các nhóm và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t : Có hai trư ng h p : * Trư ng h p 1 : T t c các nhóm ng ý v các yêu c u h tr c a doanh nghi p. Căn c báo cáo k t qu thNm nh c a các nhóm, Thư ng tr c Ban ch o t ng h p ý ki n và làm văn b n trình y ban nhân dân thành ph phê duy t cho doanh nghi p ư c hư ng chính sách h tr di d i. * Trư ng h p 2 : Có ý ki n không ng ý v các yêu c u h tr c a doanh nghi p. - Thư ng tr c Ban ch o t ch c h p v i các Nhóm trư ng th ng nh t hình th c, m c h tr . - Theo ý ki n th ng nh t t i cu c h p, Thư ng tr c Ban ch o làm văn b n trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. 4. y ban nhân dân thành ph ra quy t nh di d i và ch o tri n khai th c hi n : - Thư ng tr c Ban ch o nh n quy t nh phê duy t c a y ban nhân dân thành ph và chuy n cho doanh nghi p th c hi n. Ghi chú : H sơ c a Thư ng tr c Ban ch o trình y ban nhân dân thành ph g m : - T trình c a Thư ng tr c Ban ch o - K t qu thNm nh c a các Nhóm công tác
  4. - Biên b n cu c h p th ng nh t ý ki n c a Ban ch o (n u có) - B n d th o “Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư di d i”./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản