Quyết định số 1280/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 1280/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1280/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của ngân hàng liên doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1280/2002/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1280/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 1280/2002/Q -NHNN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2002 BAN HÀNH I U L M U V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG LIÊN DOANH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c s 01/1997/QH10, Lu t các T ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 03 tháng 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 13/1999/N -CP ngày 17 tháng 03 năm 1999 c a Chính ph "V t ch c, ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài, văn phòng i di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam"; Theo ngh c a V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là i u l m u v t ch c và ho t ng c a ngân hàng liên doanh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3.Trong th i h n 9 tháng k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành, các ngân hàng liên doanh căn c vào i u l m u v t ch c và ho t ng c a Ngân hàng liên doanh ban hành theo Quy t nh này xây d ng i u l ngân hàng mình, trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. i u 4. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các Ngân hàng và t ch c tín d ng phi ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c ngân hàng liên doanh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Minh Tu n ( ã ký)
  2. I UL M U NGÂN HÀNG LIÊN DOANH (Ban hành theo Quy t nh s 1280/2002/Q -NHNN ngày 19 tháng11 năm 2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Các Bên tham gia thành l p Ngân hàng liên doanh (NHLD) 1. Bên Vi t Nam (g m m t ho c nhi u ngân hàng Vi t Nam): . . . - Gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng s : . . . , ngày. . . - Tr s chính: . . . - Ngư i i di n: . . . (H tên- Ch c v - Qu c t ch) 2. Bên nư c ngoài (g m m t ho c nhi u ngân hàng nư c ngoài): . . . - Gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng s : . . ., ngày . . . - Tr s chính: . . . - Ngư i i di n: . . . (H tên- Ch c v - Qu c t ch) i u 2: c i m NHLD 1- Tên NHLD:. . . (vi t y và vi t t t), có tr s chính t i . . . Vi t Nam; i n tho i:. . . Fax:. . . Email:. . . 2- NHLD ư c thành l p và ho t ng theo Gi y phép thành l p và ho t ng NHLD do Ngân hàng Nhà nư c c p s . . . ngày . . . 3- Ngân hàng liên doanh có tư cách pháp nhân Vi t Nam, có con d u riêng, có tài kho n m t i Ngân hàng Nhà nư c, t i các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4- V n i u l c a NHLD là: . . . Trong ó: - Bên Vi t Nam góp . . . , chi m . . . % v n i u l
  3. - Bên Nư c ngoài góp . . ., chi m . . . % v n i u l (Trình bày chi ti t t l , phương th c góp v n c a các Bên tham gia NHLD) 5- NHLD là m t lo i hình t ch c tín d ng, th c hi n các ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n theo k ho ch do H i ng qu n tr phê duy t, phù h p v i pháp lu t c a Nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 3: Th i h n ho t ng NHLD có th i h n ho t ng là . . . năm k t ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c c p Gi y phép thành l p và ho t ng. Th i h n ho t ng c a NHLD có th ư c kéo dài theo s tho thu n c a các Bên trong liên doanh và ph i ư c s ch p thu n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; th i gian m i l n gia h n t i a không quá th i h n ho t ng ghi trong Gi y phép l n trư c. Chương 2: N I DUNG HO T NG, QUY N VÀ NGHĨA V i u 4: N i dung ho t ng NHLD th c hi n theo quy nh c a Lu t các T ch c tín d ng và các quy nh pháp lu t hi n hành khác v : - Ho t ng c a ngân hàng - Tuân th các quy nh v b o m an toàn trong ho t ng c a NHLD. (có th nêu chi ti t) i u 5: Quy n h n và nghĩa v 1- NHLD có quy n theo quy nh c a pháp lu t v : a) T ch c qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu ho t ng c a NHLD. b) T ch tài chính, ch ng trong kinh doanh và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh, b o toàn và phát tri n v n b o m s tăng trư ng các ho t ng kinh doanh c a NHLD. c) T ch i cung c p m i yêu c u không phù h p v i quy nh c a pháp lu t. d) Th c hi n các quy n khác. 2- NHLD có nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t v : a) B o v quy n l i ngư i g i ti n, th c hi n các cam k t v i khách hàng, v i t ch c tín d ng khác.
  4. b) Qu n lý ho t ng kinh doanh. c) Th c hi n ch và các quy nh v tài chính, h ch toán, báo cáo, ki m toán. d) Th c hi n các nghĩa v khác. Chương 3: CƠ C U T CH C, QU N TRN, I U HÀNH VÀ KI M SOÁT i u 6: M ng lư i ho t ng 1- Tr s chính. 2- S giao d ch t i nơi t tr s chính. 3- Các chi nhánh. 4- Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 7: Cơ c u b máy qu n lý và i u hành 1- H i ng qu n tr . 2- Ban ki m soát. 3- T ng Giám c và b máy giúp vi c. 4- H th ng ki m tra và ki m toán n i b . i u 8: H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n tr NHLD, là cơ quan có thNm quy n cao nh t c a NHLD. Các Bên trong NHLD c các thành viên vào H i ng qu n tr . 2- H i ng qu n tr c a NHLD có ... thành viên (t i thi u 3 thành viên), g m: - Bên Vi t Nam:... thành viên - Bên nư c ngoài:... thành viên 3 - Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là... năm (các Bên t tho thu n, t i a không quá 5 năm). Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Các thành viên H i ng qu n tr không ư c hư ng lương nhưng có th ư c hư ng ph c p liên quan t i ho t ng c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr quy t nh.
  5. 4- Ch t ch H i ng qu n tr do các Bên nh t trí b u ra trên cơ s Bên... c (và có th luân phiên gi a các Bên), có trách nhi m tri u t p, ch trì các cu c h p c a H i ng qu n tr , t ch c giám sát vi c th c hi n các Ngh quy t c a H i ng qu n tr . 5- M i Bên u có quy n thay i di n c a mình trong H i ng qu n tr v i i u ki n là ph i thông báo cho Bên còn l i ít nh t trư c... ngày (các Bên t tho thu n). Trong m i trư ng h p, vi c thay th ó ph i ư c s ch p thu n c a Th ng c và không ư c gây b t c thi t h i ho c làm nh hư ng n ho t ng c a NHLD. 6- Nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr . (NHLD t quy nh chi ti t) i u 9: Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1- H i ng qu n tr h p nh kỳ m i năm ít nh t m t l n. Trong trư ng h p c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng trên cơ s ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng Giám c th nh t ho c ít nh t quá bán s thành viên H i ng qu n tr . 2- Các cu c h p c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì; trư ng h p v ng m t Ch t ch, Ch t ch s u quy n cho Phó Ch t ch (Phó Ch t ch ch trì cu c h p v i y quy n l c c a Ch t ch trong ph m vi ư c u quy n). 3-Các thành viên H i ng qu n tr s ư c thông báo tri u t p h p (vi t t t là Thông báo) trư c ít nh t... ngày làm vi c (các Bên t tho thu n) trư c khi có cu c h p tính t ngày thông báo ư c chuy n i. Thông báo ư c g i cho các thành viên b ng văn b n do Ch t ch H i ng qu n tr ký, có ghi rõ th i gian, a i m và chương trình làm vi c c a cu c h p. Thông báo ư c coi là h p l khi tho mãn phương th c sau:... (các Bên t th a thu n và Quy nh chi ti t phương th c g i Thông báo). 4- Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên H i ng qu n tr i di n c a các Bên liên doanh tham gia. Các thành viên H i ng qu n tr có th u quy n b ng văn b n cho ngư i i di n là thành viên H i ng qu n tr tham gia cu c h p và bi u quy t thay v các v n ư c u quy n. (NHLD có th quy nh c th hơn v v n này). 5- H i ng qu n tr thông qua các quy t nh thu c thNm quy n theo hình th c bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng văn b n. 6- Nh ng v n quan tr ng nh t trong t ch c và ho t ng c a NHLD do H i ng qu n tr quy t nh theo nguyên t c nh t trí (có th thông qua hình th c bi u quy t công khai hay b phi u kín) g m: b nhi m, mi n nhi m T ng Giám c, Phó T ng Giám c th nh t; s a i, b sung i u l NHLD và nh ng v n khác (các Bên t tho thu n trong i u l ).
  6. 7- i v i nh ng v n không quy nh t i Kho n 6 i u này, H i ng qu n tr quy t nh theo nguyên t c bi u quy t quá bán s thành viên H i ng qu n tr có m t t i cu c h p. Trong trư ng h p bi u quy t c a H i ng qu n tr có s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng c a phiên h p thu c v Bên có ý ki n c a ngư i ch trì phiên h p. i u 10: Ban ki m soát 1- Ban ki m soát có... thành viên (t i thi u 3 thành viên) và ư c s d ng h th ng ki m tra, ki m toán n i b th c hi n các nhi m v c a mình. Nhi m kỳ c a Ban Ki m soát là. . . năm. 2- Các thành viên c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m. 3- Ban ki m soát ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v ho t ng c a mình, trình H i ng qu n tr báo cáo v ho t ng ki m tra và các ánh giá v báo cáo hàng năm c a NHLD. 4- Nhi m v , quy n h n c a Ban Ki m soát. (Quy nh chi ti t). i u 11: T ng Giám c, Phó T ng Giám c và b máy giúp vi c 1- T ng Giám c là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr i u hành ho t ng hàng ngày c a NHLD theo nhi m v , quy n h n phù h p v i quy nh c a pháp lu t. Giúp vi c T ng Giám c có m t s Phó T ng giám c, K toán trư ng và b máy chuyên môn, nghi p v . T ng Giám c và các Phó T ng giám c do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m. 2- T ng Giám c do các Bên nh t trí tuy n ch n trên cơ s Bên . . . c (và có th luân phiên gi a các Bên), v i các nhi m v và quy n h n sau:. . . (Quy nh chi ti t). Phó T ng giám c th nh t do các Bên nh t trí tuy n ch n trên cơ s Bên . . . c (và có th luân phiên gi a các Bên), v i các nhi m v và quy n h n sau:. . . (Quy nh chi ti t). 3- Trư ng h p T ng Giám c và Phó T ng Giám c th nh t có ý ki n khác nhau trong i u hành NHLD thì T ng Giám c có quy n quy t nh nhưng Phó T ng Giám c th nh t có quy n b o lưu ý ki n ưa ra H i ng qu n tr xem xét, quy t nh t i phiên h p g n nh t. i u 12: H th ng ki m tra, ki m toán n i b H th ng ki m tra, ki m toán n i b thu c b máy i u hành, giúp T ng giám c i u hành thông su t, an toàn và úng pháp lu t m i ho t ng nghi p v c a NHLD. Chương 4: TÀI CHÍNH, H CH TOÁN, BÁO CÁO, KI M TOÁN
  7. i u 13: V n ho t ng V n ho t ng c a NHLD g m các ngu n sau: 1- V n i u l ; 2- V n i vay; 3- Các lo i qu ; 4- Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 14: Phân chia lãi, l T l phân chia lãi, l cho các Bên trong liên doanh theo t l góp v n: . . . (Quy nh chi ti t). i u 15: S d ng tài s n 1- NHLD s d ng các tài s n c a mình phù h p v i m c ích ho t ng c a NHLD. Các Bên không ư c phép s d ng tài s n chung c a NHLD cho quy n l i riêng c a m i Bên. 2- Trong quá trình u tư vào Vi t Nam, v n và tài s n h p pháp khác c a Bên nư c ngoài trong NHLD không b trưng d ng ho c t ch thu b ng bi n pháp hành chính, NHLD không b qu c h u hoá. i u 16: Báo cáo, h ch toán và ch tài chính 1- NHLD th c hi n ch v thông tin báo cáo, ch ch ng t k toán, h ch toán và ch tài chính theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2- Năm tài chính c a NHLD b t u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. i u 17: Ki m toán Ho t ng c a NHLD ư c ki m toán b i m t công ty ki m toán c l p ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. Chương 5: LAO NG, KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 18: Tuy n d ng lao ng T t c lao ng làm vi c cho NHLD ư c tuy n ch n và s d ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. Công dân Vi t Nam ư c ưu tiên khi tuy n ch n n u áp ng yêu c u công vi c.
  8. i u 19: Quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng Quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng ư c m b o b ng H p ng lao ng ư c ký k t gi a ngư i lao ng và T ng Giám c, phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 20: ào t o lao ng NHLD xây d ng các k ho ch ào t o cho nhân viên c a NHLD. Các chương trình ào t o và qu n lý s ư c th c hi n theo yêu c u c a NHLD nh m m b o các ho t ng kinh doanh an toàn, hi u qu và phát tri n. i u 21: Khen thư ng và k lu t 1- Các t ch c, cá nhân c a NHLD có nhi u thành tích xu t s c trong vi c xây d ng, phát tri n NHLD, có nhi u óng góp mang l i hi u qu trong ho t ng kinh doanh c a NHLD ư c khen thư ng theo quy ch khen thư ng do H i ng qu n tr ban hành. 2- T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m i u l ho t ng NHLD, l i d ng danh nghĩa, ch c v mưu c u l i ích cá nhân, vi ph m pháp lu t v ti n t và ho t ng ngân hàng, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m có th b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 6: CHUY N NHƯ NG, TRANH CH P, GI I TH i u 22: Chuy n như ng v n 1. Vi c chuy n như ng m t ph n ho c toàn b ph n v n góp c a Bên Vi t Nam và Bên nư c ngoài trong NHLD cho các Bên trong liên doanh ho c Bên ngoài liên doanh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t, nhưng ưu tiên chuy n như ng cho các Bên trong liên doanh. Trong trư ng h p chuy n như ng cho Bên ngoài liên doanh, i u ki n không ư c thu n l i hơn so v i i u ki n t ra cho các Bên trong liên doanh (các Bên t quy nh chi ti t v i u ki n chuy n như ng). 2. Khi m t Bên có ý nh chuy n như ng ph n v n góp c a mình, Bên chuy n như ng g i công văn thông báo cho các Bên có v n góp ít nh t trư c. . . tháng (các Bên t tho thu n). Thông báo ư c coi là h p l theo phương th c sau: . . . (Các Bên t tho thu n và quy nh chi ti t). 3. Các trư ng h p chuy n như ng: Trư ng h p chuy n như ng ph n v n góp trong n i b các Bên tham gia NHLD vư t quá t l (. . .) (theo quy nh c a pháp lu t hi n hành), vi c chuy n như ng ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. Trư ng h p chuy n như ng ph n v n góp cho Bên ngoài liên doanh: vi c chuy n như ng ch ư c ti n hành khi ư c s ch p thu n b ng văn b n c a Ngân hàng Nhà
  9. nư c. i tác m i này ư c hư ng y quy n l i và ch u m i nghĩa v c a Bên chuy n như ng (NHLD t quy nh chi ti t v n này). 4. Trong m i trư ng h p chuy n như ng v n, vi c chuy n như ng ph n v n góp ph i ư c s tho thu n c a t t c các Bên i tác tham gia góp v n. i u 23: Tranh ch p Các tranh ch p gi a các Bên liên doanh ho c gi a NHLD v i cá nhân, pháp nhân khác ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành (các Bên t tho thu n và có th quy nh chi ti t). i u 24: Ch m d t ho t ng NHLD ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau: 1. Khi h t h n ho t ng ghi trong Gi y phép ho c quy t nh gia h n th i h n Gi y phép nhưng không xin gia h n ho c xin gia h n nhưng không ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n; 2. Xin ch m d t ho t ng trư c th i h n; 3. B thu h i Gi y phép thành l p và ho t ng. i u 25: Phá s n, gi i th 1- Vi c gi i quy t phá s n c a NHLD ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v phá s n doanh nghi p. 2- Vi c gi i th c a NHLD ư c th c hi n theo phương th c do các Bên t tho thu n, phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 26: S a i, b sung i u l i u l này ư c s a i, b sung theo quy t nh nh t trí c a H i ng qu n tr và ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y. i u 27: Hi u l c thi hành và ngày ký k t i u l này có hi u l c k t ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chuNn y. i u l này ư c ký ngày..., t i..., g m... b n g c b ng ti ng Vi t.
Đồng bộ tài khoản