Quyết định số 129/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 129/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/QĐ-TTg về việc thành lập Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành để điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 129/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÔNG TY NHÀ NƯỚC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 345/2005/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam như sau: Chuyển các công ty nhà nước sau thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2009: - Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản – TKV; - Công ty Than Hòn Gai – TKV; - Công ty Than Hạ Long – TKV; - Công ty Than Khe Chàm – TKV; - Công ty Than Thống Nhất – TKV; - Công ty Than Dương Huy – TKV; - Công ty Than Quang Hanh – TKV; - Công ty Xây dựng công trình môi trường mỏ - TKV. Điều 2. 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt.
  2. 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án chuyển đổi các công ty nêu tại Điều 1 Quyết định này. 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định này. 4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội; - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN; Nguyễn Sinh Hùng - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).
Đồng bộ tài khoản