Quyết định số 129/VGCP-CNTD.DV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 129/VGCP-CNTD.DV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/VGCP-CNTD.DV về cước, phí cảng biển một số trường hợp đặc biệt do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/VGCP-CNTD.DV

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 129/VGCP-CNTD.DV Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V CƯ C PHÍ C NG BI N M T S TRƯ NG H P C BI T TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 5-1-1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25-02-1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t Nam; Căn c Thông tư Liên b s 02/TTLB ngày 12-4-1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý cư c phí c ng bi n; Theo ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan: QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u cư c, phí c ng bi n m t s trư ng h p c bi t. i u 2: Bi u cư c, phí t i i u 1 quy nh cho các i tư ng sau: - Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam (k c tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, hàng hoá quá c nh. - Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, hàng quá c nh. - Tàu chuyên d ng (bao g m tàu ch d u thô, tàu ch xi măng r i) c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam thuê trong trư ng h p v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu ph i s d ng tàu chuyên d ng mà các doanh nghi p v n t i Vi t Nam chưa m nhi m ư c. - Tàu bi n c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam mà phía Vi t Nam góp v n pháp nh t 50% tr lên và doanh nghi p ó ph i ng tên ch tàu (k c tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, hàng quá c nh. - Hàng hoá c a ch hàng là các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (tr hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam v n chuy n gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a).
  2. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01-01-1998 và thay th Quy t nh s 59/VGCP-CNTDDV ngày 7-11-1994 c a Ban V t giá Chính ph . Các quy nh v cư c, phí c ng bi n m t s trư ng h p c bi t trái v i Quy t nh này u bãi b . Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) BI U CƯ C PHÍ C NG BI N M T S TRƯ NG H P C BI T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 129/VGCP-CNTD.DV ngày 28-10-1997 c a Ban V t giá Chính ph ) I. I TƯ NG ÁP D NG: Bi u cư c, phí c ng bi n m t s trư ng h p c bi t quy nh cho các i tư ng sau: 1. Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam (k c tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, hàng hoá quá c nh. 2. Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, hàng quá c nh. 3. Tàu chuyên d ng (bao g m tàu ch d u thô, tàu ch xi măng r i) c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam thuê trong trư ng h p v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu ph i s d ng tàu chuyên d ng mà các doanh nghi p v n t i Vi t Nam chưa m nhi m ư c. 4. Tàu bi n c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam mà phía Vi t Nam góp v n phát nh t 50% tr lên và doanh nghi p ó ph i ng tên ch tàu (k c tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, hàng quá c nh. 5. Hàng hoá c a ch hàng là các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (tr hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam v n chuy n gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a). 6. Trư ng h p có tranh ch p v i tư ng áp d ng thì t ch c, cá nhân làm nhi m v thanh toán cư c, phí cho các cơ quan ch c năng có nhi m v thu ph i có h sơ tài li u ch ng minh. N u không có tài li u ch ng minh thì các cơ quan ch c năng có nhi m v thu ư c thu theo Bi u cư c, phí c ng bi n i ngo i. II. CÁCH TÍNH CƯ C, PHÍ TRONG M T S TRƯ NG H P C BI T: 1. Trư ng h p v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu, hàng hoá quá c nh và ch thuê cho nư c ngoài:
  3. 1.1. N u nh n hàng xu t khNu nhi u c ng: Thu c ng phí lư t ra c ng xu t cu i cùng theo Bi u cư c phí i ngo i; C ng phí các c ng trư c ó và lư t vào c a c ng xu t cu i cùng theo Bi u cư c phí i n i. 1.2. N u tr hàng nh p khNu, sau ó nh n hàng v n chuy n n i a: C ng phí lư t vào thu theo Bi u cư c phí i ngo i, lư t ra thu theo Bi u cư c phí i n i. 1.3. N u tr hàng n i a, sau ó nh n hàng xu t khNu: C ng phí lư t ra thu theo Bi u cư c phí i ngo i, lư t vào thu theo Bi u cư c phí i n i. 1.4. N u ch hàng nh p khNu tr hàng t i nhi u c ng Vi t Nam (k c không ho c có nh n hàng v n chuy n n i a): C ng phí lư t vào c ng u tiên thu theo Bi u cư c i ngo i, lư t ra c ng u tiên và c ng phí c ng ti p theo thu theo Bi u cư c phí i n i. 1.5. N u trong quá trình v n chuy n có vào ra c ng Vi t Nam (không nh n ho c tr hàng) và v i nh ng lý do hàng h i chính áng: C ng phí thu theo Bi u cư c phí i n i. 1.6. N u trong quá trình v n chuy n có vào ra c ng Vi t Nam tr hàng nh p khNu nhưng không nh n hàng xu t khNu: C ng phí lư t vào thu theo Bi u cư c phí i ngo i, lư t ra thu theo Bi u cư c phí i n i. 1.7. N u trong quá trình v n chuy n có vào ra c ng Vi t Nam nh n thêm hàng xu t khNu nhưng không tr hàng nh p khNu: C ng phí lư t vào thu theo Bi u cư c phí i n i; lư t ra thu theo Bi u cư c phí i ngo i. 2. Tàu chuyên dùng ánh b t cá khi làm nhi m v v n t i: ư c gi m 50% phí tr ng t i (k c Bi u cư c i n i và Bi u cư c i ngo i). 3. T m th i mi n thu phí tr ng t i iv i i tàu chuyên dùng ánh b t cá c a Vi t Nam, thuy n bu m th thao. 4. T m th i mi n phí neo t i vũng, v nh i v i tàu bi n Vi t Nam (k c tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t nh p khNu. 5. Gi m 50% phí tr ng t i, Phí b o m an toàn hàng h i, Giá hoa tiêu quy nh t i i m I/1, I/2, I/3 và Giá rác t i i m II/5 Bi u cư c phí c ng bi n t i Quy t nh s 127/VGCP-CNTDDV ngày 28-10-1997 c a Ban V t giá Chính ph cho các i tư ng quy nh t i i u 2 Quy t nh này. 6. V th i gian tính cư c phí c u b n: 6.1. Tàu bi n Vi t Nam tr hàng nh p khNu: C ng u tiên áp d ng Bi u cư c phí i ngo i k t khi tàu vào c ng n lúc k t thúc làm hàng nh p khNu; T khi k t thúc làm hàng nh p khNu tr i áp d ng Bi u cư c phí i n i. 6.2. Tàu bi n Vi t Nam vào c ng tr hàng v n chuy n n i a ho c ch y r ng vào c ng nh n hàng xu t khNu: Trong th i gian chưa x p hàng (tính t khi tàu vào
  4. c ng) áp d ng Bi u cư c phí i n i; T th i i m b t u x p hàng n khi r i c ng áp d ng Bi u cư c phí i ngo i. 7. V Phí th t c: Trư ng h p t i m t c ng, tàu ph i thanh toán m t lư t theo Bi u cư c phí i ngo i và m t lư t theo Bi u cư c phí i n i. Phí th t c ư c thu 50% theo Bi u cư c phí i ngo i c ng v i (+) 50% thu theo Bi u cư c phí i n i. 8. i v i Khu v c chuy n t i V n gia thu c a ph n huy n H i Ninh t nh Qu ng Ninh: 8.1. Gi m 40% cư c, phí c ng bi n (tr Phí th t c) quy nh t i Quy t nh s 127/VGCP-CNTD.DV và Quy t nh s 128/VGCP-CNTD.DV ngày 28-10-1997 c a Ban V t giá Chính ph . 8.2. Phí th t c áp d ng theo ơn giá sau: - Phương ti n có tr ng t i nh hơn 500 t n: 10 USD/chuy n. - Phương ti n có tr ng t i t 500 t n tr lên: 20 USD/chuy n. 9. Cư c x p d container r ng quy nh t i i m III/1.2.1 Quy t nh s 127/VGCP- CNTD.DV ngày 28-10-1997 là m c t i a. Căn c vào tình hình th c t , Giám c c ng quy nh các m c cư c c th nhưng t i thi u ph i b ng 75% m c quy nh t i i m III/1.2.1 Quy t nh trên. 10. Các lo i cư c phí i v i hàng hoá c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (tr hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam tiêu th n i a) do Giám c c ng quy nh sau khi trao i th ng nh t v i Ban V t giá Chính ph và C c Hàng h i Vi t Nam. III. T CH C TH C HI N CƯ C PHÍ C NG BI N: 1. Ngoài cư c, phí c ng bi n m t s trư ng h p c bi t quy nh t i Quy t nh này, cư c phí m t s lo i d ch v c thù s có quy nh riêng. 2. i v i các d ch v m i phát sinh, Giám c các ơn v khai thác kinh doanh c ng bi n ư c t m th i quy nh m c cư c, phí trên cơ s tho thu n v i khách hàng, ng th i xây d ng phương án trình Ban V t giá Chính ph và C c Hàng h i Vi t Nam xem xét quy t nh. 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01-01-1998. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các ơn v báo cáo v Ban V t giá Chính ph và C c H ng h i Vi t Nam xem xét gi i quy t. 4. i v i các H p ng v cư c, phí c ng bi n ký trư c ngày 01-01-1998 nhưng k t thúc h p ng sau ngày 01-01-1998 ư c x lý như sau: - Kh i lư ng công vi c hoàn thành trư c ngày 01-01-1998 áp d ng m c cư c, phí ký trong H p ng.
  5. - Kh i lư ng công vi c hoàn thành sau ngày 01-01-1998 áp d ng cư c, phí t i Quy t nh này.
Đồng bộ tài khoản