Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 128/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L V T CH C VÀ HO T NG C A QU B O V VÀ PHÁT TRI N R NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v Qu b o v và phát tri n r ng; Căn c Quy t nh s 114/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Qu B o v và phát tri n r ng Vi t Nam; Theo ngh c a C c trư ng C c Lâm nghi p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l v t ch c và ho t ng c a Qu b o v và phát tri n r ng Vi t Nam ư c thành l p theo Quy t nh s 114/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c Lâm nghi p, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c B , Qu b o v và phát tri n r ng Vi t Nam và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG H a c Nh I UL V T CH C VÀ HO T NG C A QU B O V VÀ PHÁT TRI N R NG VI T NAM (ban hành kèm theo Quy t nh s 128/2008/Q -BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. QUY NNH CHUNG
  2. i u 1. Ph m vi i u ch nh i u l này quy nh v t ch c b máy và ho t ng c a Qu B o v và phát tri n r ng Vi t Nam ư c thành l p và t ch c ho t ng theo Quy t nh s 114/2008/Q -BNN ngày 28 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i t t là Quy t nh 114/2008/Q -BNN). i u 2. a v pháp lý c a Qu a v pháp lý c a Qu ư c quy nh t i i u 2 Quy t nh s 114/2008/Q -BNN. i u 3. M c ích thành l p và nguyên t c ho t ng c a Qu 1. M c ích thành l p Qu a) Huy ng các ngu n l c c a xã h i b o v và phát tri n r ng, góp ph n th c hi n ch trương xã h i hóa ngh r ng; b) Nâng cao nh n th c và trách nhi m i v i công tác b o v và phát tri n r ng c a nh ng ngư i ư c hư ng l i t r ng ho c có các ho t ng nh hư ng tr c ti p n r ng; c) Nâng cao năng l c và hi u qu qu n lý, s d ng và b o v r ng cho các ch r ng, góp ph n th c hi n chi n lư c phát tri n lâm nghi p. 2. Nguyên t c ho t ng c a Qu a) Qu ho t ng không vì m c ích l i nhu n, nhưng ph i b o toàn v n nhà nư c c p ban u; b) Qu h tr cho các chương trình, d án ho c các ho t ng phi d án mà ngân sách nhà nư c chưa u tư ho c chưa áp ng yêu c u u tư; c) Ph i m b o công khai, minh b ch, hi u qu , s d ng úng m c ích và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nhi m v và quy n h n Nhi m v và quy n h n c a Qu ư c quy nh t i i u 3 Quy t nh 114/2008/Q -BNN. Chương 2. T CH C B MÁY QU N LÝ C A QU i u 5. T ch c và ho t ng c a H i ng qu n lý Qu 1. T ch c H i ng qu n lý Qu ư c quy nh t i i m a kho n 1 i u 4 Quy t nh 114/2008/Q - BNN. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m y viên H i ng qu n lý Qu theo ngh c a V T ch c cán b . 3. y viên H i ng qu n lý Qu b mi n nhi m trong nh ng trư ng h p sau: a) B Tòa án k t án b ng các quy t nh có hi u l c pháp lu t; b) B m t năng l c hành vi dân s ho c b tư c b năng l c hành vi dân s ;
  3. c) Không trung th c trong báo cáo, th c thi nhi m v , quy n h n ho c l i d ng ch c v , quy n h n thu l i cho cá nhân ho c cho ngư i khác; d) Khi có quy t nh x lý k lu t n m c cách ch c tr lên c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. y viên H i ng qu n lý Qu ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a) Xin t ch c; b) Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác; c) Không s c kh e m nh n công vi c. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý Qu 1. T ch c nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu v n ngân sách và các ngu n v n khác do Nhà nư c giao cho Qu . 2. ư c s d ng con d u c a Qu trong vi c th c hi n nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n lý qu theo quy nh t i i u l này. 3. Ban hành các lo i Quy ch ph c v cho ho t ng c a Qu . 4. ngh B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh b nhi m, mi n nhi m các thành viên c a Ban ki m soát theo ngh c a Trư ng Ban ki m soát. 5. Trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh phân c p, i u ch nh phân c p c a H i ng qu n lý Qu v i Giám c Qu trong vi c quy t nh h tr u tư. 6. Phê duy t k ho ch và thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a Qu . 7. H i ng qu n lý Qu ch u trách nhi m t p th v ho t ng c a H i ng, các y viên H i ng qu n lý Qu ch u trách nhi m cá nhân v ph n vi c ư c phân công trư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t. 8. Trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s a i, b sung i u l v t ch c và ho t ng c a Qu . 9. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n và trách nhi m khác theo y quy n c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nhưng không ư c trái v i quy nh c a Ngh nh s 05/2008/N -CP. i u 7. Nhi m v và quy n h n c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu 1. Thay m t H i ng qu n lý Qu , cùng Giám c Qu ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Qu . 2. T ch c th c hi n các nhi m v c a H i ng Qu n lý Qu theo quy nh t i i u này. 3. Thay m t H i ng qu n lý Qu ký các văn b n thu c thNm quy n c a H i ng qu n lý Qu . 4. T ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu ; có quy n h y b các quy t nh c a Giám c Qu trái v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu .
  4. 5. Ch t ch H i ng qu n lý ư c y quy n cho Phó Ch t ch H i ng qu n lý ho c cho y viên H i ng qu n lý Qu th c hi n m t s nhi m v thu c thNm quy n. Ngư i ư c y quy n ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng qu n lý Qu và trư c pháp lu t v các công vi c ư c y quy n. 6. Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và y quy n c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nhưng không trái v i quy nh c a Ngh nh 05/2008/N -CP. i u 8. Ch làm vi c c a H i ng qu n lý Qu 1. H i ng qu n lý Qu làm vi c theo ch t p th , h p thư ng kỳ t i thi u 3 tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a H i ng qu n lý Qu (ho c h p b t thư ng trong trư ng h p c n thi t). 2. Các cu c h p c a H i ng qu n lý Qu ch có hi u l c khi có ít nh t 2/3 s y viên c a H i ng tham d . Cu c h p do Ch t ch H i ng qu n lý Qu ho c m t y viên khác ư c Ch t ch y quy n trong trư ng h p Ch t ch v ng m t làm Ch t a. Trong trư ng h p c p bách, vi c xin ý ki n các y viên H i ng qu n lý Qu có th ư c th c hi n b ng văn b n. 3. Tài li u h p ph i ư c chuNn b và g i t i các y viên H i ng qu n lý t i thi u 3 ngày làm vi c trư c ngày h p. N i dung cu c h p ph i ư c ghi chép y vào biên b n h p. 4. H i ng qu n lý Qu quy t nh các v n theo nguyên t c a s . Các quy t nh c a H i ng qu n lý Qu có hi u l c khi có ít nh t 50% tr lên t ng s y viên trong H i ng bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u bi u quy t ngang nhau thì ý ki n theo phi u c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu là quy t nh cu i cùng. y viên c a H i ng qu n lý có quy n b o lưu ý ki n c a mình và báo cáo lên B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n lý Qu ph i ư c ghi rõ trong biên b n cu c h p và ư c t t c các y viên tham d cu c h p ký. K t lu n c a cu c h p ư c th hi n b ng ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu và ph i ư c g i t i t t c các y viên c a H i ng qu n lý Qu . 6. Ch t ch H i ng qu n lý thay m t H i ng qu n lý Qu ký ban hành các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i h u qu phát sinh t các quy t nh ó. Ch t ch H i ng qu n lý Qu có th y quy n b ng văn b n cho m t y viên H i ng qu n lý ký thay. 7. Các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu có tính b t bu c thi hành i v i ho t ng c a Qu . Giám c Qu có trách nhi m t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh ó. Giám c Qu có quy n b o lưu ý ki n và báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, nhưng trong th i gian chưa có quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì v n ph i ch p hành các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n lý Qu . i u 9. T ch c Ban ki m soát Qu 1. Ban ki m soát giúp H i ng qu n lý Qu giám sát vi c th c hi n i u l v t ch c và ho t ng c a Qu , Ban ki m soát ho t ng theo ch kiêm nhi m. 2. Trư ng Ban Ki m soát do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n lý Qu . 3. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do Ch t ch H i ng qu n lý b nhi m theo ngh c a Trư ng Ban ki m soát. i u 10. Nhi m v , quy n h n c a Ban ki m soát
  5. Ban ki m soát ho t ng theo Quy ch do H i ng qu n lý Qu phê duy t, có các nhi m v và quy n h n sau: 1. Xây d ng chương trình, k ho ch công tác trình H i ng qu n lý Qu thông qua và t ch c tri n khai th c hi n. 2. Ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t, i u l và các quy t nh c a H i ng qu n lý Qu ; báo cáo H i ng qu n lý Qu và ngư i có thNm quy n v k t qu ki m tra, giám sát và ki n ngh bi n pháp x lý. 3. Trư ng Ban ki m soát ho c thành viên khác c a Ban ki m soát ( ư c Trư ng ban ki m soát y quy n) ư c tham d và tham gia ý ki n t i các cu c h p c a H i ng qu n lý nhưng không có quy n bi u quy t. 4. K p th i phát hi n và báo cáo ngay v i H i ng qu n lý Qu và B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u vi ph m pháp lu t, ho c các vi ph m trong vi c qu n lý tài chính c a b máy i u hành Qu . 5. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, ki m soát khi chưa ư c H i ng qu n lý Qu ch p thu n. 6. Trư ng Ban ki m soát ph i ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, H i ng qu n lý Qu và pháp lu t n u có hành vi bao che, b qua các hành vi vi ph m ã phát hi n; v các thi t h i c a Qu n u ti t l k t qu ki m tra, ki m soát khi chưa có s ch p thu n c a H i ng qu n lý Qu . 7. Trư ng h p t xu t, vì l i ích c a Qu và trách nhi m c a Ban Ki m soát, Trư ng ban ki m soát có quy n báo cáo tr c ti p v i Ch t ch H i ng qu n lý Qu ho c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 8. Thành viên Ban ki m soát ư c hư ng ph c p và các quy n l i khác theo quy nh. Chi phí ho t ng c a Ban ki m soát ư c tính vào chi phí ho t ng c a Qu . i u 11. Nhi m v và quy n h n c a Giám c Qu 1. Giám c là ngư i i di n pháp nhân c a Qu , ch u trách nhi m trư c H i ng qu n lý Qu và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng nghi p v c a Qu , do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a H i ng qu n lý Qu và C c Lâm nghi p. 2. ư c phép i di n cho Qu th c hi n nhi m v giao d ch i v i các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c. 3. i di n pháp nhân c a Qu trư c pháp lu t trong các ho t ng t t ng, tranh ch p, gi i th và nh ng v n thu c ph m vi i u hành tác nghi p c a Qu . 4. Xây d ng, phương hư ng ho t ng, k ho ch ho t ng dài h n và hàng năm; xây d ng, k ho ch huy ng v n, k ho ch tài chính trình H i ng qu n lý thông qua trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t. 5. Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các chương trình, k ho ch ã ư c duy t và các ho t ng khác c a Qu phù h p v i quy nh t i i u l này và các quy nh khác có liên quan. 6. Xây d ng Quy ch qu n lý và s d ng Qu trình H i ng qu n lý Qu phê duy t. 7. Căn c các quy ch ho t ng nghi p v do H i ng qu n lý Qu ban hành, ban hành quy trình nghi p v ho t ng c a Qu .
  6. 8. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và xu t v các ho t ng c a Qu v i H i ng qu n lý Qu , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính. 9. ngh H i ng qu n lý Qu trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i Phó Giám c, K toán trư ng c a Qu . 10. Th c hi n vi c tuy n d ng, b trí, ào t o cán b và quy t nh b nhi m, mi n nhi m các ch c danh Trư ng, phó các phòng nghi p v (n u có). 11. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác c a Qu do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ho c H i ng qu n lý Qu y nhi m nhưng không ư c trái v i quy nh t i Ngh nh s 05/2008/N -CP. 12. Giám c Qu ph i có b ng i h c thu c m t trong các chuyên ngành kinh t ho c tài chính, có thâm niên công tác trong lĩnh v c lâm nghi p trên 5 năm. i u 12. Nhi m v và quy n h n c a Phó Giám c 1. Phó Giám c giúp vi c cho Giám c i u hành Qu trong lĩnh v c qu n lý tài chính, ư c phân công qu n lý, i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a Qu ; ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v ph n vi c ư c phân công. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m Phó Giám c Qu . 3. Các Phó Giám c Qu ph i áp ng ư c các tiêu chuNn như giám c. i u 13. Nhi m v và quy n h n c a K toán trư ng 1. K toán trư ng Qu có nhi m v và quy n h n theo quy nh c a Lu t k toán. 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m K toán trư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Ban i u hành Qu 1. Các b ph n nghi p v và biên ch c a Ban i u hành Qu do H i ng qu n lý Qu quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th theo ngh c a Giám c Qu , có ch c năng tham mưu và t ch c th c hi n các nhi m v do H i ng qu n lý Qu và Giám c Qu giao. 2. Lãnh o c a các b ph n nghi p v Ban i u hành Qu do Giám c Qu b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng và k lu t. 3. Lãnh o c a các b ph n nghi p v Ban i u hành Qu và cán b công ch c, viên ch c làm nhi m v chuyên môn, ch u trách nhi m trư c Giám c Qu và ch u s qu n lý c a C c trư ng C c Lâm nghi p. 4. C c trư ng C c Lâm nghi p xét khen thư ng, k lu t lãnh o c a Ban i u hành Qu và cán b công ch c, viên ch c làm nhi m v chuyên môn. i u 15. Ch lương, ph c p, thư ng c a H i ng qu n lý Qu 1. M i chi phí ho t ng c a H i ng qu n lý Qu theo quy nh ư c tính vào chi phí qu n lý c a Qu . 2. Các y viên kiêm nhi m c a H i ng qu n lý Qu ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh v ch kiêm nhi m áp d ng cho cán b , viên ch c c a ơn v s nghi p.
  7. Chương 3. X LÝ TRANH CH P, T CH C L I, GI I TH i u 16. M i tranh ch p gi a Qu v i pháp nhân và th nhân có quan h tr c ti p ho c gián ti p n ho t ng c a Qu ư c x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 17. Vi c t ch c l i ho c gi i th Qu do H i ng qu n lý Qu ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh; các trư ng h p khác th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Vi c t ch c l i, sáp nh p, thành l p m i các ơn v , phòng ban nghi p v tr c thu c Ban i u hành Qu do Ch t ch H i ng qu n lý Qu Quy t nh theo ngh c a Giám c Qu , C c trư ng C c Lâm nghi p, trên cơ s phương th c t ch c b máy qu n lý ã ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t.
Đồng bộ tài khoản