Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: lawttnh12

Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

Nội dung Text: Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC

B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------- c l p - T do - H nh phúc
---------
S : 128/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008
QUY T NNH

V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 13/2006/Q -BTC NGÀY 13/3/2006 C A B
TRƯ NG B TÀI CHÍNH V GIÁ M T S DNCH V CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG

B TRƯ NG B TÀI CHÍNH

Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v ,
quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính;
Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi
hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a
Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12
năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá;
Căn c Thông tư liên t ch s 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 c a B Tài chính - B
Giao thông V n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v hàng
không t i c ng hàng không sân bay Vi t Nam;
Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a B Giao thông V n t i (C c Hàng không Vi t Nam) t i công văn s
3887/CHK-TC ngày 10/12/2008 v vi c thu giá tr gia tăng áp d ng i v i d ch v ph c v hành
khách i chuy n bay qu c t ;
Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Giá,

QUY T NNH:

i u 1. S a i, b sung, i u 2 Quy t nh s 13/2006/Q -BTC ngày 13/3/2006 c a B trư ng B
Tài chính v giá m t s d ch v chuyên ngành hàng không như sau:

“ i u 2. Các m c giá d ch v quy nh t i Quy t nh này chưa bao g m thu giá tr gia tăng (tr giá
ph c v hành khách i chuy n bay n i a ã bao g m thu giá tr gia tăng)”.

i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. C c trư ng C c
Qu n lý Giá, C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, T ng
giám c, Giám c các doanh nghi p v n chuy n hàng không và Th trư ng các ơn v có liên quan
ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.KT. B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Nơi nh n:
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo);
- Văn phòng Trung ương và các ban c a ng;
- Văn phòng Qu c h i;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- Văn phòng Chính ph ; Tr n Văn Hi u
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Toà án nhân dân t i cao;
- B GTVT;
- Ki m toán Nhà nư c;
- Công báo, Website Chính ph ;
- C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp);
- C c HKVN;
- Các doanh nghi p VT hàng không (05);
- TCTy c ng HK Mi n B c, Mi n Trung, Mi n Nam;
- Website B TC, các ơn v thu c B Tài chính;
- Lưu: VT, QLG (10b).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản