Quyết định số 1282/2005/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
3
download

Quyết định số 1282/2005/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1282/2005/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" ban hành kèm theo Quyết định số 102/2005/QĐ-BTP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Bộ Tư Pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1282/2005/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1282/2005/Q -BTP Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2005 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG I U 3 C A QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P TƯ PHÁP" BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 102/2005/Q -BTP NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2005 C A B TRƯ NG B TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Lu t Thi ua, khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh inh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung i u 3 c a Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Tư pháp" ban hành kèm theo Quy t nh s 102/2005/Q -BTP ngày 02 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Tư pháp như sau: 1. i m a kho n 1 i u 3 ư c b sung o n sau ây vào sau d u ";": "Cá nhân có ít nh t 5 năm liên t c làm công tác hòa gi i và có thành tích xu t s c ư c y ban nhân dân c p xã công nh n;". 2. i m d kho n 1 i u 3 ư c s a i, b sung như sau: "d) Cá nhân có 20 năm công tác nhưng b k lu t b ng hình th c dư i m c bu c thôi vi c ho c dư i m c khai tr ng ch ư c xét t ng sau 3 năm, tính t th i i m ch m d t hi u c a quy t nh k lu t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c h t h n k lu t ng v ư c công nh n ã s a ch a, ti n b . Th i gian ch u k lu t không ư c tính xét t ng K ni m chương;". 3. i m e kho n 1 i u 3 ư c s a i, b sung như sau: "e) Cá nhân b k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c, khai tr ng ho c b truy c u trách nhi m hình s thì không ư c xét t ng K ni m chương.". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 3. Các thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan thi hành án dân s a phương, Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản