Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng quy định của pháp luật và nội dung đã được phê duyệt. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa công ty nhà nước; đối với công ty không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện. Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ: 1. Duy trì là công ty nhà nước: - Công ty Xổ số kiến thiết Thanh Hóa. - Công ty Thủy nông Sông Chu. - Công ty Thủy nông Nam Sông Mã. - Công ty Thủy nông Bắc Sông Mã. - Công ty Môi trường và Công trình đô thị. - Nhà xuất bản Thanh Hóa. - Công ty Quản lý đường sông Thanh Hóa. - Công ty Quản lý đường bộ 1 Thanh Hóa. - Công ty Quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa. 2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: - Nhà In báo Thanh Hóa. - Công ty Cấp thoát nước Thanh Hóa. - Công ty Thương mại đầu tư và Phát triển miền núi.
  3. - Cảng Thanh Hóa. - Công ty Sách thiết bị trường học. II. THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA: - Công ty Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia. - Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh Hóa. - Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng. - Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản. - Công ty Điện cơ Thanh Hóa. - Công ty Dịch vụ thương mại. III. CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.
Đồng bộ tài khoản