Quyết định số 1280/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1280/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1280/2002/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi mục 1.4 Quy định về việc cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1362/2000/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1280/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1280/2002/Q -BGTVT Hà N i , ngày 26 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH V VI C S A I M C 1.4 QUY NNH V VI C C I T O PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 1362/2000/Q - BGTVT B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c vào tình hình th c t c a cơ c u, ch ng lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ang kinh doanh khai thác; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , V Pháp ch - v n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay s a i m c 1.4 Quy nh v vi c c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b ban hành kèm theo Quy t nh s 1362/2000/Q -BGTVT ngày 29/5/2000 như sau: 1.4. Không ư c c i t o thay i tính năng s d ng c a phương ti n cơ gi i ư ng b ã có th i gian s d ng hơn 15 năm. Tr trư ng h p ô tô khách ang kinh doanh v n t i có th i gian s d ng chưa quá 30 năm thì ư c c i t o thành ô tô t i (không bao g m ô tô t i chuyên dùng). Nh ng n i dung còn l i c a Quy nh v vi c c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b ban hành kèm theo Quy t nh s 1362/2000/Q -BGTVT ngày 29/5/2000 v n gi nguyên giá tr . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V pháp ch - v n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan căn c vào ch c năng, nhi m v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Tr n Doãn Th
Đồng bộ tài khoản