Quyết định số 1288/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 1288/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1288/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phân công đứng đầu các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1288/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1288/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUY T NNH V VI C I U CH NH PHÂN CÔNG NG U CÁC T CH C TƯ V N, PH I H P LIÊN NGÀNH DO TH TƯ NG CHÍNH PH THÀNH L P TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; QUY T NNH : i u 1. i u ch nh phân công ngư i ng u m t s t ch c tư v n, ph i h p liên ngành do Th tư ng Chính ph thành l p như sau: - Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng làm Trư ng ban Ban Ch o Qu c gia D án phóng v tinh vi n thông c a Vi t Nam ư c thành l p theo Quy t nh s 989/Q -TTg ngày 01 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ; - Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng làm Trư ng ban Ban Ch o th c hi n Chương trình gi m nghèo và Chương trình 135 giai o n 2006 - 2010 theo Ngh quy t s 10/2005/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; - Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm làm Trư ng ban Ban Ch o nhà nư c i u tra cơ b n tài nguyên môi trư ng bi n ư c thành l p theo Quy t nh s 889/Q -TTg ngày 06 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph thay Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các Thành viên Chính ph , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  2. - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CCHC
Đồng bộ tài khoản