Quyết định số 1284/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 1284/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1284/QĐ-BVHTTDL về việc giao công ty TNHH Lê Quý Dương đón các nghệ sỹ quốc tế và tổ chức biểu diễn tác phẩm "Romeo và Juliet" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1284/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HOÁ, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 1284/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 02 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C GIAO CÔNG TY TNHH LÊ QUÝ DƯƠNG ÓN CÁC NGH S QU C T VÀ T CH C BI U DI N TÁC PH M "ROMEO VÀ JULIET" B TRƯ NG B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v nh p c nh, xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Quy ch ho t ng i ngo i c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch, ban hành theo Quy t nh s 83/2008/Q -BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du l ch; Căn c Quy ch ho t ng bi u di n và t ch c bi u di n ngh thu t chuyên nghi p c a B Văn hóa - Thông tin (nay là B Văn hóa, Th thao và Du l ch), ban hành kèm theo Quy t nh s 47/2004/Q -BVHTT ngày 2/7/2004 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin; Xét ngh c a C c trư ng C c H p tác qu c t và C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n; QUY T NNH: i u 1. Giao Công ty TNHH Lê Quý Dương ón oàn ngh thu t sân kh u TNT c a Anh ph i h p v i Hi p h i các ngh s sân kh u M t i Châu Âu (8 ngư i) vào Vi t Nam t ch c bi u di n bán vé tác phNm "Romeo và Juliet". - Th i gian: T ngày 03/5 n 17/5/2009 - a i m: t i TP H Chí Minh và Hà N i i u 2. V kinh phí: Chi phí i l i, ăn c a các ngh s do phía B n t túc và s d ng thêm ti n bán vé cân i. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c H p tác qu c t , C c trư ng C c Ngh thu t bi u di n, Giám c Nhà hát L n Hà N i và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
Đồng bộ tài khoản