Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: lawttnh12

Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không

Nội dung Text: Quyết định số 128/2008/QĐ-BTC

 

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 128/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 13/2006/Q -BTC NGÀY 13/3/2006 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V GIÁ M T S DNCH V CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư liên t ch s 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 c a B Tài chính - B Giao thông V n t i hư ng d n v qu n lý giá cư c v n chuy n hàng không n i a và giá d ch v hàng không t i c ng hàng không sân bay Vi t Nam; Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a B Giao thông V n t i (C c Hàng không Vi t Nam) t i công văn s 3887/CHK-TC ngày 10/12/2008 v vi c thu giá tr gia tăng áp d ng i v i d ch v ph c v hành khách i chuy n bay qu c t ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý Giá, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung, i u 2 Quy t nh s 13/2006/Q -BTC ngày 13/3/2006 c a B trư ng B Tài chính v giá m t s d ch v chuyên ngành hàng không như sau: “ i u 2. Các m c giá d ch v quy nh t i Quy t nh này chưa bao g m thu giá tr gia tăng (tr giá ph c v hành khách i chuy n bay n i a ã bao g m thu giá tr gia tăng)”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. C c trư ng C c Qu n lý Giá, C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, T ng giám c, Giám c các doanh nghi p v n chuy n hàng không và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Tr n Văn Hi u - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - B GTVT; - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c HKVN; - Các doanh nghi p VT hàng không (05); - TCTy c ng HK Mi n B c, Mi n Trung, Mi n Nam;
  2. - Website B TC, các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, QLG (10b).
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản