Quyết định số 1280/QĐ-SYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 1280/QĐ-SYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1280/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1280/QĐ-SYT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S YT c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1280/Q -SYT TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “CHƯƠNG TRÌNH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T V Y T GIAI O N T NĂM 2008 N NĂM 2012 TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH” GIÁM CS Y T TP. H CHÍ MINH Căn c Quy t nh s 236/2003/Q -UB ngày 23/10/2003 c a y ban nhân dân Thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Y t thành ph ; Căn c Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW ngày 09/12/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa IX) v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân; Căn c vào Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12/03/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012; Căn c vào Quy t nh 25/2008/Q -BYT ngày 14/07/2008 Phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t giai o n t năm 2008 n năm 2012, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t t năm 2008 n năm 2012 trên a bàn thành ph H Chí Minh”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra S Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c S Y t ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. GIÁM C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Giám c S ; - Lưu: Văn phòng S 02-CVT 5 Nguy n Văn Châu CHƯƠNG TRÌNH
  2. PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T V Y T GIAI O N T NĂM 2008 N NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1280/Q -SYT ngày 30 tháng 9 năm 2008 c a Giám c S Y t ) I. M C TIÊU 1. M c tiêu chung: Quán tri t, ph bi n k p th i ư ng l i, chính sách c a ng và Pháp lu t c a nhà nư c trong i ngũ cán b công ch c ngành y t thành ph , t o s chuy n bi n m nh m ý th c tôn tr ng và ch p hành pháp lu t, nâng cao hi u l c qu n lý c a các ơn v . i m i, a d ng hóa các hình th c và n i dung tuyên truy n; k t h p vi c ph bi n pháp lu t v i các chương trình khác c a ngành, nâng cao hi u qu c a các hình th c tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t; xây d ng và b sung phương ti n, thi t b ph c v công tác ph bi n giáo d c pháp lu t. 2. M c tiêu c th : Ph bi n thư ng xuyên, k p th i, y các văn b n quy ph m pháp lu t c n thi t t i cán b công ch c trong ngành y t thành ph H Chí Minh; m b o 100% cán b công ch c trong ngành ư c c p nh t các ki n th c pháp lu t phù h p tri n khai t t công vi c chuyên môn theo quy nh. Ph bi n pháp lu t y t n v i các t ng l p nhân dân trong xã h i, chú tr ng t i các i tư ng có trách nhi m th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t, góp ph n h n ch và ngăn ng a các hành vi vi ph m trong lĩnh v c y t . B sung v s lư ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v y t t i các ơn v . II. YÊU C U Xác nh công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t là m t nhi m v quan tr ng, t ó k th a và phát huy thành qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t th i gian qua, b o m tính liên t c, thư ng xuyên và tính h th ng c a công tác ph bi n giáo d c pháp lu t. Ti p t c a d ng hóa các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t, b o m s k t h p hài hòa gi a hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t truy n th ng và nh ng hình th c ph bi n giáo d c pháp lu t m i ang ư c áp d ng có hi u qu trong th c ti n. m b o tính ng b , toàn di n phù h p và hi u qu , g n giáo d c pháp lu t v i giáo d c o c, giáo d c văn hóa truy n th ng và b i dư ng rèn luy n ý th c t nguy n, t giác tìm hi u ch p hành pháp lu t trong CBCC. Công tác ph bi n giáo d c pháp lu t ph i ư c ti n hành ng b v i vi c t ch c th c hi n pháp lu t và cu c v n ng “h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”
  3. Chú tr ng tuyên truy n và h tr cho các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c y t . Phát huy vai trò xung kích c a các t ch c qu n chúng trong công tác tuyên truy n, giáo d c pháp lu t cho các thành viên, h i viên. Thư ng xuyên có s ph i h p ch t ch gi a các cơ quan, ơn v , a phương nh m nâng cao hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. III. I TƯ NG VÀ N I DUNG PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T V Y T 1. i v i Cơ quan S C p nh t, ph bi n y , k p th i các quy nh pháp lu t cho toàn th cán b công ch c trong cơ quan thông qua các hình th c t p hu n, h i th o, thông tin trên m ng n i b . Các văn b n pháp lu t m i liên quan n lĩnh v c y t ph i ư c thông báo hàng tu n trong các cu c giao ban. Thư ng xuyên quán tri t, h c t p các quy nh pháp lu t v cán b công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, phòng ch ng t i ph m, h i nh p kinh t qu c t ; Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan. ChuNn hóa và công khai các quy trình, th t c hành chính, n i quy, quy ch làm vi c. Thư ng xuyên quán tri t và t ch c th c hi n t t các quy nh c a cơ quan như Quy ch văn hóa công s , Quy t c ng x c a CBCC ngành y t , Quy ch ti p khách, N i quy ra vào cơ quan, N i quy Phòng cháy ch a cháy v.v… i v i các Cán b công ch c trong ngành y t : Ph bi n, quán tri t, h c t p các quy nh pháp lu t v cán b công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, phòng ch ng t i ph m, h i nh p kinh t qu c t ; Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan, ơn v . T p trung ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành, các chuyên pháp lu t có liên quan n chuyên ngành, lĩnh v c y t ; t ch c gi i thi u các Lu t, Pháp l nh m i ư c Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ban hành. 2. i v i nhân dân: T p trung ph bi n sâu r ng các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , các ch chính sách, các quy nh trong lĩnh v c y t g n li n v i quy n l i và nghĩa v , trách nhi m c a ngư i dân; quy nh v nư c s ch và v sinh môi trư ng; các quy nh v phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng tai n n thương tích, v sinh an toàn th c phNm … i v i nông dân: Ngoài n i dung trên c n chú tr ng n vi c ph bi n, giáo d c các quy nh v nư c s ch, v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm, v sinh phòng ch ng d ch b nh theo mùa…
  4. i v i ngư i nghèo: chú tr ng n vi c ph bi n các ch chính sách trong khám, ch a b nh cho ngư i nghèo và các chính sách c thù khác trong chăm sóc s c kh e v i các i tư ng này. i v i ph n : C n t p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v chăm sóc s c kh e sinh s n, v nuôi con b ng s a m , v chăm sóc s c kh e cho tr em, bình ng gi i … 3. i v i h c sinh, sinh viên: Th c hi n chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t chung theo Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a ngành Giáo d c th c hi n Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph và Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12/03/2008 c a Th tư ng Chính ph . Ph bi n, giáo d c các văn b n Lu t, Pháp l nh v y t và các văn b n hư ng d n th c hi n; các quy nh v o c ngh nghi p, v y t h c ư ng. 4. Các doanh nghi p, các t ch c và cá nhân trong nư c và nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c y t t i thành ph H Chí Minh T o kênh h tr pháp lý hi u qu cho doanh nghi p s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c y t theo quy nh t i Ngh nh 66/2008/N -CP ngày 28/5/2008 v h tr pháp lý cho doanh nghi p. Trong lĩnh v c khám, ch a b nh, y dư c c truy n: t p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v khám ch a b nh, y, dư c c truy n; các quy nh v hành ngh y t tư nhân, x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e sinh s n, bà m tr em: t p trung ph bi n, giáo d c các quy nh v chăm sóc s c kh e sinh s n, bà m , tr em và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trong lĩnh v c dư c, m phNm: Ph bi n, giáo d c các quy nh v dư c, m phNm, các quy nh v hành ngh dư c tư nhân và các quy nh pháp lu t khác liên quan. Kinh doanh th c phNm: Ph bi n, giáo d c các quy nh v v sinh an toàn th c phNm và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. Trong lĩnh v c y t d phòng và môi trư ng: ph bi n, giáo d c các quy nh v y t d phòng và môi trư ng g n tr c ti p v i ho t ng c a h , quy ch hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Trong lĩnh v c kinh doanh trang thi t b y t : ph bi n, giáo d c các quy nh v trang thi t b y t , các quy nh v hành ngh trang thi t b y t tư nhân và các quy nh khác có liên quan.
  5. Trong lĩnh v c phòng ch ng HIV/AIDS: ph bi n v các quy nh v phòng, ch ng HIV/AIDS g n tr c ti p v i ho t ng c a h , các quy nh khác có liên quan. Trong lĩnh v c Dân s - K ho ch hóa gia ình: ph bi n giáo d c pháp lu t các quy nh khác c a pháp lu t liên quan. IV. HÌNH TH C, BI N PHÁP PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T a d ng hóa các hình th c ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ó chú tr ng vào m t s hình th c sau ây: T ch c các l p t p hu n, h i ngh , h i th o ph bi n, quán tri t các văn b n quy ph m pháp lu t v y t , gi i thi u các văn b n lu t m i các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan theo t ng chuyên và phù h p v i t ng i tư ng. Ph i h p t ch c các h i th o gi i thi u các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan trong lĩnh v c y t trong các H i ch tri n lãm v y, dư c, m phNm, trang thi t b y t nh m cung c p cho các t ch c, cá nhân, các doanh nghi p trong và ngoài nư c tham gia h i ch có cơ h i tìm hi u và n m b t y , chính xác các ho t ng ch trương, chính sách pháp lu t c a Vi t Nam v ho t ng s n xu t kinh doanh trong lĩnh v c y t . Tăng cư ng công tác biên so n tài li u và phát hành tài li u tuyên truy n dư i các hình th c như sách, t g p, tài li u h i áp, cNm nang pháp lu t, pano, áp phích. T ch c các bu i t a àm, chương trình gi i thi u v pháp lu t y t trên các phương ti n thông tin i chúng. T ch c hình th c gi i áp pháp lu t v y t trên các báo, t p chí c bi t là các báo và t p chí c a ngành y t . Nâng cao ch t lư ng trang thông tin i n t c a S cung c p tài li u tuyên truy n và các văn b n pháp lu t mi n phí. Tri n khai các hình th c tư v n pháp lu t y t , tr giúp pháp lý tr c ti p thông qua i n tho i và văn b n; xây d ng và ưa chương trình giáo d c pháp lu t y t vào trong các trư ng i h c, Trung tâm ào t o thành ph . V. BI N PHÁP TH C HI N 1. T ch c quán tri t các văn b n ch o, các quy nh v công tác ph bi n giáo d c pháp lu t như: Ch th s 32-CT/TW ngày 09/12/2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng v tăng cư ng s lãnh o c a ng trong công tác ph bi n giáo d c pháp lu t, nâng cao ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , nhân dân. Thông báo k t lu n s 74-TB/TW ngày 11/05/2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng khóa X v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW. Ch th s 17-CT/TW ngày 15/10/2007 c a Ban Bí thư Trung ương ng (khóa X) v vi c ti p t c i m i và nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác tuyên truy n mi ng trong tình hình m i, nh t là nh ng n i dung có liên quan n ho t ng c a báo cáo viên, tuyên truy n viên c a các B ngành, oàn th Trung ương và các a phương.
  6. Ngh quy t s 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 c a Chính ph v vi c ti p t c th c hi n Ch th s 32-CT/TW. Quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19/03/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kh e nhân dân giai o n 2001 – 2010. Quy t nh s 37/2008/Q -TTg ngày 12/03/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2008 n năm 2012. 2. Ki n toàn t ch c, cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t: Thành l p và ki n toàn h i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a S Yt ; C ng c , ki n toàn i ngũ cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t i S và t i các ơn v tr c thu c; nh kỳ t ch c các l p b i dư ng, t p hu n ki n th c, nghi p v cho cán b , công ch c thư ng xuyên trau d i ki n th c chuyên môn nghi p v , nâng cao hi u qu , ch t lư ng công vi c. Phát huy, nâng cao hơn n a vai trò ph bi n giáo d c pháp lu t c a Trung tâm Truy n thông và Giáo d c s c kh e c a S . Xây d ng, ào t o nâng cao ch t lư ng i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên v s lư ng, có phNm ch t o c t t, có trình , năng l c chuyên môn nghi p v và kinh nghi m th c ti n. Phát huy vai trò c a lu t gia, cán b công oàn, cán b oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh th c hi n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. 3. u tư kinh phí, cơ s v t ch t cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t: Ưu tiên kinh phí u tư và nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b , ng d ng khoa h c k thu t u tư trang b máy tính, máy chi u, máy quay phim, máy nh, máy ghi âm … nâng cao hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. Vi c l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ư c th c hi n theo Thông tư s 63/2005/TT-BTC ngày 05/08/2005 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí b o m cho công tác ph bi n giáo d c pháp lu t và các văn b n khác có liên quan. Huy ng s tham gia, óng góp t nguy n c a các cơ quan, t ch c, doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài cho ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t trong lĩnh v c y t . VI. KI M TRA, SƠ K T, T NG K T 1. H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c a S y t thư ng xuyên t ch c ki m tra n m tình hình tri n khai chương trình, k ho ch, k p th i phát hi n nh ng v n b t c p, n y sinh i u ch nh phù h p.
  7. 2. Ti n hành sơ k t chương trình ph bi n giáo d c pháp lu t v y t vào năm 2010 và t ng k t vào năm 2012 ng th i có xu t phương án khen thư ng, k lu t hàng năm phù h p theo quy nh c a pháp lu t. GIÁM C Nơi nh n: - Các ơn v tr c thu c - Ban giám c - ng y ngành - Công oàn ngành - oàn TN ngành Nguy n Văn Châu - Lưu VPS 02-CVT5
Đồng bộ tài khoản