Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 128/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM KHÍ TƯ NG TH Y VĂN QU C GIA TR C THU C B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và môi trư ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia (sau ây g i t t là Trung tâm) là t ch c s nghi p nhà nư c tr c thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n ch c năng giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý, khai thác m ng lư i khí tư ng, th y văn qu c gia (bao g m các ho t ng i u tra cơ b n, d báo, tư li u khí tư ng, th y văn), quan tr c môi trư ng không khí và môi trư ng nư c ph c v phòng, ch ng thiên tai, phát tri n kinh t - xã h i, m b o an ninh, qu c phòng trên ph m vi c nư c. 2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con d u, tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t và tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n Trung tâm th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng chi n lư c phát tri n, chương trình, k ho ch năm năm, hàng năm, các án, d án c a Trung tâm và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t.
  2. 2. Tham gia xây d ng văn b n pháp lu t, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t v khí tư ng, th y văn. 3. T ch c th c hi n quy ho ch phát tri n m ng lư i i u tra cơ b n v : khí tư ng b m t, khí tư ng cao không, khí tư ng nông nghi p, khí tư ng bi n, th y văn l c a và th y văn bi n (sau ây g i chung là khí tư ng, th y văn); xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n chi n lư c t ng th qu c gia v d báo, c nh báo thiên tai thu c ph m vi trách nhi m c a Trung tâm. 4. T ch c quan tr c, thu th p tài li u trên h th ng quan tr c khí tư ng, th y văn; t ch c i u tra, kh o sát khí tư ng, th y văn, di n bi n a hình lòng sông, c a sông và vùng bi n ven b b sung tài li u i u tra cơ b n nh ng nơi thi u tr m quan tr c, nơi thư ng x y ra bão, lũ và các thiên tai nguy hi m khác; th c hi n nhi m v quan tr c môi trư ng không khí và môi trư ng nư c theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 5. T ch c th c hi n công tác d báo khí tư ng, th y văn; phát tin chính th c v di n bi n th i ti t, áp th p nhi t i, bão, lũ, l t và tri u cư ng theo quy nh c a pháp lu t; t ch c quan tr c và truy n s li u m c nư c bi n ph c v công tác c nh báo sóng th n, phòng, ch ng l t, xâm nh p m n và các tác ng gây bi n i khí h u, c nh quan môi trư ng. 6. C i di n có thNm quy n c a Trung tâm tham gia Ban Ch huy phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m - c u n n c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 7. T ch c ánh giá ch t lư ng i u tra cơ b n và d báo khí tư ng, th y văn thu c ph m vi qu n lý c a Trung tâm; qu n lý và lưu tr tư li u khí tư ng, th y văn; t ch c cung c p thông tin tư li u khí tư ng, th y văn theo quy nh c a pháp lu t. 8. Xây d ng, phát tri n h th ng thông tin i n t khí tư ng, th y văn và các công ngh ph c v i u tra cơ b n, d báo khí tư ng, th y văn, c nh báo thiên tai trong m ng lư i khí tư ng, th y văn qu c gia. 9. T ch c l a ch n, th nghi m, ki m nh, hi u chuNn các phương ti n o khí tư ng, th y văn; b o v hành lang an toàn k thu t và di chuy n công trình khí tư ng, th y văn theo quy nh c a pháp lu t. 10. Tham gia thNm tra vi c s d ng d li u i u tra cơ b n v khí tư ng, th y văn i v i các công trình, d án u tư xây d ng tr ng i m qu c gia và các công trình, d án u tư xây d ng thu c thNm quy n quy t nh và qu n lý u tư c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 11. Tham gia th c hi n các ho t ng liên quan n bi n i khí h u theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 12. T ch c th c hi n các chương trình, án, d án h p tác qu c t v khí tư ng, th y văn sau khi ư c phê duy t; tham gia th c hi n các ho t ng h p tác a
  3. phương, song phương, các i u ư c qu c t , th a thu n qu c t v khí tư ng, th y văn theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 13. Nghiên c u khoa h c, ng d ng, chuy n giao công ngh v khí tư ng, th y văn theo quy nh c a pháp lu t. 14. Tuyên truy n, nâng cao nh n th c c ng ng v phòng, tránh và gi m nh thiên tai do thiên tai theo phân công c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 15. Liên doanh, liên k t ho c t t ch c cung c p, khai thác các d ch v v khí tư ng, th y văn và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n c i cách hành chính theo chương trình, k ho ch c i cách hành chính c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 17. Th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân i v i các v n thu c thNm quy n c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. 18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , thi ua, khen thư ng; b i dư ng chuyên môn, nghi p v i v i cán b , viên ch c, ngư i lao ng thu c Trung tâm theo phân c p c a B Tài nguyên và Môi trư ng và theo quy nh c a pháp lu t. 19. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo phân c p c a B Tài nguyên và Môi trư ng và theo quy nh c a pháp lu t 20. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Văn phòng 2. Ban K ho ch - Tài chính 3. Ban Khoa h c, Công ngh và H p tác qu c t 4. Ban T ch c cán b 5. Trung tâm Công ngh thông tin khí tư ng thu văn 6. Trung tâm D báo khi tư ng th y văn Trung ương 7. Trung tâm M ng lư i khí tư ng, th y văn và môi trư ng 8. Trung tâm Tư li u khí tư ng, th y văn 9. Trung tâm ng d ng công ngh và B i dư ng nghi p v khí tư ng, th y văn và môi trư ng
  4. 10. Liên oàn Kh o sát khí tư ng, th y văn 11. ài Khí tư ng cao không 12. ài Khí tư ng Th y văn khu v c Tây B c (tr s t i th xã Sơn La, t nh Sơn La) 13. ài Khí tư ng Th y văn khu v c Vi t B c (tr s t i thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th ) 14. ài Khí tư ng Th y văn khu v c ông B c (tr s t i thành ph H i Phòng) 15. ài Khí tư ng Th y văn khu v c ng b ng B c B (tr s t i thành ph Hà N i) 16. ài Khí tư ng Th y văn khu v c B c Trung B (tr s t i thành ph Vinh, t nh Ngh An) 17. ài Khí tư ng Th y văn khu v c Trung Trung B (tr s t i thành ph à N ng) 18. ài Khí tư ng Th y văn khu v c Nam Trung B (tr s t i thành ph Nha Trang, t nh Khánh Hòa) 19. ài Khí tư ng Th y văn khu v c Nam B (tr s t i thành ph H Chí Minh) 20. ài Khí tư ng Th y văn khu v c Tây Nguyên (tr s t i thành ph Pleiku, t nh Gia Lai) 21. T p chí Khí tư ng Th y văn B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh vi c thành l p các t ch c s nghi p d ch v công t m b o kinh phí ho t ng thư ng xuyên tr c thu c Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Lãnh o 1. Lãnh o Trung tâm có T ng giám c và không quá 03 Phó T ng giám c. 2. T ng giám c và các Phó T ng giám c do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t 3. T ng giám c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các t ch c tr c thu c Trung tâm. 4. T ng giám c ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v m i ho t ng c a Trung tâm; Phó T ng giám c ch u trách nhi m trư c T ng giám c v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  5. 2. Bãi b Quy t nh s 15/2003/Q -BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2003 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Khí tư ng Thu văn qu c gia. 3. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng giám c Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , c c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản